NOUTATI:

(15.09.2021): Rezultate admitere dupa a doua refacere a listelor

(02.08.2021) : Rezultate admitere dupa prima refacere a listelor


Rezultate anterioare:

(21.07.2021): Rezultate admitere

(26.07.2021): Rezultate contestații


Domenii şi specializări (2 ani)

Master profesional în limba engleză, studii la zi:

Master de cercetare în limba engleză, studii la zi:

CV-ul trebuie să includă elemente ce dovedesc competențe lingvistice (de exemplu, numărul anilor de studiu al limbii engleze). Programul de master de cercetare (Studii avansate în informatică)

Organizare master de cercetare

 • Masterul este orientat spre cercetare, cu perspectiva continuării activităţii de cercetare în cadrul studiilor doctorale.
 • Fiecare masterand de la Studii avansate în informatică îşi alege o temă de cercetare, la care va lucra sub îndrumarea unui cadru didactic titular de la Facultatea de informatică.
 • Planul de învăţământ este unul individual, compus din discipline alese de la celelalte mastere sau de la Școala doctorală, în funcţie de tema de cercetare aleasă. În cazuri bine justificate, de exemplu teme de cercetare interdisciplinare, pot fi alese şi discipline de la alte facultăţi, cu condiţia să existe un acord pentru fiecare astfel de disciplină între cele două facultăţi.
 • La începutul activităţii didactice din anul I, materandul va întocmi un plan de cercetare individual, care va fi avizat de cadrul didactic îndrumător. În acest plan va fi trecut şi modul de monitorizare a activităţii. Planul individual de cercetare este anexă la contractul de studii. Sunt acceptate și teme de cercetare interdisciplinare, cu condiția ca informatica să reprezinte domeniul principal.
 • Activitatea masterandului se va desfăşura full-time în cadrul facultăţii sau part-time la o companie care va încheia un acord cu facultatea asupra dezvoltării temei de cercetare. Tema de cercetare poate fi propusă şi de companii.
 • Facultatea va încerca să identifice şi alte surse de finanţare prin care să poată suplimenta bursele masteranzilor de la Studii avansate, pentru ca aceştia să poată aloca tot timpul de lucru studiului şi temei de cercetare. O variantă care funcţionează deja constă în burse acordate de companii.

Admitere – elemente specifice masterului de cercetare

 • Dosarul candidatului va include o recomandare din partea cadrului didactic propus ca îndrumător şi o scurtă descriere a temei de cercetare propuse.
 • Interviul (a se vedea mai jos) va fi orientat mai mult spre tema de cercetare. Un factor important în stabilirea rezultatului la interviu va fi disponibilitatea candidatului de a lucra la tema de cercetare şi de a o continua în cadrul studiilor doctorale.
 • Masterul de cercetare trebuie să fie prima opțiune, dacă se optează pentru acest master.

Alte detalii sunt disponibile pe situl Admitere la UAIC, inclusiv Metodologia de admitere la studii de master.

Informaţii privind admiterea – sesiunea iulie 2021

Calendar admitere

Perioada de înscriere (sesiunea Iulie): 12-17 iulie

Afişarea rezultatelor: 19-21 iulie Perioada în care va avea loc interviul candidaţilor va fi afișată ulterior.

Număr de locuri

 • Locuri finanţate de la buget: 84
  • Ingineria sistemelor software : 17 locuri
  • Lingvistică computaţională : 10 locuri
  • Optimizare computaţională : 17 locuri
  • Sisteme distribuite : 15 locuri
  • Securitatea informaţiei : 15 locuri
  • Studii avansate în informatică : 10 locuri
 • Locuri cu taxă: 25
 • Candidați români de pretutindeni: 3 (cu taxă)

Condiţii de admitere

Dosarul trebuie să includă toate documentele cerute și conforme cu specificațiile, precum și formularele corect completate. Media de admitere se calculează astfel:

 • 60% – media examenului de licenţă
 • 40%
  • CV + scrisoare de intenție (pentru absolvenți ai domeniului Informatică ai unei Facultăți din Consorțiul Universitaria) sau
  • interviu – susţinut online (alți absolvenți, masterul de cercetare)

În caz de egalitate, departajarea se va face pe baza mediei generale ECTS de promovare a programului de licenţă.

Pentru absolvenții domeniului Informatică din Consorțiul Universitaria, scrisoarea de intenție va include motivația și argumentele pentru primele două mastere alese în lista de opțiuni. De asemenea, CV-ul trebuie să includă un abstract (în limba engleză) a lucrării de licenţă și să menționeze media aritmetică de promovare a programului de licență. Aceasta va constitui element de referință în stabilirea componentei de 40%. Pentru ceilalți absolvenți, interviul va consta din:

 • O prezentare a background-ului în Informatică (discurs oral în limba engleză, fără slide-uri, maximum 5 minute).
 • Motivarea deciziei de a candida/urma un master și prezentarea abilităților dobândite în cadrul facultății și în afara ei prin proiecte deosebite la care ați participat. Întrebările la care va răspunde candidatul în acest scop vor include: 1) de ce ați ales să vă înscrieți la master? 2) ce credeți că vă recomandă să fiți acceptat la master (care ar fi plusurile fată de alți candidați)? 3) cât timp puteți aloca săptămânal pentru studiu la master?
 • Răspunsul la întrebări punctuale adresate de comisie, care poate solicita mai multe detalii relativ la punctele anterioare sau poate pune chiar întrebări tehnice.

Cerinţele specifice masterului de cercetare sunt formulate mai sus.

Procedura online pentru susţinerea interviului

 1. Interviul pentru masterul de cercetare este obligatoriu.
 2. Interviul va avea loc în şedinţă online. Detaliile de conectare vor fi comunicate candidatului pe email în ziua precedentă acestuia.
 3. Cu 10 minute înaintea prezentării, candidatul se conectează la sesiunea de interviuri.
 4. În primele 10 minute va asista la desfășurarea interviului în curs. Va avea camera pornită, dar microfonul închis.
 5. La ora stabilită pentru interviu, candidatului i se va cere să pornească microfonul și să își prezinte background-ul în Informatică.
 6. Prezentarea de la punctul anterior va dura în jur de 5 minute (inclusiv întrebările din partea comisiei), după care urmează alte 5 minute de întrebări din partea comisiei.
 7. Doar comisia are dreptul de a înregistra sesiunea online, ecranul dispozitivului sau sunetul. Încălcarea acestei reguli intră sub incidenţa codului penal.

Orice nerespectare a regulamentului de mai sus din partea candidaților va duce la eliminarea lor din examen. Pentru situații neprevăzute, candidații trebuie să aibă pregătită şi alternativa de conectare folosind datele mobile. Pe tot timpul participării la sesiunile de examinare atât candidaţii, cât şi membrii comisiei vor avea camerele video deschise. Este posibilă închiderea camerei de către membrii comisiei doar din motive tehnice și doar atunci când nu comunică direct cu candidatul.

Taxe

 • Taxă de înscriere: 300 RON
 • Taxă de şcolarizare: 3900 RON

Acte necesare pentru înscriere

Deoarece înscrierea se face online, documentele vor fi încărcate în formă scanată; la momentul confirmării locului de către candidații declarați admiși, aceste documente vor trebui aduse în original (eventual și copie, după caz, conform cerințelor de mai jos):

 • fişa de înscriere (se completează online pe Admitere la UAIC)
 • CV + scrisoare de intenție in format PDF (ambele în limba engleză). Pentru absolvenți ai domeniului Informatică ai unei Facultăți din Consorțiul Universitaria, CV-ul trebuie să includă un abstract (în limba engleză) a lucrării de licenţă și să menționeze media aritmetică de promovare a programului de licență, precum și elemente ce dovedesc competențe lingvistice (de exemplu, numărul anilor de studiu al limbii engleze). Pentru ceilalți absolvenți, CVul trebuie să includă elementele ce reflectă cunoștințele de informatică.
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalentul ei), în original, sau atestate de echivalare emise de C.N.R.E.D.
 • foaia matricolă din facultate – nivel licenţă (cu media ECTS); aceasta nu este necesară în cazul în care media ECTS de nivel licenţă apare în documentele de la punctul anterior
 • în cazul candidaţilor care sunt deja studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi la studii de master: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă, precum și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul
 • original şi copie după certificatul de naştere
 • original şi copie după cartea de identitate
 • original şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • două fotografii tip buletin
 • chitanţa ce dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei (strict în condiţiile metodologiei universităţii)
 • adeverinţă medicală tip
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare)
 • dosar plic

La toate punctele de mai sus la care se solicită prezentarea unui act în original şi în copie, originalul nu va fi lăsat la dosar, ci este necesar doar pentru a putea fi certificată corespondenţa între copie şi original. Pentru dosarul de înscriere online (nu și cel de confirmare), candidații absolvenți ai Facultății de Informatică, UAIC, în sesiunea iulie 2021, pot selecta în fișa de înscriere faptul că anumite acte sunt la universitate, iar adeverința de licență și foaia matricolă pot fi omise din actele depuse la dosar. Totuși, la confirmarea locului, aceste acte trebuiesc depuse în original la facultate. Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la admitere la două sau mai multe domenii, la momentul confirmării locului dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale. Întrebări referitoare la situații speciale, nespecificate în această pagină sau metodologie, se pot spune pe serverul Dicord dedicat admiterii la FII-master: https://discord.gg/TvfyVzQJ7K