Reguli/principii pentru practica de specialitate la licență

1. Conform cerințelor ARACIS, practica are în planul de învățământ un număr de ore în intervalul 112-168.

2. Practica este organizată la nivel de „grupă de practică”, care este echivalentul unei semigrupe în statele de functii, unde se normează fiecare semigrupa cu 1 oră PS.

3. O grupă de practică este gestionată (supervizată) de un cadru didactic, numit „cadrul didactic supervizor”.

4. Practica se poate desfășura în două moduri:

a. Stagiu de practică într-o companie propusă de student; identificarea locului de desfăşurare a practicii este obligaţia studentului, o provocare şi un mijloc de pregătire pentru găsirea unui loc de muncă după absolvire.

b. Stagiu de practică organizat de universitate/facultate.

5. În cazul practicii organizate de universitate/facultate, un student poate avea desemnat și un tutore (persoană diferită de cadrul didactic supervizor), ce va stabili tematica practicii și activitățile ce vor fi desfășurate.

6. 6. La sfârşitul activităţii de practică, supervizorul, împreună cu tutorele (când aceștia sunt diferiți), efectuează o evaluare a cunoştinţelor practicantului și îi acordă o notă.

7. Responsabilități ale cadrului didactic supervizor ce gestionează o grupă:

a. să completeze lista cu studenții din grupa gestionată;

b. să discute cu studenții încât aceștia să aibă convențiile semnate în primele 3 săptămâni;

c. să colecteze toate exemplarele convențiilor de practică în original, să se asigure că sunt completate corespunzător și să le semneze olograf (cu pix sau stilou de culoare albastră);

d. să predea toate exemplarele secretariatului, în vederea semnării de către Decan;

e. după ce sunt semnate de către Decan, să preia convențiile de la secretariat (secretariatul va reține un singur exemplar, în vederea arhivării) și să înmâneze exemplarul/exemplarele fiecărui student;

f. să colecteze rapoartele de activitate și să stabilească o notă pe baza activităților efectuate și aprecierii făcute de tutore;

g. să completeze notele în catalog până la începerea sesiunii de examene;

h. să depună la secretariat catalogul de examen pentru grupa de studenţi repartizată.

8. Responsabilitățile studentului:

a. să completeze convenția de practică (în două sau trei exemplare, depinzând de caz; a se vedea articolul cu prevederi finale din convenție) și să o semneze olograf (cu pix sau stilou de culoare albastră);

b. în cazul unui stagiu efectuat în cadrul unei companii, să obțină semnăturile olografe (cu pix sau stilou de culoare albastră) ale reprezentantului și tutorelui;

c. în cazul unui stagiu efectuat în cadrul universității/facultății, să obțină semnătura olografă (cu pix sau stilou de culoare albastră) a tutorelui (dacă este o persoană diferită de cadrul didactic supervizor);

d. să înmâneze convenția (toate exemplarele, în original) cadrului didactic supervizor (nu la secretariat), cel târziu până în a treia săptămână a semestrului II;

e. să efectueze activitățile de practică stabilite împreună cu cadrul didactic supervizor sau tutorele;

f. să completeze raportul de activitate și să-l semneze olograf (cu pix sau stilou de culoare albastră);

g. să obțină semnătura olografă (cu pix sau stilou de culoare albastră) a tutorelui pe raport;

h. să înmâneze raportul de activitate cadrului didactic supervizor (nu la secretariat), cel târziu în săptămâna a douăsprezecea a semestrului II;

i. să preia exemplarul propriu al convenției (semnat complet) de la cadrul didactic supervizor;

j. în cazul unui stagiu efectuat în cadrul unei companii, să preia și exemplarul convenției pentru companie și să-l transmită acesteia.

Formulare