Condiţii de admitere

Dosarul trebuie să includă toate documentele cerute și conforme cu specificațiile, precum și formularele corect completate. Pentru programele de master Inteligență artificială și optimizare (IAO), Ingineria sistemelor software (ISS), Sisteme distribuite (SD) și Securitatea informaţiei (SI), media de admitere se calculează astfel:

 • 50% – interviu de specialitate, susţinut în limba engleză
 • 50% – media ECTS a anilor de studii de la programul de studii absolvit

Pentru programul de master Studii avansate în informatică (SAI), media de admitere se calculează astfel:

 • 60% – interviu de specialitate, susţinut în limba engleză
 • 40% – media ECTS a anilor de studii de la programul de licenţă absolvit

De asemenea, deoarece toate programele de master sunt cu predare în limba engleză, candidații trebuie să susțină un interviu în limba engleză – probă eliminatorie (notat cu Admis/Respins) pentru a dovedi competențele lingvistice; acest interviu poate fi echivalat prin certificate recunoscute de Ministerul Educației. În caz de egalitate a mediei de admitere, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii (în ordinea descrescătoare a priorităţii):

 1. media ECTS a anilor de studii de la programul de licenţă absolvit
 2. media examenului de licență

Cerinţele specifice masterului de cercetare sunt formulate mai jos.

Acte necesare pentru înscriere

Deoarece înscrierea se face online, documentele vor fi încărcate în formă scanată; la momentul confirmării locului de către candidații declarați admiși, aceste documente vor trebui aduse în original (eventual și copie, după caz, conform cerințelor de mai jos):

 • fişa de înscriere, completată în aplicația de înscriere online
 • CV + scrisoare de intenție in format PDF (ambele în limba engleză)

Scrisoarea de intenție va include motivația și argumentele pentru primele două mastere alese în lista de opțiuni. De asemenea, CV-ul trebuie să includă un abstract (în limba engleză) al lucrării de licenţă și să menționeze media aritmetică de promovare a programului de licență.

 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalentul ei), în original, sau atestate de echivalare emise de C.N.R.E.D.
 • foaia matricolă din facultate – nivel licenţă (cu media ECTS); aceasta nu este necesară în cazul în care media ECTS de nivel licenţă apare în documentele de la punctul anterior
 • în cazul candidaţilor care sunt deja studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi la studii de master: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă, precum și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul
 • original* şi copie după certificatul de naştere
 • original* şi copie după cartea de identitate
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • două fotografii color tip legitimație
 • acordul de confidențialitate (Anexa IV)
 • chitanţa ce dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei (strict în condiţiile metodologiei universităţii); se achită o singură taxă, chiar dacă se participă la ambele concursuri de admitere la master de la Facultatea de Informatică
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare)

*La toate punctele de mai sus la care se solicită prezentarea unui act în original şi în copie, originalul nu va fi lăsat la dosar, ci este necesar doar pentru a putea fi certificată corespondenţa între copie şi original.

Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite.

Admitere – elemente specifice masterului de cercetare

 • Dosarul candidatului va include o recomandare din partea cadrului didactic propus ca îndrumător şi o scurtă descriere în limba engleză a temei de cercetare propuse.
 • Interviul (a se vedea mai sus) va fi orientat mai mult spre tema de cercetare. Un factor important în stabilirea rezultatului la interviu va fi disponibilitatea candidatului de a lucra la tema de cercetare şi de a o continua în cadrul studiilor doctorale.
 • Masterul de cercetare trebuie să fie prima opțiune, dacă se optează pentru acest master.

Alte detalii sunt disponibile pe situl Admitere la UAIC, inclusiv Regulamentul de admitere la studii de master.