În această pagină se găsesc informații din Ordinul Ministerului Educației nr. 6463/02.10.2023 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă.

Salariul minim net pe economie care se ia în calcul, pentru stabilirea venitului minim net pe membru de familie, în vederea acordării burselor sociale pentru semestrul 2 al anului universitar 2023-2024 este de 2079 lei/lună.

Pentru cazurile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia.

Ancheta socială este obligatorie în cazul în care nimeni din familia studentului/ei, incluzându-l și pe acesta, nu realizează venituri sau cel puțin un părinte al studentului studentului/ei lucrează sau domiciliază în străinătate.

Pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei este necesar acordul olograf al studentului/studentei și membrilor familiei după caz (Anexele 7A și 7B, a se vedea mai jos).

Perioada care se ia în calcul o reprezintă ultimele 12 luni anterioare cererii, adică FEBRUARIE 2023 – IANUARIE 2024.

Dosarele se depun la secretariatul facultății în perioadda 11.03.2024 – 22.03.2024 (luni-vineri), între orele 10:00–12:00. Vă rugăm să verificați ca la momentul depunerii dosarului acesta să fie complet, conținând toate formularele și actele solicitate.

Bursele de ajutor social se acordă conform următoarelor criterii și priorități:

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează până la împlinirea vârstei de 26 de ani. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se înţelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestora şi ale persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Sintagma „familie monoparentală” desemnează familia formată din persoana singură şi copilul/copiii aflat/aflaţi în întreţinere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învăţământ — cursuri de zi, organizată potrivit legii, şi care locuiesc şi gospodăresc împreună.

Prin „persoană singură din familia monoparentală” se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. este necăsătorită;
 2. este văduvă;
 3. este divorţată;
 4. al/a cărei/cărui soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
 5. al/a cărei/cărui soţ/soţie se află în una dintre situaţiile prevăzute la 178 lit. c) sau d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. al/a cărei/cărui soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 7. a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la a)—e).

Se asimilează termenului „familie” şi persoana/persoanele care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care locuieşte/locuiesc împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa/lor.

Potrivit ordinului mai sus menţionat, bursele de ajutor social se acordă, conform următoarelor priorităţi şi criterii:

a) studenţilor orfani de unul sau ambii părinți, studenții care provin din familii monoparentale sau studenții proveniți din centre de plasament și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

b) studenților bolnavi de tuberculoză, care se află în evidența unităților medicale, pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbție severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiu F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, și cei cu deficiențe locomotorii severe (conform Ordinului nr. 6742/04.12.2023), fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

c) studenților a căror familie nu a realizat în cele 12 luni (februarie 2023 – ianuarie 2024) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Studenți orfani de ambii părinți

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenții orfani de ambii părinți vor depune următoarele documente:

 1. cerere tip – Anexa 5 (se descarcă și se listează față-verso);
 2. declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate – Anexa 6;
 3. Anexa 7a – acordul studentului pentru verificarea datelor din dosar;
 4. copie după certificatul de naştere si carte de identitate;
 5. copii după certificatele de deces ale părinţilor;
 6. documente justificative privind veniturile proprii, după caz:
  1. adeverinţă de salariu NET pentru perioada luată calcul (FEBRUARIE 2023 – IANUARIE 2024);
 7. documente justificative privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru anii 2023 și 2024 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – DOCUMENT OBLIGATORIU;
 8. ancheta socială – în cazul în care nu realizează venituri;
 9. dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, specializare și tipul bursei).

