Rezultatele Colocviului de Admitere la Gradul Didactic I sunt disponibile in linkul de mai jos:

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2024/02/profesori_promovati.pdf

Informații referitoare la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2024-2026

NORME PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA

COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SERIA 2024-2026

 1. Scop

Normele conțin precizări privind modul de organizare și desfășurare atât a etapelor premergătoare, precum și a colocviului de admitere a gradului didactic I în învățământul preuniversitar, seria 2024-2026.

 1. Domeniul de aplicare

Prezentele norme se aplică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în calitate de Centru de Perfecționare, pentru colocviul de admitere a gradului didactic I în învățământul preuniversitar, seria 2024-2026.

 1. Documente de referință

3.1. Legislație primară

 • Legea Învățământului Superior nr. 199/2023;

3.2. Legislație secundară

 • Ordinul Ministrului nr. 6072/2023 privind aprobarea unor măsuri de tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior;
 • Ordinul Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului 5561/2011, completat și modificat, pentru Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar ;
 • Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3365/2017 referitor la acordarea atribuțiilor instituțiilor de învățământ superior privind formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar prin gradele didactice II și I.

3.3. Reglementări interne

 • Carta Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 1. Descriere

Colocviul de admitere la gradul didactic I o probă autentică de competență pedagogică, selectivă și relevantă, menită să promoveze cadrele didactice care manifestă disponibilități pentru inovarea procesului de învățământ, creativitate în modul de gândire și acțiune pedagogică și au rezultate deosebite în activitatea instructiv-educativă. . Având în vedere importanța acestui colocviu atât pentru candidați, cât și pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în calitate de instituție cu atribuții privind formarea continuă/perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, toți factorii implicați vor conlucra în vederea asigurării desfășurării acestei activități. în condiţii optime.

4.1. Calendarul colocviului de admitere la gradul didactic I

Colocviul de admitere la gradul didactic I se va desfășura conform următorului calendar:

1.

Până pe 17 noiembrie 2023

1. Aprobarea în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație a calendarului de desfășurare a colocviului pentru admiterea la gradul didactic I.

2. Aprobarea în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație a Normelor privind organizarea și desfășurarea colocviului de admitere a gradului didactic I în învățământul preuniversitar, seria 2024-2026.

2.

Până pe 24 noiembrie 2023

1. Afișarea calendarului de desfășurare a colocviului pentru admiterea gradului didactic I și a normelor privind organizarea și desfășurarea, pe site-urile Universității și ale facultăților. 

2. Transmiterea de către facultăți/DPPD a propunerilor privind componența nominală a comisiilor de examinare a colocviului de admitere a gradului didactic I, la DFCIDIFR.

3. Transmiterea către DFCIDIFR a modului de desfășurare a colocviului

3.

Până la data de 12 ianuarie 2024

1. Aprobarea către Biroul Executiv al Consiliului de Administrație a propunerilor privind componența nominală a comisiilor de examinare a colocviului de admitere a gradului didactic I.

2. Aprobarea în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație a normelor de plată a comisiilor implicate în activitatea de examinare a candidaților la colocviu.

4.

Până la data de 26 ianuarie 2024

Aprobarea în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație a referatului privind contractul în regim de plată cu ora pentru membrii comisiilor.

5.

29-31 ianuarie 2024

Depunerea cererilor și a chitanțelor de către candidați; acestea pot fi depus atât fizic cât și pe e-mail.

6.

07 februarie 2024

Transmiterea către DFCIDIFR a sălii de examinare (în scenariul față în față), sau a invitației de conectare (în scenariul on-line).

7.

09 februarie 2024

Desfășurarea colocviului de admitere la gradul didactic I și afișarea rezultatelor la avizier și pe site-ul facultății.

8.

15  februarie 2024

În situația unor condiții meteorologice nefavorabile (cod roșu), colocviul de admitere poate fi reprogramat la această dată, cu păstrarea comisiei inițiale de examen și a formatului inițial de examen.

