Condiţii de admitere

Dosarul trebuie să includă toate documentele cerute și conforme cu specificațiile, precum și formularele corect completate. Pentru programele de master Inteligență artificială și optimizare (IAO), Ingineria sistemelor software (ISS), Sisteme distribuite (SD) și Securitatea informaţiei (SI), media de admitere se calculează astfel:

 • 60% – media examenului de licenţă
 • 40%
  • CV + scrisoare de intenție (pentru absolvenți ai domeniului Informatică ai unei Facultăți din Consorțiul Universitaria) sau
  • interviu – susţinut online în limba engleză (alți absolvenți)

Pentru programul de master Studii avansate în informatică (SAI), media de admitere se calculează astfel:

 • 60% – media examenului de licenţă
 • 40% – interviu susţinut online în limba engleză

În caz de egalitate, departajarea se va face pe baza mediei generale ECTS de promovare a programului de licenţă.

Pentru absolvenții domeniului Informatică din Consorțiul Universitaria, scrisoarea de intenție va include motivația și argumentele pentru primele două mastere alese în lista de opțiuni. De asemenea, CV-ul trebuie să includă un abstract (în limba engleză) al lucrării de licenţă și să menționeze media aritmetică de promovare a programului de licență. Această medie va constitui element de referință în stabilirea componentei de 40% și poate fi diminuată dacă CV-ul și/sau scrisoarea de intenție nu sunt corespunzătoare. Motivația considerării acestei medii este dată de faptul că rezultatele obținute în timpul studiilor de licență constituie baza de susținere a CV-ului și a scrisoarei de intenție. De asemenea, media poate constitui criteriu de departajare în cazul egalității la celelalte criterii. 
Pentru ceilalți absolvenți, interviul va consta din:

 • O prezentare a background-ului în Informatică (discurs oral în limba engleză, fără slide-uri, maximum 5 minute).
 • Motivarea deciziei de a candida/urma un master și prezentarea abilităților dobândite în cadrul facultății și în afara ei prin proiecte deosebite la care ați participat. Întrebările la care va răspunde candidatul în acest scop vor include: 1) de ce ați ales să vă înscrieți la master? 2) ce credeți că vă recomandă să fiți acceptat la master (care ar fi plusurile fată de alți candidați)? 3) cât timp puteți aloca săptămânal pentru studiu la master?
 • Răspunsul la întrebări punctuale adresate de comisie, care poate solicita mai multe detalii relativ la punctele anterioare sau poate pune chiar întrebări tehnice.

Cerinţele specifice masterului de cercetare sunt formulate mai jos.

Procedura online pentru susţinerea interviului

 1. Interviul pentru masterul de cercetare este obligatoriu.
 2. Interviul va avea loc în şedinţă online. Detaliile de conectare vor fi comunicate candidatului pe email în ziua precedentă acestuia.
 3. Cu 10 minute înaintea prezentării, candidatul se conectează la sesiunea de interviuri.
 4. În primele 10 minute va asista la desfășurarea interviului în curs. Va avea camera pornită, dar microfonul închis.
 5. La ora stabilită pentru interviu, candidatului i se va cere să pornească microfonul și să își prezinte background-ul în Informatică.
 6. Prezentarea de la punctul anterior va dura în jur de 5 minute (inclusiv întrebările din partea comisiei), după care urmează alte 5 minute de întrebări din partea comisiei.
 7. Doar comisia are dreptul de a înregistra sesiunea online, ecranul dispozitivului sau sunetul. Încălcarea acestei reguli intră sub incidenţa codului penal.

Orice nerespectare a regulamentului de mai sus din partea candidaților va duce la eliminarea lor din examen. Pentru situații neprevăzute, candidații trebuie să aibă pregătită şi alternativa de conectare folosind datele mobile. Pe tot timpul participării la sesiunile de examinare atât candidaţii, cât şi membrii comisiei vor avea camerele video deschise. Este posibilă închiderea camerei de către membrii comisiei doar din motive tehnice și doar atunci când nu comunică direct cu candidatul.

Acte necesare pentru înscriere

Deoarece înscrierea se face online, documentele vor fi încărcate în formă scanată; la momentul confirmării locului de către candidații declarați admiși, aceste documente vor trebui aduse în original (eventual și copie, după caz, conform cerințelor de mai jos):

 • fişa de înscriere, completată în aplicația de înscriere online
 • CV + scrisoare de intenție in format PDF (ambele în limba engleză).
  Pentru absolvenți ai domeniului Informatică ai unei Facultăți din Consorțiul Universitaria, CV-ul trebuie să includă un abstract (în limba engleză) a lucrării de licenţă și să menționeze media aritmetică de promovare a programului de licență, precum și elemente ce dovedesc competențe lingvistice (de exemplu, numărul anilor de studiu al limbii engleze).
  Pentru ceilalți absolvenți, CV-ul trebuie să includă elementele ce reflectă cunoștințele de informatică, iar competențele lingvistice vor fi determinate pe baza interviului.
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalentul ei), în original, sau atestate de echivalare emise de C.N.R.E.D.
 • foaia matricolă din facultate – nivel licenţă (cu media ECTS); aceasta nu este necesară în cazul în care media ECTS de nivel licenţă apare în documentele de la punctul anterior
 • în cazul candidaţilor care sunt deja studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi la studii de master: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă, precum și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul
 • original* şi copie după certificatul de naştere
 • original* şi copie după cartea de identitate
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • două fotografii color tip legitimație
 • acordul de confidențialitate (Anexa IV)
 • chitanţa ce dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei (strict în condiţiile metodologiei universităţii); se achită o singură taxă, chiar dacă se participă la ambele concursuri de admitere la master de la Facultatea de Informatică
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare)

*La toate punctele de mai sus la care se solicită prezentarea unui act în original şi în copie, originalul nu va fi lăsat la dosar, ci este necesar doar pentru a putea fi certificată corespondenţa între copie şi original.

Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite.

Admitere – elemente specifice masterului de cercetare

 • Dosarul candidatului va include o recomandare din partea cadrului didactic propus ca îndrumător şi o scurtă descriere în limba engleză a temei de cercetare propuse.
 • Interviul (a se vedea mai sus) va fi orientat mai mult spre tema de cercetare. Un factor important în stabilirea rezultatului la interviu va fi disponibilitatea candidatului de a lucra la tema de cercetare şi de a o continua în cadrul studiilor doctorale.
 • Masterul de cercetare trebuie să fie prima opțiune, dacă se optează pentru acest master.

Alte detalii sunt disponibile pe situl Admitere la UAIC, inclusiv Metodologia de admitere la studii de master.