Informații referitoare la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2021 – 2023

Depunerea lucrărilor metodico-științifice  (forma scrisă, legată tip carte și pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF) se face la secretariatul Facultății de Informatică, până la data de 31 august 2022.

În conformitate  cu Hotărârea Senatului nr. 13 din 30.05.2013taxa de analiză, îndrumare și evaluare a lucrărilor metodico – stiințifice pentru gradul didactic I – este de 150 lei. Se achită  prin administratorul  BRD  în contul:  RO68BRDE240SV89534452400  deschis pe numele Universității „Al. I. Cuza”. Codul pentru această taxă este: 106/ tipul de școlaritate: 01 (licență zi)/ – zona – se specifică Facultatea de Informatică.

Ultima pagină a lucrărilor cuprinde declarația de autenticitate , pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

 • lucrare a fost elaborată personal și aparține în întregime candidatului;
 • nu au fost folosite alte surse decât cele menționate în bibliografie;
 • nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate și fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa încadrată în alte lucrări ale candidatului;
 • lucrarea nu a mai fost folosită în alt context de examen sau de concurs.

Pentru depunerea lucrărilor este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.  În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul ştiinţific are obligaţia de a preciza motivele respingerii. Candidații ale lucrărilor nu au fost avizate pot să depună contestație în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor. Contestațiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii.

Lucrările metodico-ştiinţifice depuse se înregistrează, cu număr şi dată, la secretariatul facultăţii.

Candidatul are obligația de a depune un exemplar din lucrare și la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul instituției de învățământ preuniversitar, unde urmează să se desfășoare inspecția specială și susținerea lucrărilor, pentru a fi consultată de membrii comisiei metodice.

Conducătorii ştiinţifici au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul de acceptare/neacceptare a lucrărilor pentru a fi susţinută. Referatele se depun la secretariatul facultății până la data de 8 septembrie a anului școlar în care se sprijină lucrarea.

Proba de elaborare a lucrărilor metodico-științifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Nota este acordată de conducătorul ştiinţific şi este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susținere, lucrarea trebuie să primească cel puțin  nota 9 (nouă) .

Candidații care nu au primit notă minimă se răspund la examenul pentru gradul didactic I și nu pot susține probele următoare, respectiv inspecția specială și susținerea lucrărilor.

Inspecţia specială precum şi susţinerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se va face în anul şcolar 2022/2023, numai după ce au fost aprobate comisiile de către Ministerul Educaţiei , Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcţia Formare Continuă.

Media minimă de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota 9 (nouă).

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul Facultății de Informatică, telefon 0232/201090.

Informații referitoare la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024, se găsesc la adresa de mai jos:

https://www.uaic.ro/organizare/perfectionare-preuniversitara/informatii-gradul-didactic-i-si-echivalare/

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa secretariatului Facultății de Informatică (e-mail: alinapopescu@info.uaic.ro, telefon: 0232/201090).

Rezultatele colocviului sunt afisate aici.

Repartizarea candidaților pe indrumatori se va regasi aici.

Informații referitoare la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2020 – 2022

Depunerea lucrărilor metodico-științifice  (forma scrisă, legată tip carte și pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF) se face la secretariatul Facultății de Informatică, până la data de 31 august 2021.

În conformitate  cu Hotărârea Senatului nr. 13 din 30.05.2013taxa de analiză, îndrumare și evaluare a lucrărilor metodico – stiințifice pentru gradul didactic I – este de 150 lei. Se achită  prin administratorul  BRD  în contul:  RO68BRDE240SV89534452400  deschis pe numele Universității „Al. I. Cuza”. Codul pentru această taxă este: 106/ tipul de școlaritate: 01 (licență zi)/ – zona – se specifică Facultatea de Informatică.

Ultima pagină a lucrărilor cuprinde declarația de autenticitate , pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

 • lucrare a fost elaborată personal și aparține în întregime candidatului;
 • nu au fost folosite alte surse decât cele menționate în bibliografie;
 • nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate și fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa încadrată în alte lucrări ale candidatului;
 • lucrarea nu a mai fost folosită în alt context de examen sau de concurs.

Pentru depunerea lucrărilor este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.  În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul ştiinţific are obligaţia de a preciza motivele respingerii. Candidații ale lucrărilor nu au fost avizate pot să depună contestație în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor. Contestațiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii.

Lucrările metodico-ştiinţifice depuse se înregistrează, cu număr şi dată, la secretariatul facultăţii.

Candidatul are obligația de a depune un exemplar din lucrare și la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul instituției de învățământ preuniversitar, unde urmează să se desfășoare inspecția specială și susținerea lucrărilor, pentru a fi consultată de membrii comisiei metodice.

Conducătorii ştiinţifici au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul de acceptare/neacceptare a lucrărilor pentru a fi susţinută. Referatele se depun la secretariatul facultății până la data de 8 septembrie a anului școlar în care se sprijină lucrarea.