Studenți orfani de un părinte

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENŢII ORFANI DE UN PĂRINTE vor depune următoarele documente:

 1. cerere tip – Anexa 5 (se descarcă și se listează față-verso);
 2. declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate – Anexa 6;
 3. Anexa 7a, respectiv Anexa 7b– acordul studentului, respectiv al părintelui pentru verificarea datelor din dosar;
 4. copie după: certificat de naştere si carte de identitate – student plus ceilalți membri ai familiei (frați, surori, alte persoane aflate în întreținerea familiei); carte de identitate – părinte;
 5. copie după certificatul de deces al părintelui;
 6. certificate de naștere și adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 7. documente justificative privind veniturile proprii, după caz, pentru student şi pentru părintele în viaţă:
  1. adeverinţă de salariu NET pentru perioada luată în calcul (FEBRUARIE 2023 – IANUARIE 2024);
 8. documente justificative privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru anii 2023 și 2024 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – DOCUMENT OBLIGATORIU PENTRU PĂRINTE + STUDENT;
 9. declaraţie pe propria răspundere, dată de părintele în viaţă, care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul (se specifică perioada luată în calcul: FEBRUARIE 2023 – IANUARIE 2024);
 10. ancheta socială – în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l și pe acesta, nu realizează venituri;
 11. dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, specializare și tipul bursei).

Studenţi proveniţi din familii monoparentale

Studenţii proveniţi din familii monoparentale vor depune următoarele documente:

 1. cerere tip – Anexa 5 (se descarcă și se listează față-verso);
 2. declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate – Anexa 6;
 3. Anexa 7a, respectiv Anexa 7b – acordul studentului, respectiv al părintelui pentru verificarea datelor din dosar;
 4. copie după certificatul de naştere si carte de identitate – student + carte de identitate – părinte;
 5. copie după certificatul de deces al părintelui decedat;
 6. copie după hotărârea de divorț, în cazul în care părinții sunt divorțați;
 7. hotărâre judecătorească în cazul în care unul din părinți este declarat dispărut;
 8. act doveditor în cazul în care unul din părinți este arestat preventive pe o perioadă mai mare de 30 zile sau execută o pedeapsă privată de libertate și nu participă la întreținerea familiei;
 9. certificate de naștere și adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 10. documente justificative privind veniturile proprii, după caz, pentru student şi pentru părintele în viaţă:
  1. adeverinţă de salariu NET pentru perioada luată în calcul (FEBRUARIE 2023 – IANUARIE 2024);
 11. documente justificative privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru anii 2023 și 2024 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – DOCUMENT OBLIGATORIU PENTRU PĂRINTE + STUDENT;
 12. declaraţie pe proprie răspundere, dată de părintele în viaţă, care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul (se specifică perioada luată în calcul: FEBRUARIE 2023 – IANUARIE 2024);
 13. ancheta socială – în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l și pe acesta, nu realizează venituri;
 14. dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, specializare și tipul bursei).

Studenți proveniți din centre de plasament

Studenţii proveniţi din centrele de plasament vor depune următoarele documente:

 1. cerere tip – Anexa 5 (se descarcă și se listează față-verso);
 2. declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate – Anexa 6;
 3. Anexa 7a – acordul studentului pentru verificarea datelor din dosar;
 4. copie după certificatul de naştere şi după cartea de identitate;
 5. adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;
 6. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:
  1. adeverinţă de salariu NET pentru perioada luată în calcul (FEBRUARIE 2023 – IANUARIE 2024);
 7. documente justificative privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru anii 2023 și 2024 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 8. ancheta socială – în cazul în care nu realizează venituri;
 9. dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, specializare și tipul bursei).

În cazul absenței părinților sau tutorelui se iau în calcul veniturile persoanei/persoanelor care se ocupă de întreținerea studentului/studentei.

Studenți care solicită bursa socială pe criterii medicale

Studenții care solicită bursă de ajutor social pe criterii medicale, vor depune următoarele documente:

 1. cerere tip – Anexa 8;
 2. copie după certificatul de naştere si cartea de identitate;
 3. certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului si de medicul dispensarului studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (Cabinetul medical din căminul nr. 8);
 4. dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, specializare și tipul bursei).