9.

16 februarie 2024

Transmiterea către DFCIDIFR a rezultatelor finale, în format letric și  electronic, inclusiv arondarea pe coordonatori științifici.

Transmiterea către DFCIDIFR a documentelor de plată pentru membrii comisiilor de examinare.

10.

20 februarie 2024

Transmiterea către Inspectoratele Școlare Județene a rezultatelor finale.

4.2. Înscrierea candidaților

 1. În perioada 29-31 ianuarie, cadrele didactice înscrise pentru a susține probele acestui examen în seria 2024-2026 vor depune sau vor transmite prin e-mail, la adresa alina.popescu@uaic.ro, cererea privind opțiunea pentru tema lucrării metodico-științifice, bibliografia minimală privitoare la tema aleasă, un plan/abstract al lucrării, precum și dovada achitării taxei de susținere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I (HS nr. 6/24.11.2022).
 2. Taxa de admitere și susținere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I este in valoare de 250 lei și este plătibilă la orice unitate BRD, urmând indicațiile:

Cod taxă: 105

Forma de școlaritate: 01 (licență zi)

Zona: Facultatea de …………………………..

 1. În cazul în care, din diverse motive, candidatul înscris la colocviul de admitere la gradul didactic I nu s-a prezentat sau nu a promovat, cuantumul taxei de admitere și susținere a colocviului nu se restituie.

4.3.  Comisia de examinare

 1. Comisia de examinare este propusă de către facultăți/DPPD și aprobată de conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Cei doi membri ai comisiei sunt profesori, conferențiari sau lectori/șefi de lucrări, posesori ai titlului științific de doctor. Pentru profesorii din învățământul preuniversitar având specializarea Pedagogie, cei doi membri ai comisiei de examinare vor avea aceeași specializare.
 2. Comisia de admitere constituită la nivelul facultății/DPPD nu are președinte.
 3. Indiferent de modul de desfășurare a colocviului (față în față sau on-line), cei doi membri ai comisiei aprobate vor rămâne aceiași pe toata durata desfășurării colocviului, examinând toți candidații repartizați comisiei respective.
 4. Secretariatul facultății/al DPPD va transmite în timp util, prin e-mail, membrilor comisiei, opțiunea fiecărui candidat pentru tema lucrării metodico-științifice, bibliografia minimală privitoare la tema aleasă, precum și un plan/abstract al lucrării.

 4.4. Organizarea și desfășurarea colocviului

 1. Conform prevederilor în vigoare la data desfășurării examenului de admitere la

colocviul de acordare a gradului didactic I, acesta se va desfășura la data de 09 februarie 2024, ora 9:00, on-line, asigurându-se calitatea examinării candidaților înscriși, la nivelul exigențelor specifice.

 1. Decizia privind modul de susținere a colocviului de admitere (față în față sau on-line) aparține conducerii fiecărei facultăți/DPPD.
 2. În situația în care admiterea la colocviul de acordare a gradului didactic I se va desfășura față în față, se au în vedere următoarele:

– locul de desfășurare va fi stabilit de către conducerea fiecărei facultăți,  respectiv a DPPD, decizia urmând a fi transmisă la Departamentul pentru Formare Continuă, Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (DFCIDIFR) până cel târziu la data de 07 februarie 2024, ora 12:00;

– secretariatul facultății/DPPD va afișa la avizier și pe site locul desfășurării și programarea candidaților;

– în funcție de numărul candidaților, în scopul evitării aglomerației la intrarea în sala de examinare, conducerea facultății/DPPD va pune la dispoziția candidaților un spațiu de așteptare corespunzător, în proximitatea sălii de examinare;

– accesul candidaților în sală se va face conform programării, fiecărui candidat fiindu-i alocate, în vederea examinării, maxim 20 de minute;

– examenul va respecta toate elementele formale, conform reglementărilor în vigoare: prezentarea candidatului, prezentarea sintetică de către candidat a planului/abstractului  lucrării,  adresarea de întrebări din partea comisiei de examinare;

– comisia va avea în vedere ca simultan să se afle în sala de examen minim 3 (trei) candidați;

– în urma examinării, membrii comisiei vor consemna rezultatul evaluării (admis/respins) sau absent în catalog,  în dreptul  fiecărui candidat în parte, vor semna cataloagele și le vor depune la secretariatul facultății/DPPD în aceeași zi.

