Informaţii referitoare la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2018 – 2020

Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice (forma scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF) se face la secretariatul Facultăţii de Informatică, până la data de 31 august 2019.

În conformitate cu Hotărârea Senatului nr. 13 din 30.05.2013taxa de analiză, îndrumare şi evaluare a lucrării metodico – stiintifice pentru gradul didactic I –este de 150 lei. Se achită prin agenţiile BRD în contul: RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universităţii “Al. I. Cuza”. Codul pentru această taxă este: 106/ tipul de şcolaritate: 01 (licenţă zi)/ – zona – se specifică Facultatea de Informatică.

Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

  • lucrarea a fost elaborată personal şi aparţine în întregime candidatului;
  • nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;
  • nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate şi fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
  • lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific. În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul ştiinţific are obligaţia de a preciza motivele respingerii. Candidaţii ale căror lucrări nu au fost avizate pot să depună contestaţie în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor. Contestaţiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii.

Lucrările metodico-ştiinţifice depuse se înregistrează, cu număr şi dată, la secretariatul facultăţii.

Candidatul are obligaţia de a depune un exemplar din lucrare şi la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul instituţiei de învăţământ preuniversitar unde urmează să se desfăşoare inspecţia specială şi susţinerea lucrării, pentru a fi consultată de membrii comisiei metodice.

Conducătorii ştiinţifici au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul de acceptare/neacceptare a lucrării pentru a fi susţinută. Referatele se depun la secretariatul facultăţii până la data de 8 septembrie a anului şcolar în care se susţine lucrarea.

Proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Nota este acordată de conducătorul ştiinţific şi este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susţinere, lucrarea trebuie să primească cel puţin nota 9 (nouă).

Candidaţii care nu au primit nota minimă se consideră respinşi la examenul pentru gradul didactic I şi nu pot susţine probele următoare, respectiv inspecţia specială şi susţinerea lucrării.

Inspecţia specială precum şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se va face în anul şcolar 2019/2020, numai după ce au fost aprobate comisiile de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcţia Formare Continuă.

La inspecţia specială candidatul trebuie să obţină minim nota 8 (opt), condiţie obligatorie pentru accesul la susţinerea lucrării metodico – ştiinţifice. Nota obţinută la această probă nu se ia în consideraţie la calculul notei de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I.

La proba care constă în susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice nota medie de promovare este 9 (nouă).

Nota de promovare (media generală) a examenului de acordare a gradului didactic I se calculează ca medie aritmetică a notei acordate de conducătorul ştiinţific pentru recenzia lucrării metodico-ştiinţifice şi a notei obţinute de candidat la proba de susţinere a lucrării metodico – ştiinţifice.

Media minimă de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota 9 (nouă).

Repartizare candidati pe conducatori stiintifici seria 2018-2020

Repartizare candidati pe conducatori stiintifici seria 2019-2021