Studenţi care provin din familii ale căror venituri lunare nete pe membru de familie sunt mai mici decât salariul de bază minim net pe economie (studenţi sub 26 ani)

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENȚII CARE PROVIN DIN FAMILII ALE CĂROR VENITURI LUNARE NETE MEDII PE MEMBRU DE FAMILIE SUNT MAI MICI DECÂT SALARIUL DE BAZĂ MINIM NET PE ECONOMIE (studenţi sub 26 de ani) vor depune următoarele documente:

 1. cerere tip – Anexa 5 (se descarcă și se listează față-verso);
 2. declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate – Anexa 6;
 3. Anexa 7a, respectiv Anexa 7b – acordul studentului, respectiv al fiecarui părinte pentru verificarea datelor din dosar;
 4. copie după certificatul de naştere si cartea de identitate pentru student;
 5. copie ale cărţilor de identitate ale părinţilor;
 6. copii ale certificatelor de naştere şi ale cărţilor de identitate ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 7. adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 8. declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la un notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei, dar care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
 9. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora, după caz:
  1. adeverinţă de salariu NET pentru perioada luată în calcul (FEBRUARIE 2023 – IANUARIE 2024);
 10. declaraţii pe propria răspundere, date de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit (de specificat perioada luată în calcul – februarie 2023 – ianuarie 2024), în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul – pentru veniturile de la punctul (9), in cazul în care nu realizează;
 11. documente justificative (sunt obligatorii pentru ambii părinți) privind veniturile nete obţinute din salarii, activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru pentru anii 2023 și 2024 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 12. ancheta socială – în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l și pe acesta, nu realizează venituri;
 13. dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, specializare și tipul bursei).

Bursele sociale se acordă pe durata legală a programului de studii, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

Studenţi cu vârsta cuprinsă între 26 ani şi 35 ani

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENŢII CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 26 ANI ŞI 35 ANI vor depune următoarele documente:

 1. cerere tip – Anexa 5(se descarcă și se listează față-verso);
 2. declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate – Anexa 6;
 3. Anexa 7a – acordul studentului pentru verificarea datelor din dosar;
 4. copie a cărţii de identitate;
 5. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:
  1. adeverinţă de salariu NET pentru perioada luată în calcul (FEBRUARIE 2023 – IANUARIE 2024);
 6. documente justificative privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru anii 2023 și 2024 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – DOCUMENT OBLIGATORIU;
 7. documente justificative ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie, etc, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 8. ancheta socială – în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l și pe acesta, nu realizează venituri;
 9. dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, specializare și tipul bursei).

Pentru familiile de studenţi, dosarele cuprind următoarele documente:

 1. studenţii căsătoriţi, ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin venituri proprii vor depune documentele pentru familia din care provine fiecare soţ, la care se adaugă: copie a certificatului de căsătorie, adeverinţă de student pentru celălalt soţ, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); venitul mediu net pe membru al familiei se calculează ca medie a veniturilor nete medii ale celor două familii din care provin cei doi studenţi;
 2. student/ă căsătorit/ă, soţia/ soţul nefiind studentă/ student: vor depune documentele pentru familia din care provine studentul, dacă acesta nu obţine venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soţ/ soţie (literele i.- v.), dacă studentul obţine venituri personale, copie a certificatului de căsătorie, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); pentru soţ/ soţie se adaugă:
 3. copie a cărţii de identitate;
 4. documente justificative privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru anii 2023 și 2024 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 5. declaraţie pe propria răspundere, dată la notar, din care să reiasă că nu are alte venituri decât cele declarate, după caz (specificate cele 12 luni care se iau în calcul).

Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează conform algoritmului: pentru familiile de studenţi în care unul dintre soţi are venituri, iar celălalt nu, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între venitul membrului familiei şi venitul mediu net al familiei din care provine membrul familiei care nu are venituri salariale; pentru familiile de studenţi în care ambii soţi au venituri, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între veniturile celor doi soţi.

Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte

Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte se poate acorda, la cerere, în cuantum lunar al unei burse de ajutor social, semestrial, studenților cu unul sau ambii părinți decedați, studenților care provin din familii monoparentale, studenților proveniți din centrele de plasament sau studenților defavorizați din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 12 luni (februarie 2023 – ianuarie 2024) un venit net mediu pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net la nivel național.

Studenții care solicită această categorie de bursă atașează la dosarul de bursă de ajutor social o cerere separată, analiza dosarului realizându-se o singură dată.