 1. În situația în care colocviul de admitere la gradul didactic I se va desfășura on-line, se au în vedere următoarele:

– conducerea facultății/DPPD sau comisia de examinare va identifica o platformă audio-video potrivită pentru activitate (pe lângă calitatea tehnică, se va avea în vedere și utilizarea facilă a acesteia de către candidați) și va desemna persoana care se va ocupa de gestionarea tehnică a activității, fie din cadrul secretariatului facultății/DPPD, fie un membru al comisiei de examinare;

– cel târziu până la data de 07 februarie 2024, persoana desemnată să gestioneze din punct de vedere tehnic colocviul de admitere la gradul didactic I realizează programarea activității pe platforma audio-video și trimite membrilor comisiei și candidaților, prin email cu confirmare de primire, invitația de conectare, link-ul, parola etc., precum și intervalul orar aproximativ la care este programat fiecare candidat și succinte indicații tehnice privind conectarea;

– ședința on-line va respecta toate elementele formale conform reglementărilor în vigoare: prezentarea candidatului, prezentarea sintetică de către candidat a planului/abstractului  lucrării,  adresarea de întrebări din partea comisiei de examinare, într-un interval de timp de maxim 20 de minute;

– susținerea on-line a colocviului se realizează în prezența simultană a membrilor comisiei instituite, conform legislației, astfel încât, pentru preîntâmpinarea unor dificultăți de conectare, rezolvarea imediată a situațiilor speciale care pot surveni, precum și în vederea semnării cataloagelor finale, se recomandă prezența celor doi membri ai comisiei la sediul facultății/DPPD pe parcursul examinării;

– pe parcursul desfășurării colocviului, persoana desemnată pentru organizarea examenului va gestiona accesul candidaților pe platformă în intervalul orar stabilit prin intermediul programării, având în vedere ca, simultan, să fie prezenți pe platformă minim trei candidați, va aduce la cunoștința comisiei situațiile speciale, va contacta telefonic candidații, în cazul în care aceștia nu pot accesa platforma;

– în situația în care, din motive tehnice, un candidat nu poate accesa platforma sau calitatea conexiunii face imposibilă examinarea, acest lucru va fi adus la cunoștința comisiei care va decide fie primirea candidatului într-un alt interval orar, pe parcursul aceleiași sesiuni, fie folosirea unei aplicații alternative, care să ofere aceleași facilități; dacă până la finalul sesiunii nu poate fi realizată examinarea, candidatul este declarat absent;

– în urma examinării, membrii comisiei vor consemna rezultatul evaluării (admis/respins) sau absent în catalog,  în dreptul  fiecărui candidat în parte, vor semna cataloagele și le vor depune la secretariatul facultății/DPPD în aceeași zi.

 1. Afișarea rezultatelor se va face până la data de 16 februarie 2024, la avizier și pe site-ul facultatii.
 2. Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate.

