Admitere doctorat 2021-2022

Calendarul admiterii la studiile universitare de doctorat:
 • Înscrierea candidaților: 1-6 septembrie (cu excepția zilelor 4-5 septembrie) Actele vor fi scanate și trimise la adresa: scdoc@info.uaic.ro. După anunțarea rezultatelor examenului de admitere, documentele originale vor fi aduse la secretariat până pe 24 septembrie.
 • Selecția cadidaților: 7 septembrie, ora 15:00, ONLINE, link-ul este disponibil aici, parola: uWggCaJ35F7

Ordinea de participare a candidaților în sesiunea ONLINE este disponibilă aici.

 • Afișarea rezultatelor: 13 septembrie
 • Contestații (doar pentru proba scrisă): 14 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 16 septembrie
 • Afișarea listei finale cu candidații declarați admiși admiși: 20 septembrie
 • Confirmarea ocupării locului: 22-24 septembrie
Taxele de înscriere și școlarizare
 • Cuantumul taxei de înscriere este de 200 lei. Aceasta se poate plăti online accesând plati-taxe.uaic.ro. Sunt scutiți de plata taxei de înscriere candidații care sunt copii ai personalului didatic (de predare și auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat (pe baza actelor doveditoare depuse la dosar)
 • Cuantumul taxei de școlarizare/an este de 6000 lei.
Probe pentru examenul de admitere
 • Examenul de admitere va consta în susținerea a două probe: o prezentare scrisă și un interviu (on-line).
Criterii de departajare 
 1. nota la examenul de disertație;
 2. nota la examenul de licență;
 3. media de absolvire a studiilor de licență (fără nota de la examenul de licență).
Modul de defășurare al admiterii
 1. Candidatul ia legătura cu profesorul cu care intenționează să pregătească teza de doctorat și stabilește de comun acord cu acesta un plan și o temă de cercetare în cadrul studiilor de doctorat;
 2. Candidatul elaborează o prezentare scrisă despre intențiile de cercetare în legătură cu tema aleasă, prezentare pe care o va trimite prin email (scdoc@info.uaic.ro) odată cu celelalte documente aferente dosarului de înscriere la admitere, conform calendarului admiterii;
 3.  La data de 7 septembrie 2021, la ora 15:00 va avea loc examenul de admitere (prezentarea scrisă și interviul), unde Comisia de Admitere se va întâlni On-line cu fiecare candidat în parte, astfel încât fiecare candidat, în cadrul interviului de admitere, să își prezinte tema de cercetare pe care o propune și să răspundă întrebărilor comisiei; Link-ul întâlnirii este disponibil aici, parola: uWggCaJ35F7
 4. După interviu, comisia va discuta despre evoluția fiecărui candidat în cadrul examenului de admitere și va decide notele pentru fiecare dintre ei;
 5. Rezultatele examenului de admitere vor fi anunțate pe pagina WEB a facultății.
Bibliografie

Direcțiile de cercetare și bibliografia aferentă fiecărui conducător de doctorat poate fi gasită aici.

Condiții de eligibilitate

Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat următorii candidaţii:

 • absolvenţii de învățământ superior cu diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 • absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, ca fiind cel puțin studii universitare de masterat.

Cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum și etnicilor români, indiferent de cetățenie, le sunt aplicabile condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

NOTA: Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum si echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării.

Precizari importante

Înaintea depunerii dosarului de înscriere, candidatul trebuie să obțină acordul de îndrumare al unui conducător de doctorat din cadrul școlii doctorale. În cazul candidaților cu medii egale la examenul de admitere, departajarea se va face după media dintre nota finală la examenul de disertație, apoi după nota finală la examenul de licență, și dacă este cazul, după media generală de la studiile de licență.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere 
 • dosar plic (de adus la confirmarea locului, până pe 24 septembrie)
 • fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;
 • curriculum vitae (CV);
 • scrisoare de intenție;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • copie a certificatului de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în original iar pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, în original, eliberată de secretariatul facultății;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • Candidaţii din etnia romilor vor trebui să prezinte la înscriere şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu apartenența la organizaţia în cauză;

Pentru alte informații contactați Secretariatul Școlii Doctorale de Informatică la adresa scdoc@info.uaic.ro sau la telefon +40-232-202329

  Informații pentru candidații români de pretutindeni găsiți aici.

Arhivă

Rezultate la examenul admitere

Anul universitar 2021-2022

Arhivă

Rezultate admitere Școala Doctorală:

Scopul programelor postdoctorale

  Programele postdoctorale de cercetare avansată au ca scop dezvoltarea profesională a absolvenților de studii doctorale, prin formarea de competențe și abilități în cercetarea științifică. Statutul candidaților declarați admiși este cel de cercetători postdoctoranzi, fiind înmatriculați în cadrul Școlii Doctorale.

  Cercetătorii postdoctoranzi își desfășoară activitățile de cercetare sub coordonarea unui mentor (conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale), au acces la infrastructură UAIC și au afilierea UAIC. Suplimentar, pot accesa burse postdoctorale în proiectele în care UAIC este implicată, pot participa în echipele de cercetare ale unor proiecte, pot elabora și depune spre finanțare proiecte la instituțiile care au deschise competiții.

Durata programelor postdoctorale

  Programele postdoctorale de cercetare avansată se desfășoară cu frecvență. Finanțarea lor se face din bugetul UAIC sau cu taxă. Participarea la programele postdoctorale de cercetare avansată nu afectează dreptul cercetătorilor postdoctoranzi de a încheia contracte de muncă, în condițiile legislației în vigoare.

  Un cercetător poate beneficia o singură dată de finanțare din fonduri publice pentru a urma un program postdoctoral de cercetare avansată în cadrul UAIC.

  Durata programelor postdoctorale de cercetare avansată este de 24 luni. La cererea cercetătorului postdoctoral și cu avizul mentorului, programele postdoctorale pot fi prelungite pentru o perioadă de maximum 24 luni, cu plata taxelor de studii.

  Cercetătorii postdoctoranzi pot întrerupe studiile, din motive medicale sau alte motive obiective, cu aprobarea Consiliului Școlii Doctorale, pentru perioade care, cumulat, nu pot depăși 2 ani. Pe perioada întreruperii, calitatea de cercetător postdoctorand se suspendă.

  Proiectul de cercetare propus de fiecare candidat trebuie să se încadreze în una din temele propuse de mentorul ales. Sunt eligibili candidații care au obținut titlul de doctor cu cel mult 5 ani înainte de data concursului de admitere (se ia în considerare data confirmării prin Ordinul Ministrului Educației Naționale).

Rezultatele minimale și lucrarea finală

Rezultatele minime impuse fiecărui cercetător postdoctorand la finalizarea programului sunt:

 1. 4 rapoarte științifice avizate de către mentor (câte un raport pentru fiecare semestru);
 2. o lucrare de sinteză privind activitatea de cercetare și rezultatele obținute;
 3. participarea cu lucrări prezentate (oral/poster) la cel puțin 3 conferințe/manifestări științifice internaționale;
 4. publicarea/acceptarea spre publicare a cel puțin 3 articole științifice în reviste/volume indexate BDI sau a unei cărți de specialitate, în funcție de specificul fiecărui domeniu.

Lucrarea finală se susține în fața unei comisii. La finalizarea programului postdoctoral, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași acordă un atestat de studii postdoctorale.

Pentru informații suplimentare, a se consulta regulamentul.

Metodologii

 • Metodologie privind finalizarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată, anul 2021.