Întrebări frecvente şi situaţia verificării dosarelor

 • Dat fiind modul de calcul al mediei de admitere (a se vedea secțiunea Condiții de admitere), absolvenții de liceu care nu au susținut la Bacalaureat nici una din probele Informatică sau Matematică nu pot obține media minimă (5.00) necesară pentru a putea fi declarați admiși.
 • Din momentul începerii perioadei de înscriere, în această secțiune vor fi publicate diverse informații pentru urmărirea situației dosarelor depuse.

Domenii şi specializări

 • Informatică în limba română – învăţământ cu frecvență
 • Informatică în limba engleză – învăţământ cu frecvență

Consultaţi programa de studii şi informaţiile oferite de site-ul Admitere la UAIC.

Informaţii privind admiterea – sesiunea iulie 2022

Metodologie

Consultaţi Metodologia de admitere la studii de licenţă a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Calendarul admiterii

Perioada de înscriere: 11-16 iulie

Afişarea rezultatelor: 18-23 iulie

Număr de locuri

Numărul de locuri alocat va fi anunțat în această pagină atunci când va fi disponibil.

Condiţii de admitere

Media de admitere va fi calculată astfel:

 • 75% – nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat
 • 25% – media generală obţinută la Bacalaureat

Pentru programul în limba engleză se va susţine un interviu în limba engleză (probă eliminatorie), notat cu admis/respins. Acest interviu poate fi echivalat prin certificate recunoscute de M.E.C.

Atenție: absolvenții de liceu care nu au susținut la Bacalaureat nici una din probele Informatică sau Matematică nu pot obține media minimă (5.00) necesară pentru a putea fi declarați admiși.

În caz de egalitate a mediilor generale între doi sau mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare sunt următoarele (în ordinea descrescătoare a priorităţii):

 • media de admitere, netrunchiată
 • nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat, care intră în calculul mediei de admitere

Participanţii la olimpiade sau concursuri naţionale şi internaţionale

Pot fi declarați admiși candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale şi naţionale, în clasele IX-XII:

 • Medalie sau premiu la Olimpiada Internaţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
 • Medalie sau premiu la concursurile şcolare internaţionale de Informatică sau Matematică (altele decât Olimpiadele Internaţionale) recunoscute de M.E.
 • Medalie sau premiu la Olimpiada Naţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
 • Medalie sau premiu la concursurile naţionale cu finanţare M.E., doar la probele de algoritmică
 • Participarea la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în anii anteriori, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, soldată cu clasarea pe unul dintre primele 10 locuri la oricare dintre cele două discipline (Matematică, respectiv Informatică) pe listele generale, care includ toţi participanţii (atât de la concursul elevilor, cât şi de la concursul de admitere)
 • Clasarea pe primele 3 locuri la concursul FII Code (proba de algoritmică), organizat de Asociaţia Studenţilor Informaticieni din Iaşi şi de Facultatea de Informatică

Precizări:

 • Absolvenţii de liceu care au participat la faza naţională a Olimpiadei de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie, în clasa a XI-a sau a XII-a, sau care au obținut premii la faza județeană a olimpiadei la aceleași discipline, în clasa a XI-a sau a XII-a, în anul școlar 2019-2020, pot cere înlocuirea cu nota 10 a mediei generale de la Bacalaureat.
 • Participanţii la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în anii anteriori, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, pot cere echivalarea rezultatului obținut cu nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat.

Candidaţii vor depune la dosar diplomele care dovedesc participările/rezultatele obţinute la aceste competiţii.

Concursul elevilor de liceu – anulat

În condițiile pandemiei Covid-19 și ținând cont de toate implicațiile acesteia, nici în acest an nu se va organiza Concursul elevilor de liceu.

Taxe

 • Taxă de înscriere: 200 RON
 • Taxă de şcolarizare: 3600 RON

Pentru modalitățile de plată a taxei de înscriere, consultați informațiile de pe site-ul de admitere al universității.

Acte necesare și precizări referitoare la confirmarea locului

Deoarece înscrierea se face online, documentele vor fi încărcate în formă scanată. La momentul confirmării locului de către candidații declarați admiși, aceste documente vor trebui aduse în original (eventual și copie, după caz, conform cerințelor de mai jos):

 • Fişa de înscriere (se completează online)
 • Diploma de bacalaureat obținută în România sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României
  • Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute şi notele la disciplinele care se iau în calcul la stabilirea mediei.
  • Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.
 • Original şi copie după foaia matricolă
 • Original şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau paşaport (pentru candidaţii din ţările membre UE, SEE şi Elveţia)
 • Original şi copie după certificatul de naştere
 • Original şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie în ultimele 6 luni)
 • Trei fotografii tip legitimație
 • Acordul de confidențialitate (Anexa IV)
 • Chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei (a se vedea secțiunea Taxe pentru modalitățile de plată a taxei de înscriere)
 • Dosar plic
 • Candidaţii care au absolvit liceul înainte de 2022 vor depune la dosar, după caz:
  • Declaraţie pe propria răspundere că nu a urmat cursurile nici unei facultăţi până la momentul curent.
  • Adeverinţă de la facultatea urmată, care să ateste numărul de semestre finanţate de la buget de care a beneficiat, precum și numărul de semestre în care au beneficiat de bursă. În cazul în care există perioade de timp în care candidatul a urmat o altă facultate, dar a avut și perioade de pauză, va include și o declarație pe propria răspundere că nu a urmat cursurile altei facultăţi în acele perioade de pauză.

La toate punctele de mai sus la care se solicită prezentarea unui act în original şi în copie, originalul nu va fi lăsat la dosar, ci este necesar doar pentru a putea fi certificată corespondenţa între copie şi original.

Precizări:

 • Adeverințele de cadru didactic în învățământul preuniversitar, pentru scutirea de plata taxei de înscriere a copilului, sunt valabile doar dacă sunt vizate de către Inspectoratul Școlar Județean în subordinea căruia de află unitatea școlară în cauză.
 • Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, la momentul confirmării locului dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale; copiile prezentate trebuie să fie legalizate sau să aibă mențiunea “Conform cu originalul” aplicată de facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale. Înmatricularea pe locurile finanțate de la buget, precum și scutirea de plata taxei de înscriere sunt posibile doar pentru candidații declarați admiși, care au depus actele în original la momentul confirmării locului.

Admiterea candidaților români de pretutindeni

Informațiile privind admiterea candidaților români de pretutindeni vor fi făcute publice pe măsură ce vor deveni disponibile, atât în această secțiune, cât și pe site-ul Admitere la UAIC.

Informații de contact

Comisia de admitere a Facultății de Informatică (adresă activă în perioada admiterii):