Domenii şi specializări

 • Informatică în limba română – învăţământ cu frecvență
 • Informatică în limba engleză – învăţământ cu frecvență

Consultaţi programa de studii şi informaţiile oferite de site-ul Admitere la UAIC.

Informaţii privind admiterea – sesiunea iulie 2023

Regulament

Consultaţi Regulamentul de admitere la studii de licenţă al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Calendarul admiterii

Perioada de înscriere: 10-15 iulie

Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 17-22 iulie

Număr de locuri

Numărul de locuri alocat Facultății de Informatică va fi publicat în momentul în care va fi cunoscut.

Condiţii de admitere

Candidaţii vor susţine un test scris la una din disciplinele Informatică sau Matematică, la alegere.

Materia pentru testul scris este cea cea de la proba scrisă la Bacalaureat – filiera teoretică, profil real (M1, respectiv Informatică intensiv), iar subiectele vor fi similare celor de la Bacalaureat.

Precizare:

 • În atenția candidaților care aleg să susțină testul la Informatică: părțile de cod, atât în ccea ce privește exemplificările din subiecte, cât și rezolvările care trebuie scrise de candidați, vor fi în limbajele C/C++. Nu se permite utilizarea limbajului Pascal (care era acceptat în trecut) și nici a altor limbaje de programare decât cele menționate mai sus. Acolo unde se utilizează pseudocod, acest fapt va fi menționat explicit.

Media de admitere va fi calculată astfel:

 • 50% – nota obținută la testul scris
 • 25% – cea mai mare dintre următoarele note
  • nota de la Informatică sau Matematică (la alegere) obținută la bacalaureat
  • nota la testul scris
 • 25% – media examenului de bacalaureat

Pentru participanții care optează (și) pentru programul Informatică în limba engleză se susține un interviu în limba engleză – probă eliminatorie (admis/respins); acest interviu poate fi echivalat prin certificate recunoscute de Ministerul Educației.

În caz de egalitate a mediilor generale între doi sau mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare sunt următoarele (în ordinea descrescătoare a priorităţii):

 1. media de admitere netrunchiată
 2. nota obținută la testul scris
 3. media generală de la bacalaureat

Participanţii la olimpiade sau concursuri naţionale şi internaţionale

Pot fi declarați admiși candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale şi naţionale, în clasele IX-XII:

 • Medalie sau premiu la Olimpiada Internaţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
 • Medalie sau premiu la concursurile școlare internaționale de Informatică (doar la probele de algoritmică) sau Matematică recunoscute de M.E., altele decât Olimpiadele Internaționale
 • Medalie sau premiu la Olimpiada Naţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
 • Medalie sau premiu la concursurile naţionale de Informatică (doar la probele de algoritmică) sau Matematică, recunoscute de M.E., altele decât Olimpiadele Naționale
 • Clasarea pe primele 3 locuri la concursul FII Code (proba de algoritmică), organizat de Asociaţia Studenţilor Informaticieni din Iaşi şi de Facultatea de Informatică

Precizare:

 • Absolvenţii de liceu care au participat la faza naţională a Olimpiadei de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie, în clasa a XI-a sau a XII-a, pot cere înlocuirea cu nota 10 a mediei generale de la Bacalaureat.

Candidaţii vor depune la dosar diplomele care dovedesc participările/rezultatele obţinute la aceste competiţii.

Taxe

 • Taxă de înscriere: 400 RON
 • Taxă de şcolarizare: 3600 RON

Înscriere

Acte necesare
 • Diploma de bacalaureat obținută în România sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României
  • Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2023 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute şi notele la disciplinele care se iau în calcul la stabilirea mediei.
  • Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.
 • Original şi copie după foaia matricolă
 • Original şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau paşaport (pentru candidaţii din ţările membre UE, SEE şi Elveţia)
 • Original şi copie după certificatul de naştere
 • Original şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie în ultimele 6 luni)
 • Trei fotografii tip legitimație
 • Acordul de confidențialitate (Anexa IV)
 • Chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei (a se vedea secțiunea Taxe pentru modalitățile de plată a taxei de înscriere)
 • Dosar plic
 • Candidaţii care au absolvit liceul înainte de 2023 vor depune la dosar, după caz:
  • Declaraţie pe propria răspundere că nu a urmat cursurile nici unei facultăţi până la momentul curent.
  • Adeverinţă de la facultatea urmată, care să ateste numărul de semestre finanţate de la buget de care a beneficiat, precum și numărul de semestre în care au beneficiat de bursă. În cazul în care există perioade de timp în care candidatul a urmat o altă facultate, dar a avut și perioade de pauză, va include și o declarație pe propria răspundere că nu a urmat cursurile altei facultăţi în acele perioade de pauză.

La toate punctele de mai sus la care se solicită prezentarea unui act în original şi în copie, originalul nu va fi lăsat la dosar, ci este necesar doar pentru a putea fi certificată corespondenţa între copie şi original. Precizări:

 • Adeverințele de cadru didactic în învățământul preuniversitar, pentru scutirea de plata taxei de înscriere a copilului, sunt valabile doar dacă sunt vizate de către Inspectoratul Școlar Județean în subordinea căruia de află unitatea școlară în cauză.
 • Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, cel mai târziu la momentul confirmării locului dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale; copiile prezentate trebuie să fie legalizate sau să aibă mențiunea „Conform cu originalul” aplicată de facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale. Înmatricularea pe locurile finanțate de la buget, precum și scutirea de plata taxei de înscriere sunt posibile doar pentru candidații declarați admiși, care au depus actele în original la momentul confirmării locului.
Înscriere online sau fizică

În sesiunea iulie 2023, înscrierea se va poate face atât online (https://inscriere.uaic.ro/), cât şi în format fizic la facultate. Facultatea de Informatică încurajează candidaţii să apeleze la înscrierea online. În cazul candidaților care optează pentru înscrierea online, actele necesare menționate la punctul anterior mai sus trebuie încărcate în formă scanată, deci nu se mai pune problema de original şi copie. În schimb, aceste acte vor trebui aduse (în original și copie, ca mai sus) la confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi.

Admiterea candidaților români de pretutindeni

Informațiile privind admiterea candidaților români de pretutindeni vor fi făcute publice pe măsură ce vor deveni disponibile, atât în această secțiune, cât și pe site-ul Admitere la UAIC.

Subiectele date la testul scris la admitere, sesiunea iulie 2019

Sesiunea iulie 2019 a fost ultima de până acum în care s-a susținut un test scris la admiterea la Facultatea de Informatică, deci subiectele de mai jos sunt cele mai recente care au fost folosite: