Noutăți 22.09: 27.09:
25.09: 21.09: 14.09: 06.09: 09.08: 07.08: 02.08: 28.07: 25.07: Candidații declarați admiși care și-au confirmat deja locul pot ignora notificarea primită în cursul zilei de azi (25 iulie) privind necesitatea confirmării. Aceasta a fost emisă automat ca urmare a actualizării cu întârziere a datelor din aplicația online. 22.07: Situaţia soluţionării contestaţiilor 20.07:
 • Rezultatele concursului de admitere – candidați români de pretutindeni
 • Rezultatele concursului de admitere – candidați cetățeni români
 • Rezultatele actualizate la orice moment se găsesc în această pagină. Datele vor fi actualizate și în aplicația online (prin care s-a făcut și înscrierea), dar poate exista o întârziere.
 • Conform Regulamentului de admitere la studii universitare de licență al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise pot fi depuse doar fizic, la secretariatul Facultății de Informatică, în termenul indicat în pagina cu rezultatele concursului. Regulamentul nu permite transmiterea online a contestațiilor.
17.07: Subiecte proba scrisă 16.07: Repartizarea studenților pe săli și indicații privind desfășurarea probei scrise care va avea loc în data de 17 iulie 2023

Întrebări frecvente

Puteți găsi răspunsuri la majoritatea întrebărilor vizitând următoarea adresă: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR1TH9IeaYOKrkhDC_vYz4w4FtaoeqVS3RsD-dQ8XZbIPMW3v-f9uCzIcZS1zDgxVkWs1UMY-uR-kmF/pub. Pe măsură ce apar noi întrebări relevante pentru un număr mare de candidați, răspunsurile vor fi adăugate în această listă. Ca urmare, vă recomandăm să o consultați în mod repetat.

Domenii şi specializări

 • Informatică în limba română – învăţământ cu frecvență
 • Informatică în limba engleză – învăţământ cu frecvență
Consultaţi programa de studii şi informaţiile oferite de site-ul Admitere la UAIC.

Informaţii privind admiterea – sesiunea iulie 2023

Regulament

Consultaţi Regulamentul de admitere la studii de licenţă al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Calendarul admiterii

Perioada de înscriere: 10-15 iulie
 • Pentru a decide ce tip de înscriere preferați, citiți în prealabil secțiunea Înscriere online sau fizică.
 • Pentru înscrierea online, conturile de acces pe platforma https://inscriere.uaic.ro/ vor putea fi create până cel mai târziu pe 15 iulie, ora 12:00; completarea și finalizarea dosarelor vor putea fi realizate până cel mai târziu pe 15 iulie, ora 13:00.
 • Pentru înscrierea fizică, programul de depunere a dosarelor este:
  • 10-14 iulie: orele 9:00-17:00
  • 15 iulie: orele 9:00-12:00
Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 17-22 iulie Susținerea testului scris va avea loc în data de 17 iulie.

Număr de locuri

 • Informatică în limba română
  • învăţământ cu frecvență, fără taxă (buget): 205, din care 7 pentru absolvenți de licee situate în mediul rural, 1 pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială, 1 pentru candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități, 1 pentru etnici romi
  • învăţământ cu frecvență, cu taxă: 20
 • Informatică în limba engleză
  • învăţământ cu frecvență, fără taxă (buget): 66, din care 2 pentru absolvenți de licee situate în mediul rural, 1 pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială, 1 pentru etnici romi
  • învăţământ cu frecvență, cu taxă: 9
 • Între cele 205 locuri la buget la programul în limba română și cele 66 locuri la buget la programul în limba engleză se găsesc și locurile pentru domenii prioritare, respectiv locuri destinate cadrelor didactice. Pentru a înțelege rolul acestor locuri, vă recomandăm să consultați pagina de întrebări frecvente, secțiunea „Preînscriere, completarea dosarelor”.
Împărțirea în detaliu a locurilor disponibile pe diferite categorii poate fi consultată în pagina de admitere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Condiţii de admitere

Candidaţii vor susţine un test scris la una din disciplinele Informatică sau Matematică, la alegere. Pentru candidații exceptați de la susținerea testului scris, a se vedea mai jos în această secțiune. Materia pentru testul scris este cea cea de la proba scrisă la Bacalaureat – filiera teoretică, profil real (M1, respectiv Informatică intensiv), iar subiectele vor fi similare celor de la Bacalaureat. Precizare:
 • În atenția candidaților care aleg să susțină testul la Informatică: părțile de cod, atât în ccea ce privește exemplificările din subiecte, cât și rezolvările care trebuie scrise de candidați, vor fi în limbajele C/C++. Nu se permite utilizarea limbajului Pascal (care era acceptat în trecut) și nici a altor limbaje de programare decât cele menționate mai sus. Acolo unde se utilizează pseudocod, acest fapt va fi menționat explicit.
Media de admitere va fi calculată astfel:
 • 50% – nota obținută la testul scris
 • 25% – cea mai mare dintre următoarele note
  • nota de la Informatică sau Matematică (la alegere) obținută la bacalaureat
  • nota la testul scris
 • 25% – media examenului de bacalaureat
Pentru participanții care optează (și) pentru programul Informatică în limba engleză se susține un interviu în limba engleză – probă eliminatorie (admis/respins); acest interviu poate fi echivalat prin certificate recunoscute de Ministerul Educației. Detalii privind echivalarea/interviul găsiți în pagina de întrebări frecvente, secțiunea „Înscrierea la programul de studii în limba engleză”.

În caz de egalitate a mediilor generale între doi sau mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare sunt următoarele (în ordinea descrescătoare a priorităţii):

 1. media de admitere netrunchiată
 2. nota obținută la testul scris
 3. media generală de la bacalaureat
Participanţii la olimpiade sau concursuri naţionale şi internaţionale Pot fi declarați admiși candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale şi naţionale, în clasele IX-XII:
 • Medalie sau premiu la Olimpiada Internaţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
 • Medalie sau premiu la concursurile școlare internaționale de Informatică (doar la probele de algoritmică) sau Matematică recunoscute de M.E., altele decât Olimpiadele Internaționale
 • Medalie sau premiu la Olimpiada Naţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
 • Medalie sau premiu la concursurile naţionale de Informatică (doar la probele de algoritmică) sau Matematică, recunoscute de M.E., altele decât Olimpiadele Naționale
 • Clasarea pe primele 3 locuri la concursul FII Code (proba de algoritmică), organizat de Asociaţia Studenţilor Informaticieni din Iaşi şi de Facultatea de Informatică
Candidații care se încadrează în categoriile de mai sus nu vor susține proba scrisă. Candidații care doresc să obțină statutul de olimpic trebuie să încarce documentele doveditoare, iar comisia de admitere se va pronunța asupra validității și relevanței acestora. Vă recomandăm să urmăriți lista candidaților care au solicitat statutul de olimpic și decizia luată de comisia de admitere în fiecare caz în parte. Această listă este actualizată pe măsură ce dosarele candidaților sunt verificate de comisie. Precizare:
 • Absolvenţii de liceu care au participat la faza naţională a Olimpiadei de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie, în clasa a XI-a sau a XII-a, pot cere înlocuirea cu nota 10 a mediei generale de la Bacalaureat.
Candidaţii vor depune la dosar diplomele care dovedesc participările/rezultatele obţinute la aceste competiţii.

Desfășurarea probei scrise

Informații privind susținerea testului scris:
 • Proba scrisă va fi susținută în data de 17 iulie. Intrarea în sălile de concurs se va face începând cu ora 8:00, iar examenul va începe la ora 9:00 și va avea durata de 3 ore. Repartizarea candidaților pe săli poate fi consulată la începutul acestei pagini.
 • Candidații nu au obligația de a anunța în avans disciplina la care doresc să susțină testul scris. La momentul începerii testului, fiecare candidat va primi subiectele pentru ambele discipline: Informatică, respectiv Matematică. Fiecare candidat va alege disciplina pentru care va rezolva subiectele în cursul primelor 30 de minute ale examenului, după care se vor retrage subiectele de la disciplina care nu a fost aleasă de candidat. Atenție: aceste 30 de minute de la început fac parte din durata examenului; cele 3 ore de examen încep o dată cu distribuirea subiectelor. De asemenea, la corectare nu se va puncta rezolvarea nici unui subiect de la disciplina care nu a fost aleasă de către candidat.
 • Candidații care aleg doar opțiuni pentru programe de studii în limba engleză vor susține obligatoriu testul scris în limba engleză.
 • Candidații care aleg opțiuni pentru atât pentru programe de studii în limba română, cât și pentru programe de studii în limba engleză, pot susține testul scris în limba engleză, dacă doresc; pentru aceasta vor trebui să transmită o cerere în acest sens pe adresa de email de contact a comisiei de concurs (care poate fi găsită la finalul paginii curente).

Taxe

 • Taxă de înscriere: 400 RON
 • Taxă de şcolarizare (pentru studenții admiși pe locurile cu taxă): 3600 RON
Precizări privind plata taxei de înscriere:
 • Facultatea de Informatică nu are casierie, deci plata taxei nu se poate realiza la facultate. Inclusiv candidații care optează pentru înscrierea fizică au la dispoziție modurile de plată descrise în continuare.
 • Varianta 1: plata la orice agenţie BRD din ţară. Pentru aceasta trebuie precizate următoarele informații:
  • cont: RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400
  • cod taxă: 28 (taxă admitere)
  • cod facultate și program de studii: 1291 (Facultatea de Informatică, studii de licență)
 • Varianta 2: plata pe platforma https://plati-taxe.uaic.ro/. Recomandăm citirea cu atenție a instrucțiunilor de pe platformă. Informații importante care trebuie precizate:
  • numele şi prenumele candidatului
  • codul numeric personal
  • denumirea corectă a facultăţii şi a formei de învăţământ
 • Varianta 3: plata prin intermediul aplicației de înscriere online.
Atenție: Candidații care se înscriu la mai multe programe de studii (în cadrul aceleiași universități sau în universități diferite) trebuie să achite separat taxa de înscriere pentru fiecare program de studii.

Înscriere

Pentru a avea o imagine completă asupra procesului de înscriere, vă recomandăm să citiți atât punctul referitor la actele necesare pentru înscriere (imediat mai jos), cât și pe cel următor, referitor la tipurile de înscriere (online sau fizică).
Acte necesare
 • Diploma de bacalaureat obținută în România sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României
  • Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2023 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute şi notele la disciplinele care se iau în calcul la stabilirea mediei.
  • Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, va depune o copie legalizată a acesteia şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.
 • Original şi copie după foaia matricolă
 • Original şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau paşaport (pentru candidaţii din ţările membre UE, SEE şi Elveţia)
 • Original şi copie după certificatul de naştere
 • Original şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie în ultimele 6 luni)
 • Trei fotografii tip legitimație
 • Acordul de confidențialitate (Anexa IV)
 • Chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei (a se vedea secțiunea Taxe pentru modalitățile de plată a taxei de înscriere)
 • Dosar plic
 • Candidaţii care au absolvit liceul înainte de 2023 vor depune la dosar, după caz:
  • Declaraţie pe propria răspundere că nu a urmat cursurile nici unei facultăţi până la momentul curent.
  • Adeverinţă de la facultatea urmată, care să ateste numărul de semestre finanţate de la buget de care a beneficiat, precum și numărul de semestre în care au beneficiat de bursă. În cazul în care există perioade de timp în care candidatul a urmat o altă facultate, dar a avut și perioade de pauză, va include și o declarație pe propria răspundere că nu a urmat cursurile altei facultăţi în acele perioade de pauză.
La toate punctele de mai sus la care se solicită prezentarea unui act în original şi în copie, originalul nu va fi lăsat la dosar, ci este necesar doar pentru a putea fi certificată corespondenţa între copie şi original. Precizări:
 • Adeverințele de cadru didactic în învățământul preuniversitar, pentru scutirea de plata taxei de înscriere a copilului, sunt valabile doar dacă sunt vizate de către Inspectoratul Școlar Județean în subordinea căruia de află unitatea școlară în cauză.
 • Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, cel mai târziu la momentul confirmării locului dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale; copiile prezentate trebuie să fie legalizate sau să aibă mențiunea „Conform cu originalul” aplicată de facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale. Înmatricularea pe locurile finanțate de la buget, precum și scutirea de plata taxei de înscriere sunt posibile doar pentru candidații declarați admiși, care au depus actele în original la momentul confirmării locului.
Înscriere online sau fizică
În sesiunea iulie 2023, înscrierea se va poate face atât online (https://inscriere.uaic.ro/), cât şi în format fizic la facultate. Facultatea de Informatică încurajează candidaţii să apeleze la înscrierea online, din mai multe motive:
 • Datorită faptului că toate activităţile legate de admitere se desfăşoară prin intermediul aplicaţiei integrate de management al admiterii, un candidat care se înscrie fizic la facultate va trebui oricum să parcurgă şi paşii de la înscrierea online: completarea datelor personale pe platformă; încărcarea documentelor şi scanate pe platformă.
 • Înscrierea online se poate face la orice moment din perioada de înscriere, fără a fi limitată de programul de depunere a dosarelor la facultate.
 • În cazul depunerii fizice a dosarului la facultate, diploma de bacalaureat şi foaia matricolă trebuie aduse fie în original, fie în copie însoţită de adeverinţă care atestă faptul că originalul este depus la altă facultate. În cazul înscrierii online, originalul sau copia însoţită de adeverinţă vor trebui aduse doar la confirmarea locului de către candidaţii declaraţi admişi.
 • Depunerea dosarului fizic la momentul înscrierii nu scuteşte candidatul, în cazul în care este declarat admis, de obligaţia de a veni ulterior la facultate pentru confirmarea locului.
În cazul candidaților care optează pentru înscrierea online, actele necesare menționate la punctul anterior mai sus trebuie încărcate în formă scanată, deci nu se mai pune problema de original şi copie. În schimb, aceste acte vor trebui aduse (în original și copie, ca mai sus) la confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi.

Admiterea candidaților români de pretutindeni

Număr locuri:
 • Informatică în limba română
  • învăţământ cu frecvență, fără taxă (buget), cu bursă: 11
Toate informațiile privind admiterea candidaților români de pretutindeni se găsesc în pagina dedicată de pe site-ul de admitere al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Subiectele date la testul scris la admitere, sesiunea iulie 2019

Sesiunea iulie 2019 a fost ultima de până acum în care s-a susținut un test scris la admiterea la Facultatea de Informatică, deci subiectele de mai jos sunt cele mai recente care au fost folosite:

Informații de contact

Comisia de admitere a Facultății de Informatică (adresă activă în perioada admiterii):