Studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) pot depune, în perioada 05 octombrie – 24 octombrie 2021, dosarul de candidatură pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului „Start experienţă – START.EXE”, POCU/626/6/13/130654, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Studenții selectați în cadrul proiectului „Start experienţă – START.EXE” vor beneficia de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, prin dobândirea de competenţe practice, în vederea creşterii oportunităţilor de angajare. Toţi membrii grupului ţintă vor beneficia de servicii de informare, consiliere și orientare profesională pentru dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii şi vor participa la stagii de practică, care vor fi corelate cu planurile de învăţământ pentru fiecare facultate.

Dosarele de candidatură se pot depune fizic, în perioada 05 octombrie – 24 octombrie 2021, la intrarea în clădirea UAIC de pe strada Lascăr Catargi nr. 54, unde va fi amplasat un recipient special. De asemenea, dosarele se pot depune și electronic, la adresa start.exe@uaic.ro, până la data de 24 octombrie 2021, urmând a fi depuse în format fizic conform metodologiei de selecție.

2.1. Criterii de selecție a grupului țintă
Pentru a fi consideraţi eligibili în vederea participării în cadrul proiectului, studenţii trebuie să
îndeplinească simultan următoarele condiţii:
❏ să fie cetățeni români cu domiciliul stabil în România, din regiuni mai puţin dezvoltate (toate
județele, mai puțin București și Ilfov);
❏ să fie studenți înmatriculați în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la studii de licență
în anii II şi III (pentru specializarile cu 3 ani la ciclul de studii de licență) și III și IV (pentru
specializarile cu 4 ani la ciclul de studii de licență) și studenți la studii de master, anii I și II;
❏ să fie studenți înmatriculați la una dintre următoarele facultăți din cadrul UAIC: Biologie, Chimie,
Drept, Economie și Administrarea Afacerilor, Educație Fizică și Sport, Filosofie și Științe SocialPolitice, Fizică, Geografie și Geologie, Informatică, Istorie, Matematică, Psihologie și Științe ale
Educației;
❏ sa nu fi beneficiat de sprijin din alte proiecte cu finanțare europeană pentru activități similare –
programe de formare antreprenorială, programe de orientare și consiliere, stagii de practică
naționale și internaționale (stagii efectuate în anul universitar curent).

Informatii complete privind proiectul gasiti aici.