În conformitate cu Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M. nr. 5561 /2011, depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se face până la data de 31 august 2017, în formă scrisă, legată tip carte, şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF. Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, că lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

La depunerea lucrării se achită o taxă de 150 de lei, plătibilă la orice agenţie BRD (cod 106/forma de învăţământ-01/zona – Facultatea de Informatică). Chitanţa se prezintă la secretariat.

Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.

Lucrările metodico-ştiinţifice depuse se înregistrează, cu număr şi dată, la secretariatul facultăţii.

Candidaţii admişi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora şi depune în termen lucrarea metodico-ştiinţifică, datorită unor motive obiective argumentate cu documente, se pot reînscrie pentru susţinerea acestei probe în anul şcolar următor, fără un nou colocviu de admitere, cu aprobarea inspectoratului şcolar. În aceste situaţii, inspectoratele şcolare vor informa universitatea cu privire la aprobarea/ neaprobarea amânării susţinerii acestei probe.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Facultăţii de Informatică, telefon: 0232/201090.