4.5. Repartizarea coordonatorilor științifici

 1. Conform legislației în vigoare, cadrele didactice înscrise pentru a susține colocviul de admitere la gradul I pot opta  pentru un anumit conducător științific. Coordonatorii științifici trebuie să aibă specialitatea în care candidații susțin examenul.
 2. În urma susținerii colocviului, Biroul Consiliu al facultății/D.P.P.D va stabili, pentru fiecare candidat, profesorul coordonator, în funcție de: (1) opțiunea scrisă a candidatului, (2) limita numărului maxim de coordonări aprobat pentru fiecare profesor coordonator și (3) corespondența dintre domeniul tematic al lucrării metodico–științifice și domeniul de competență al coordonatorului. În situația în care criteriile (2) și (3) nu pot fi îndeplinite, îi este alocat candidatului un alt coordonator.
 3. Un cadru didactic universitar titular, cu grad de profesor, conferențiar sau lector/șef de lucrări, poate coordona maxim 3 (trei) lucrări de grad. Prin excepție, cadrele didactice care sunt metodicieni/didacticieni în cadrul facultății pot coordona un număr de maxim 5 (cinci) lucrări metodico–științifice. Pentru specializările: educatoare, învățători, institutori, pedagogie, psihologie și psihopedagogie specială, cadrele didactice de la DPPD/Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației pot coordona un număr maxim de 6 (șase) lucrări metodico–științifice.
 4. Până la data de 16 februarie 2024, secretariatul fiecărei facultăți/DPPD va afișa repartizarea candidaților pe coordonatori și programul de consultații al acestora, în vederea elaborării lucrărilor metodico-științifice.
 5. Considerații finale
 6. Candidații declarați respinși la colocviu se pot reînscrie pentru susținerea examenului în anul școlar următor, prin depunerea unui nou dosar și parcurgerea tuturor etapelor precizate în metodologie.
 7. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va transmite inspectoratelor școlare județene/ I.S.M.B., până la data de 20 februarie 2024, tabelele nominale cuprinzând personalul didactic admis, absent sau, după caz, respins la colocviul de admitere la gradul didactic I.

 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa secretariatului Facultății de Informatică (e-mail: alina.popescu@uaic.ro, telefon: 0232/201090).

Rezultatele colocviului vor fi afișate ….aici.

Repartizarea candidaților pe îndrumători se va regăsi ….aici.

 

 

Informații referitoare la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2022 – 2024

Depunerea lucrărilor metodico-științifice  (forma scrisă, legată tip carte și pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF) se face la secretariatul Facultății de Informatică, până la data de 31 august 2023.

În conformitate  cu Hotărârea Senatului nr. 13 din 30.05.2013taxa de analiză, îndrumare și evaluare a lucrărilor metodico – stiințifice pentru gradul didactic I – este de 150 lei. Se achită  prin administratorul  BRD  în contul:  RO68BRDE240SV89534452400  deschis pe numele Universității „Al. I. Cuza”. Codul pentru această taxă este: 106/ tipul de școlaritate: 01 (licență zi)/ – zona – se specifică Facultatea de Informatică.

Ultima pagină a lucrărilor cuprinde declarația de autenticitate , pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

 • lucrare a fost elaborată personal și aparține în întregime candidatului;
 • nu au fost folosite alte surse decât cele menționate în bibliografie;
 • nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate și fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa încadrată în alte lucrări ale candidatului;
 • lucrarea nu a mai fost folosită în alt context de examen sau de concurs.

Pentru depunerea lucrărilor este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.  În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul ştiinţific are obligaţia de a preciza motivele respingerii. Candidații ale lucrărilor nu au fost avizate pot să depună contestație în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor. Contestațiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii.

Lucrările metodico-ştiinţifice depuse se înregistrează, cu număr şi dată, la secretariatul facultăţii.

Candidatul are obligația de a depune un exemplar din lucrare și la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul instituției de învățământ preuniversitar, unde urmează să se desfășoare inspecția specială și susținerea lucrărilor, pentru a fi consultată de membrii comisiei metodice.

Conducătorii ştiinţifici au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul de acceptare/neacceptare a lucrărilor pentru a fi susţinută. Referatele se depun la secretariatul facultății până la data de 8 septembrie a anului școlar în care se sprijină lucrarea.

Proba de elaborare a lucrărilor metodico-științifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Nota este acordată de conducătorul ştiinţific şi este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susținere, lucrarea trebuie să primească cel puțin  nota 9 (nouă) .