Proba de elaborare a lucrărilor metodico-științifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Nota este acordată de conducătorul ştiinţific şi este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susținere, lucrarea trebuie să primească cel puțin  nota 9 (nouă) .

Candidații care nu au primit notă minimă se răspund la examenul pentru gradul didactic I și nu pot susține probele următoare, respectiv inspecția specială și susținerea lucrărilor.

Inspecţia specială precum şi susţinerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se va face în anul şcolar 2020/2021, numai după ce au fost aprobate comisiile de către Ministerul Educaţiei , Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcţia Formare Continuă.

Media minimă de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota 9 (nouă).

Repartizarea candidaților declarați admiși la Colocviul de Adimitere la Gradul didactic I, seria 2020-2022, poate fi consultată aici .

Informații referitoare la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023, se găsesc la adresa de mai jos:

https://www.uaic.ro/organizare/perfectionare-preuniversitara/informatii-gradul-didactic-i-si-echivalare/

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa secretariatului Facultății de Informatică (e-mail: alinapopescu@info.uaic.ro, telefon: 0232/201090).

Rezultatele colocviului se regăsesc aici ,

Repartizarea candidatilor pe indrumatori se gaste aici.

 

 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2020 – 2022

                       În conformitate cu precizările din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OM nr. 5561/2011 completată și modificată, colocviul de admitere la gradul didactic I se va desfășura în perioada 15 ianuarie–15 februarie 2020.

            În cadrul acestui interval, date și ora de desfășurare a colocviului de admitere a gradului didactic I, la FACULTATEA DE INFORMATICĂ , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este:

            – 23 2020, ianuarie cu ora 9:00, sala C 302, etaj I, corpul C.

            Cadrele didactice înscrise pentru a susține probele acestui examen în seria 2020 – 2022, vor depune la secretariatul facultăților cererea privind opțiunea pentru teme lucrării metodico-științifice, bibliografia minimă privilegiată la tema aleasă, un plan/abstract al lucrărilor, precum și dovadă achitării taxei de admitere și susținere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I (HS nr. 13/30.05.2013), taxă în valoare de 200 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 105, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Informatică.

            În cazul în care, din diverse considerante, cadrul didactic înscris la colocviul de admitere la gradul didactic I nu sa prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de admitere și susținere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I nu se restituie.

            Perioada de depunere a cererilor și a chitantelor: 15 – 22 ianuarie 2020.

            Candidații vor fi examinați din următoarele domenii:

 1. Domeniul valorilor temei lucrării metodico–ştiinţifice . Se vor verifica unele aspecte precum: precizia delimitării temei, importanța teoretică și practică a temei alese, actualitatea și oportunitatea bibliografiei propuse în raport cu tema, consemnarea corectă a acesteia, cunoașterea principalelor probleme ce vor fi abordate în tratarea lucrărilor etc.
 2. Metodologia specifică cercetării științifice, psihopedagogice și metodice, pe care o implică elaborarea lucrărilor. Se va în vedere examinarea aspectelor referitoare la: ipoteza (ipotezele de lucru), specificul investigației pe care candidatul intenționează să o realizeze, metodologia de explorare propusă, preocupările și intențiile referitoare la realizarea lucrărilor, experiența profesională acumulată de candidat etc.
 3. Domeniul proiectării pedagogice proprii specialității respective , cu referire directă la conceperea, realizarea, evaluarea și reglarea – autoreglarea activităților de predare–învățare specifice temei propuse.

            Comisia va rezerva examinării fiecărui candidat maximum 20 de minute.

            Evaluarea candidaților se va realiza prin „admis” sau „respins”.

            Rezultatele potrivite de candidații la colocviu vor fi afișate după terminarea verificării candidaților din ziua respectivă.

            Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate.

            Candidații declarați „respinși” la colocviu se pot reînscrie pentru susținerea examenului în anul școlar următor, prin depunerea unui nou dosar și parcurgerea tuturor etapelor precizate în metodologie.

            Candidații care nu s-au prezentat la colocviul de admitere din pricina unor motive obiective, susținute de documente și au fost declarate „neprezentați”, se pot prezenta pentru susținerea examenului în sesiunea imediat următoare, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar județean/ al municipiului Bucureşti.

            Intrarea candidaților în sala de examen se va face numai pe baza cărții de identitate, în ordinea înscrisurilor din catalogul de examen, unde sunt trecute numele în ordinea dobândirii. (ex. Ionescu CV Elena căs. Popescu).

            Conform legislației în vigoare , cadre didactice înscrise pentru a susține colocviul de admitere la gradul I pot opta pentru un anumit conducător științific.

            Universitatea “ Al. I. Cuza “ din Iaşi va transmite inspectoratele şcolare judeţene / ISMB, până la data de 31 ianuarie 2020, tabelele nominale cuprinzând personal didactic promovat, neprezentat sau, după caz, respins la colocviul de admitere a gradului didactic I.

 

Repartizare candidati pe conducatori stiintifici seria 2018-2020

Repartizare candidati pe conducatori stiintifici seria 2019-2021