Condiţii de admitere

Dosarul trebuie să includă toate documentele cerute și conforme cu specificațiile, precum și formularele corect completate.

Pentru programul de master Lingvistică computaţională media de admitere se calculează astfel:

 • 60% – media examenului de licenţă
 • 40% – interviu susţinut online în limba engleză

În caz de egalitate, departajarea se va face pe baza mediei generale ECTS de promovare a programului de licenţă.

Interviul va consta din:

 • O prezentare a background-ului în Informatică (discurs oral în limba engleză, fără slide-uri, maximum 5 minute).
 • Motivarea deciziei de a candida/urma un master și prezentarea abilităților dobândite în cadrul facultății și în afara ei prin proiecte deosebite la care ați participat. Întrebările la care va răspunde candidatul în acest scop vor include: 1) de ce ați ales să vă înscrieți la master? 2) ce credeți că vă recomandă să fiți acceptat la master (care ar fi plusurile fată de alți candidați)? 3) cât timp puteți aloca săptămânal pentru studiu la master?
 • Răspunsul la întrebări punctuale adresate de comisie, care poate solicita mai multe detalii relativ la punctele anterioare sau poate pune chiar întrebări tehnice.

Procedura online pentru susţinerea interviului

 1. Interviul va avea loc în şedinţă online. Detaliile de conectare vor fi comunicate candidatului pe email în ziua precedentă acestuia. Competențele lingvistice vor fi determinate pe baza interviului.
 2. Cu 10 minute înaintea prezentării, candidatul se conectează la sesiunea de interviuri.
 3. În primele 10 minute va asista la desfășurarea interviului în curs. Va avea camera pornită, dar microfonul închis.
 4. La ora stabilită pentru interviu, candidatului i se va cere să pornească microfonul și să își prezinte background-ul în Informatică.
 5. Prezentarea de la punctul anterior va dura în jur de 5 minute (inclusiv întrebările din partea comisiei), după care urmează alte 5 minute de întrebări din partea comisiei.
 6. Interviul va fi înregistrat. Doar comisia are dreptul de a înregistra sesiunea online, ecranul dispozitivului sau sunetul. Încălcarea acestei reguli intră sub incidenţa codului penal. Participarea la interviu presupune implicit acordul pentru înregistrare.

Orice nerespectare a regulamentului de mai sus din partea candidaților va duce la eliminarea lor din examen. Pentru situații neprevăzute, candidații trebuie să aibă pregătită şi alternativa de conectare folosind datele mobile. Pe tot timpul participării la sesiunile de examinare atât candidaţii, cât şi membrii comisiei vor avea camerele video deschise. Este posibilă închiderea camerei de către membrii comisiei doar din motive tehnice și doar atunci când nu comunică direct cu candidatul.

Acte necesare pentru înscriere

Deoarece înscrierea se face online, documentele vor fi încărcate în formă scanată; la momentul confirmării locului de către candidații declarați admiși, aceste documente vor trebui aduse în original (eventual și copie, după caz, conform cerințelor de mai jos):

 • fişa de înscriere, completată în aplicația de înscriere online
 • CV + scrisoare de intenție in format PDF (ambele în limba engleză). CVul trebuie să includă elementele ce reflectă cunoștințele de informatică
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalentul ei), în original, sau atestate de echivalare emise de C.N.R.E.D.
 • foaia matricolă din facultate – nivel licenţă (cu media ECTS); aceasta nu este necesară în cazul în care media ECTS de nivel licenţă apare în documentele de la punctul anterior
 • în cazul candidaţilor care sunt deja studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi la studii de master: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă, precum și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul
 • original* şi copie după certificatul de naştere
 • original* şi copie după cartea de identitate
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • două fotografii color tip legitimație
 • acordul de confidențialitate (Anexa IV)
 • chitanţa ce dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei (strict în condiţiile metodologiei universităţii); se achită o singură taxă, chiar dacă se participă la ambele concursuri de admitere la master de la Facultatea de Informatică 
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare)

*La toate punctele de mai sus la care se solicită prezentarea unui act în original şi în copie, originalul nu va fi lăsat la dosar, ci este necesar doar pentru a putea fi certificată corespondenţa între copie şi original.

Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite.