În conformitate cu Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M. nr. 5561 /2011, depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se face până la data de 31 august 2018, în formă scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF. Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, că lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

La depunerea lucrării se achită o taxă de 150 lei, plătibilă la orice agenţie BRD (cod: 106/forma de învăţământ: 01/zona: Facultatea de Informatică). Chitanţa se prezintă la secretariat, la depunerea lucrării.

Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific. În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul ştiinţific are obligaţia de a preciza motivele respingerii. Candidaţii ale căror lucrări nu au fost avizate pot să depună contestaţie în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor.

Lucrările metodico-ştiinţifice depuse se înregistrează, cu număr şi dată, la secretariatul facultăţii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0232/201090.