Informaţii referitoare la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2020 – 2022

Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice (forma scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF) se face la secretariatul Facultăţii de Informatică, până la data de 31 august 2021.

În conformitate cu Hotărârea Senatului nr. 13 din 30.05.2013taxa de analiză, îndrumare şi evaluare a lucrării metodico – stiintifice pentru gradul didactic I –este de 150 lei. Se achită prin agenţiile BRD în contul: RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universităţii “Al. I. Cuza”. Codul pentru această taxă este: 106/ tipul de şcolaritate: 01 (licenţă zi)/ – zona – se specifică Facultatea de Informatică.

Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

  • lucrarea a fost elaborată personal şi aparţine în întregime candidatului;
  • nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;
  • nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate şi fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
  • lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific. În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul ştiinţific are obligaţia de a preciza motivele respingerii. Candidaţii ale căror lucrări nu au fost avizate pot să depună contestaţie în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor. Contestaţiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii.

Lucrările metodico-ştiinţifice depuse se înregistrează, cu număr şi dată, la secretariatul facultăţii.

Candidatul are obligaţia de a depune un exemplar din lucrare şi la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul instituţiei de învăţământ preuniversitar unde urmează să se desfăşoare inspecţia specială şi susţinerea lucrării, pentru a fi consultată de membrii comisiei metodice.

Conducătorii ştiinţifici au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul de acceptare/neacceptare a lucrării pentru a fi susţinută. Referatele se depun la secretariatul facultăţii până la data de 8 septembrie a anului şcolar în care se susţine lucrarea.

Proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Nota este acordată de conducătorul ştiinţific şi este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susţinere, lucrarea trebuie să primească cel puţin nota 9 (nouă).

Candidaţii care nu au primit nota minimă se consideră respinşi la examenul pentru gradul didactic I şi nu pot susţine probele următoare, respectiv inspecţia specială şi susţinerea lucrării.

Inspecţia specială precum şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se va face în anul şcolar 2020/2021, numai după ce au fost aprobate comisiile de către Ministerul Educaţiei , Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcţia Formare Continuă.

Media minimă de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota 9 (nouă).

Repartizarea candidaţilor declaraţi admişi la Colocviul de Adimitere la Gradul didactic I, seria 2020-2022, poate fi consultată aici.

Informaţii referitoare la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023, se găsesc la adresa de mai jos:

https://www.uaic.ro/organizare/perfectionare-preuniversitara/informatii-gradul-didactic-i-si-echivalare/

Pentru informaţii suplimentare vă puteti adresa secretariatului Facultăţii de Informatică (e-mail: alinapopescu@info.uaic.ro, telefon: 0232/201090).

Rezultatele colocviului se regăsesc aici,

Repartizarea candidatilor pe indrumatori se gaseste aici.

 

 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2020 – 2022

                       În conformitate cu precizările din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OM nr. 5561/2011 completată şi modificată, colocviul de admitere la gradul didactic I se va desfăşura în perioada 15 ianuarie–15 februarie 2020.

            În cadrul acestui interval, data şi ora de desfăşurare a colocviului de admitere la gradul didactic I, la FACULTATEA DE INFORMATICĂ,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, este:

            – 23 ianuarie 2020, începând cu ora 9:00, sala C 302, etaj I, corpul C.

            Cadrele didactice înscrise pentru a susține probele acestui examen în seria 2020 – 2022, vor depune la secretariatele facultăţilor cererea privind opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice, bibliografia minimală privitoare la tema aleasă, un plan/abstract al lucrării, precum şi dovada achitării taxei de admitere şi susţinere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I (HS nr. 13/30.05.2013), taxă in valoare de 200 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 105, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Informatică.

            În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la colocviul de admitere la gradul didactic I nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de admitere şi susţinere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I nu se restituie.

            Perioada de depunere a cererilor şi a chitantelor: 15 – 22 ianuarie 2020.

            Candidaţii vor fi examinaţi din următoarele domenii:

  1. Domeniul corespunzător temei lucrării metodico–ştiinţifice. Se vor verifica unele aspecte precum: precizia delimitării temei, importanţa teoretică şi practică a temei alese, actualitatea şi oportunitatea bibliografiei propuse în raport cu tema, consemnarea corectă a acesteia, cunoaşterea principalelor probleme ce vor fi abordate în tratarea lucrării etc.
  2. Metodologia specifică cercetării ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice, pe care o implică elaborarea lucrării. Se va avea în vedere examinarea aspectelor referitoare la: ipoteza (ipotezele de lucru), specificul investigării pe care candidatul intenţionează să o realizeze, metodologia de explorare propusă, preocupările şi intenţiile referitoare la realizarea lucrării, experienţa profesională acumulată de candidat etc.
  3. Domeniul proiectării pedagogice proprii specialităţii respective, cu referire directă la conceperea, realizarea, evaluarea şi reglarea – autoreglarea activităţii de predare–învăţare specifice temei propuse.

            Comisia va rezerva examinării fiecărui candidat maximum 20 de minute.

            Evaluarea candidaţilor se va realiza prin “admis” sau “respins”.

            Rezultatele obţinute de candidaţii la colocviu vor fi afişate după terminarea verificării candidaţilor din ziua respectivă.

            Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate.

            Candidaţii declaraţi „respinşi” la colocviu se pot reînscrie pentru susţinerea examenului în anul şcolar următor, prin depunerea unui nou dosar şi parcurgerea tuturor etapelor precizate în metodologie.

            Candidaţii care nu s-au prezentat la colocviul de admitere din pricina unor motive obiective, susţinute de documente, şi au fost declaraţi “neprezentaţi”, se pot prezenta pentru susţinerea examenului în sesiunea imediat următoare, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

            Intrarea candidaţilor în sala de examen se va face numai pe baza cărţii de identitate, în ordinea înscrisurilor din catalogul de examen, unde sunt trecute numele în ordinea dobândirii. (ex. Ionescu C.V. Elena căs. Popescu).

            Conform legislației în vigoare, cadrele didactice înscrise pentru a susţine colocviul de admitere la gradul I pot opta pentru un anumit conducător ştiinţific.

            Universitatea “ Al. I. Cuza “ din Iaşi va transmite inspectoratelor şcolare judeţene / I.S.M.B., până la data de 31 ianuarie 2020, tabelele nominale cuprinzând personalul didactic promovat, neprezentat sau, după caz, respins la colocviul de admitere la gradul didactic I.

 

Repartizare candidati pe conducatori stiintifici seria 2018-2020

Repartizare candidati pe conducatori stiintifici seria 2019-2021