Candidații care nu au primit notă minimă se răspund la examenul pentru gradul didactic I și nu pot susține probele următoare, respectiv inspecția specială și susținerea lucrărilor.

Inspecţia specială precum şi susţinerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se va face în anul şcolar 2022/2023, numai după ce au fost aprobate comisiile de către Ministerul Educaţiei , Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcţia Formare Continuă.

Media minimă de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota 9 (nouă).

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul Facultății de Informatică, telefon 0232/201090.

Informații referitoare la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024, se găsesc la adresa de mai jos:

https://www.uaic.ro/organizare/perfectionare-preuniversitara/informatii-gradul-didactic-i-si-echivalare/

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa secretariatului Facultății de Informatică (e-mail: alinapopescu@info.uaic.ro, telefon: 0232/201090).

Rezultatele colocviului sunt afisate aici.

Repartizarea candidaților pe indrumatori se va regasi aici.

Informații referitoare la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2020 – 2022

Depunerea lucrărilor metodico-științifice  (forma scrisă, legată tip carte și pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF) se face la secretariatul Facultății de Informatică, până la data de 31 august 2021.

În conformitate  cu Hotărârea Senatului nr. 13 din 30.05.2013taxa de analiză, îndrumare și evaluare a lucrărilor metodico – stiințifice pentru gradul didactic I – este de 150 lei. Se achită  prin administratorul  BRD  în contul:  RO68BRDE240SV89534452400  deschis pe numele Universității „Al. I. Cuza”. Codul pentru această taxă este: 106/ tipul de școlaritate: 01 (licență zi)/ – zona – se specifică Facultatea de Informatică.

Ultima pagină a lucrărilor cuprinde declarația de autenticitate , pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

 • lucrare a fost elaborată personal și aparține în întregime candidatului;
 • nu au fost folosite alte surse decât cele menționate în bibliografie;
 • nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate și fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa încadrată în alte lucrări ale candidatului;
 • lucrarea nu a mai fost folosită în alt context de examen sau de concurs.

Pentru depunerea lucrărilor este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.  În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul ştiinţific are obligaţia de a preciza motivele respingerii. Candidații ale lucrărilor nu au fost avizate pot să depună contestație în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor. Contestațiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii.

Lucrările metodico-ştiinţifice depuse se înregistrează, cu număr şi dată, la secretariatul facultăţii.

Candidatul are obligația de a depune un exemplar din lucrare și la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul instituției de învățământ preuniversitar, unde urmează să se desfășoare inspecția specială și susținerea lucrărilor, pentru a fi consultată de membrii comisiei metodice.

Conducătorii ştiinţifici au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul de acceptare/neacceptare a lucrărilor pentru a fi susţinută. Referatele se depun la secretariatul facultății până la data de 8 septembrie a anului școlar în care se sprijină lucrarea.

Proba de elaborare a lucrărilor metodico-științifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Nota este acordată de conducătorul ştiinţific şi este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susținere, lucrarea trebuie să primească cel puțin  nota 9 (nouă) .

Candidații care nu au primit notă minimă se răspund la examenul pentru gradul didactic I și nu pot susține probele următoare, respectiv inspecția specială și susținerea lucrărilor.

Inspecţia specială precum şi susţinerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se va face în anul şcolar 2020/2021, numai după ce au fost aprobate comisiile de către Ministerul Educaţiei , Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcţia Formare Continuă.

Media minimă de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota 9 (nouă).

Repartizarea candidaților declarați admiși la Colocviul de Adimitere la Gradul didactic I, seria 2020-2022, poate fi consultată aici .

Informații referitoare la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023, se găsesc la adresa de mai jos:

https://www.uaic.ro/organizare/perfectionare-preuniversitara/informatii-gradul-didactic-i-si-echivalare/

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa secretariatului Facultății de Informatică (e-mail: alinapopescu@info.uaic.ro, telefon: 0232/201090).

Rezultatele colocviului se regăsesc aici ,

Repartizarea candidatilor pe indrumatori se gaste aici.

