Condiţii de admitere

Dosarul trebuie să includă toate documentele cerute și conforme cu specificațiile, precum și formularele corect completate. Pentru programul de master Lingvistică computaţională media de admitere se calculează astfel:
 • 60% – interviu de specialitate, susţinut în limba engleză
 • 40% – media ECTS a anilor de studii de la programul de studii absolvit
De asemenea, deoarece programul de master este cu predare în limba engleză, candidații trebuie să susțină un interviu în limba engleză – probă eliminatorie (notat cu Admis/Respins) pentru a dovedi competențele lingvistice; acest interviu poate fi echivalat prin certificate recunoscute de Ministerul Educației. În caz de egalitate a mediei de admitere, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii (în ordinea descrescătoare a priorităţii):
 1. media ECTS a anilor de studii de la studiile de licenţă
 2. media examenului de licență
Interviul de specialitate va consta din:
 • O prezentare a background-ului în Informatică (discurs oral în limba engleză, fără slide-uri, maximum 5 minute).
 • Motivarea deciziei de a candida/urma un master și prezentarea abilităților dobândite în cadrul facultății și în afara ei prin proiecte deosebite la care ați participat. Întrebările la care va răspunde candidatul în acest scop vor include: 1) de ce ați ales să vă înscrieți la master? 2) ce credeți că vă recomandă să fiți acceptat la master (care ar fi plusurile fată de alți candidați)? 3) cât timp puteți aloca săptămânal pentru studiu la master?
 • Răspunsul la întrebări punctuale adresate de comisie, care poate solicita mai multe detalii relativ la punctele anterioare sau poate pune chiar întrebări tehnice.

Acte necesare pentru înscriere

Deoarece înscrierea se face online, documentele vor fi încărcate în formă scanată; la momentul confirmării locului de către candidații declarați admiși, aceste documente vor trebui aduse în original (eventual și copie, după caz, conform cerințelor de mai jos):
 • fişa de înscriere, completată în aplicația de înscriere online
 • CV + scrisoare de intenție in format PDF (ambele în limba engleză) CV-ul trebuie să includă elementele ce reflectă cunoștințele de informatică.
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalentul ei), în original, sau atestate de echivalare emise de C.N.R.E.D.
 • foaia matricolă din facultate – nivel licenţă (cu media ECTS); aceasta nu este necesară în cazul în care media ECTS de nivel licenţă apare în documentele de la punctul anterior
 • în cazul candidaţilor care sunt deja studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi la studii de master: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă, precum și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul
 • original* şi copie după certificatul de naştere
 • original* şi copie după cartea de identitate
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • două fotografii color tip legitimație
 • acordul de confidențialitate (Anexa IV)
 • chitanţa ce dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei (strict în condiţiile metodologiei universităţii); se achită o singură taxă, chiar dacă se participă la ambele concursuri de admitere la master de la Facultatea de Informatică
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare)