Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/disertaţie este disponibil la adresa: http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/05/regulament-finalizare-studii.pdf . Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Informatică în perioada 03-07 Februarie 2020.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:
 • cerere  de înscriere (formular tipizat licenţă; formular tipizat disertaţie);
 • fişa de lichidare (formular tipizat);
 • copie după certificatul de naştere;
 • copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui;
 • copie după actul de identitate;
 • situaţia şcolară (se eliberează de la Baze de date, cam. 201 – document ce se foloseşte doar în vederea susţinerii examenului de licenţă/disertaţie);
 • diploma de bacalaureat, în original (dacă nu se află la dosarul de la FII) – pentru candidaţii la examenul de Licenţă;
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă, în original (dacă nu se află la dosarul depus la FII) – pentru candidaţii la examenul de Disertaţie ;
 • un exemplar din lucrarea de licenţă/disertaţie, format A4, broșat, cu paginile numerotate (lucrarea se redactează și se susține în limba de predare a programului de studii), avizată de coordonatorul ştiinţific şi însoţită de Declaraţia de autenticitate;
 • chitanţa de plată a taxei de repetare a examenului (unde este cazul);
 • dosar plic.
 • pentru Examenul de Licenţă, secretarii comisiilor de examinare vor anunţa dacă este necesară şi înscrierea on-line.

Condiţii:

 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de invăţământ;
 • Achitarea integrală a tuturor categoriilor de taxe (taxe de şcolarizare, de refacere activitate didactică  etc. – după caz).

Important:

 • Examenul de disertaţie va avea loc în data de 12 februarie 2020.
 • Examenul de licenţă va avea loc în zilele de  13-14 februarie 2020.
 • Coordonatele exacte (data, ora, sala) urmează să fie comunicate de către secretarii comisiilor de examinare.
 • Pagina cu informaţii privind înscrierea candidaţilor (inclusiv online), desfăşurarea examenelor etc. este: https://profs.info.uaic.ro/~licenta/2020Feb/