Dosarele pentru obținerea unei burse sociale se pot depune între 09.10-20.10.2023, de luni până vineri, între orele 10-12, la secretariatul facultății.

Documentele enumerate în metodologie vor fi puse, în ordinea menționată, într-un dosar plic (pe care se va scrie Bursă socială, nume, prenume, an de studii, nr. telefon). Actele se depun în original, cu excepția actelor de identitate. certificatelor de naștere, hotărârilor judecătorești (pentru care se depun copii).

Studenții solicitanți trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

  • să fi acumulat minim 18 credite în ultimul semestru studiat (semestrul II, anul universitar 2022/2023); de la această cerință studenții aflați în anul 1 de studii
  • să aibă actele de studii, în original, la dosarul depus la FII
  • să nu fi consumat numărul maxim de semestre în care pot beneficia de bursă
  • să aiba un venit de maxim 1898 lei net/lună/membru de familie

Important!

  • Nu se primesc dosare incomplete.
  • Toate documentele enumerate sunt obligatorii, nu se exclud unele pe altele.
  • Adeverințele de la ANAF sunt necesare pentru fiecare membru de familie major care intră în calcul (student, părinți, frați, surori etc.).
  • Declarațiile date la Primării trebuie să cuprindă ștampila instituției, numele, funcția și semnătura persoanei în fața căreia s-a dat declarația.
  • Metodologia poate fi consultată aici.