 

 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2020 – 2022

                       În conformitate cu precizările din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OM nr. 5561/2011 completată și modificată, colocviul de admitere la gradul didactic I se va desfășura în perioada 15 ianuarie–15 februarie 2020.

            În cadrul acestui interval, date și ora de desfășurare a colocviului de admitere a gradului didactic I, la FACULTATEA DE INFORMATICĂ , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este:

            – 23 2020, ianuarie cu ora 9:00, sala C 302, etaj I, corpul C.

            Cadrele didactice înscrise pentru a susține probele acestui examen în seria 2020 – 2022, vor depune la secretariatul facultăților cererea privind opțiunea pentru teme lucrării metodico-științifice, bibliografia minimă privilegiată la tema aleasă, un plan/abstract al lucrărilor, precum și dovadă achitării taxei de admitere și susținere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I (HS nr. 13/30.05.2013), taxă în valoare de 200 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 105, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Informatică.

            În cazul în care, din diverse considerante, cadrul didactic înscris la colocviul de admitere la gradul didactic I nu sa prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de admitere și susținere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I nu se restituie.

            Perioada de depunere a cererilor și a chitantelor: 15 – 22 ianuarie 2020.

            Candidații vor fi examinați din următoarele domenii:

 1. Domeniul valorilor temei lucrării metodico–ştiinţifice . Se vor verifica unele aspecte precum: precizia delimitării temei, importanța teoretică și practică a temei alese, actualitatea și oportunitatea bibliografiei propuse în raport cu tema, consemnarea corectă a acesteia, cunoașterea principalelor probleme ce vor fi abordate în tratarea lucrărilor etc.
 2. Metodologia specifică cercetării științifice, psihopedagogice și metodice, pe care o implică elaborarea lucrărilor. Se va în vedere examinarea aspectelor referitoare la: ipoteza (ipotezele de lucru), specificul investigației pe care candidatul intenționează să o realizeze, metodologia de explorare propusă, preocupările și intențiile referitoare la realizarea lucrărilor, experiența profesională acumulată de candidat etc.
 3. Domeniul proiectării pedagogice proprii specialității respective , cu referire directă la conceperea, realizarea, evaluarea și reglarea – autoreglarea activităților de predare–învățare specifice temei propuse.

            Comisia va rezerva examinării fiecărui candidat maximum 20 de minute.

            Evaluarea candidaților se va realiza prin „admis” sau „respins”.

            Rezultatele potrivite de candidații la colocviu vor fi afișate după terminarea verificării candidaților din ziua respectivă.

            Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate.

            Candidații declarați „respinși” la colocviu se pot reînscrie pentru susținerea examenului în anul școlar următor, prin depunerea unui nou dosar și parcurgerea tuturor etapelor precizate în metodologie.

            Candidații care nu s-au prezentat la colocviul de admitere din pricina unor motive obiective, susținute de documente și au fost declarate „neprezentați”, se pot prezenta pentru susținerea examenului în sesiunea imediat următoare, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar județean/ al. municipiului Bucureşti.

            Intrarea candidaților în sala de examen se va face numai pe baza cărții de identitate, în ordinea înscrisurilor din catalogul de examen, unde sunt trecute numele în ordinea dobândirii. (ex. Ionescu CV Elena căs. Popescu).

            Conform legislației în vigoare , cadre didactice înscrise pentru a susține colocviul de admitere la gradul I pot opta pentru un anumit conducător științific.

            Universitatea “ Al. I. Cuza “ din Iaşi va transmite inspectoratele şcolare judeţene / ISMB, până la data de 31 ianuarie 2020, tabelele nominale cuprinzând personal didactic promovat, neprezentat sau, după caz, respins la colocviul de admitere a gradului didactic I.

 

Repartizare candidati pe conducatori stiintifici seria 2018-2020

Repartizare candidati pe conducatori stiintifici seria 2019-2021