Domenii şi specializări (2 ani)

Master profesional în limba engleză, studii la zi:

Master de cercetare în limba engleză, studii la zi:

Competenţele lingvistice pot fi dovedite prin intermediul unui interviu susţinut în faţa comisiei de admitere. Acest interviu poate fi echivalat prin certificate recunoscute de M.E.C.

Programul de master de cercetare (Studii avansate în informatică)

Organizare

 • Masterul este orientat spre cercetare, cu perspectiva continuării activităţii de cercetare în cadrul studiilor doctorale.
 • Fiecare masterand de la Studii avansate în informatică îşi alege o temă de cercetare, la care va lucra sub îndrumarea unui cadru didactic titular de la Facultatea de informatică.
 • Planul de învăţământ este unul individual, compus din discipline alese de la celelalte mastere sau de la Școala doctorală, în funcţie de tema de cercetare aleasă. În cazuri bine justificate, de exemplu teme de cercetare interdisciplinare, pot fi alese şi discipline de la alte facultăţi, cu condiţia să existe un acord pentru fiecare astfel de disciplină între cele două facultăţi.
 • La începutul activităţii didactice din anul I, materandul va întocmi un plan de cercetare individual, care va fi avizat de cadrul didactic îndrumător. În acest plan va fi trecut şi modul de monitorizare a activităţii. Planul individual de cercetare este anexă la contractul de studii. Sunt acceptate și teme de cercetare interdisciplinare, cu condiția ca informatica să reprezinte domeniul principal.
 • Activitatea masterandului se va desfăşura full-time în cadrul facultăţii sau part-time la o companie care va încheia un acord cu facultatea asupra dezvoltării temei de cercetare. Tema de cercetare poate fi propusă şi de companii.
 • Facultatea va încerca să identifice şi alte surse de finanţare prin care să poată suplimenta bursele masteranzilor de la Studii avansate, pentru ca aceştia să poată aloca tot timpul de lucru studiului şi temei de cercetare. O variantă care funcţionează deja constă în burse acordate de companii.

Admitere – elemente specifice

 • Dosarul candidatului va include o recomandare din partea cadrului didactic propus ca îndrumător şi o scurtă descriere a temei de cercetare propuse.
 • Interviul (a se vedea mai jos) va fi orientat mai mult spre tema de cercetare. Un factor important în stabilirea rezultatului la interviu va fi disponibilitatea candidatului de a lucra la tema de cercetare şi de a o continua în cadrul studiilor doctorale.

Alte detalii sunt disponibile pe situl Admitere la UAIC, inclusiv Metodologia de admitere la studii de master.

Informaţii privind admiterea – sesiunea iulie 2020

Calendar admitere

Perioada de înscriere (sesiunea Iulie): 13-24 iulie ora 16:00 (Atentie! Crearea conturilor este posibilă pe 24 iulie până la ora 14:00)

Interviul candidaţilor: în perioada 15-24 iulie (datele exacte vor fi afișate ulterior)

Afişarea rezultatelor: 27-31 iulie

Sesiunea a II-a (pentru locurile ramase) : 7 – 9 septembrie 

Pentru calendarul confirmării locurilor, consultați anunțurile de la începutul acestei pagini, legate de publicarea rezultatelor.

 • Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget (fără taxă) au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original (dacă este cazul), de a semna o declaraţie pe propria răspundere şi de a achita taxa de înmatriculare, care este de 50 lei noi.
 • Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia de a achita, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, cel puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2020–2021.
 • Conform metodologiei de admitere a universităţii, toţi candidaţii declaraţi admişi, la momentul confirmării, au obligaţia de a semna contractul de studii cu universitatea. În cazul în care candidatul nu poate fi prezent în perioada de confirmare, contractul de studii poate fi semnat de către altă persoană, dacă este mandatată printr-o procură în acest sens.

Număr de locuri

 • Locuri finanţate de la buget: 84
  • Ingineria sistemelor software : 17 locuri
  • Lingvistică computaţională : 10 locuri
  • Optimizare computaţională : 17 locuri
  • Sisteme distribuite : 15 locuri
  • Securitatea informaţiei : 15 locuri
  • Studii avansate în informatică : 10 locuri
 • Locuri cu taxă: 25

Informații privind admiterea candidaților români de pretutindeni sunt disponibile aici.

Condiţii de admitere

Media de admitere se calculează astfel:

 • 60% media examenului de licenţă
 • 40% nota la interviu (în limba de predare a programului)

În caz de egalitate, departajarea se va face pe baza mediei generale ECTS a anilor de studii la nivel licenţă.

Interviul va consta din:

 • Pentru absolvenţii din domeniul Informatică:
  • o scurtă prezentare a lucrării de licenţă (discurs oral în limba engleză, fără slide-uri, maximum 5 minute), utilă pentru a înțelege complexitatea proiectului pe care candidatul îl poate dezvolta precum și nivelul cunoașterii limbii engleze
  • motivarea deciziei de a candida/urma un master și prezentarea abilităților dobândite în cadrul facultății și în afara ei prin proiecte deosebite la care ați participat; întrebările la care va răspunde candidatul în acest scop vor include: 1) de ce ați ales să vă înscrieți la master? 2) ce credeți că vă recomandă să fiți acceptat la master (care ar fi plusurile fată de alți candidati)? 3) cât timp puteți aloca săptămânal pentru studiu la master?
  • răspunsul la întrebări punctuale adresate de comisie, care poate solicita mai multe detalii relativ la punctele anterioare sau poate pune chiar întrebări tehnice
 • Pentru absolvenţii din alte domenii:
  • o prezentare a background-ului în Informatică (discurs oral în limba engleză, fără slide-uri, maximum 5 minute)
  • motivarea deciziei de a candida/urma un master și prezentarea abilităților dobândite în cadrul facultății și în afara ei prin proiecte deosebite la care ați participat; întrebările la care va răspunde candidatul în acest scop vor include: 1) de ce ați ales să vă înscrieți la master? 2) ce credeți că vă recomandă să fiți acceptat la master (care ar fi plusurile fată de alți candidati)? 3) cât timp puteți aloca săptămânal pentru studiu la master?
  • răspunsul la întrebări punctuale adresate de comisie, care poate solicita mai multe detalii relativ la punctele anterioare sau poate pune chiar întrebări tehnice.

Pentru cerinţele specifice masterului de cercetare, a se vedea mai sus.

Taxe

 • Taxă de înscriere: 200 RON
 • Taxă de şcolarizare: 3900 RON

Procedura online pentru susţinerea interviului

 1. Interviul va avea loc în şedinţă online. Detaliile de conectare vor fi comunicate candidatului pe email în ziua precedentă acestuia.
 2. Cu 10 de minute înaintea prezentării, candidatul se conecteaza la sesiunea de interviuri.
 3. În primele 10 de minute va asista la desfășurarea interviului în curs. Va avea camera pornită dar microfonul închis.
 4. La ora stabilita pentru interviu, candidatului i se va cere sa porneasca microfonul si sa prezinte lucrarea.
 5. Prezentarea lucrării va dura în jur de 5 minute (inclusiv întrebările din partea comisiei) dupa care urmează alte 5 minute de întrebări din partea comisiei.
 6. Doar comisia are dreptul de a înregistra sesiunea online, ecranul dispozitivului sau sunetul. Încălcarea acestei reguli intră sub incidenţa codului penal.

Orice nerespectare a regulamentului de mai sus din partea candidaților va duce la eliminarea lor din examen. 

Pentru situații neprevăzute, candidații trebuie să aibă pregătită şi alternativa de conectare folosind datele mobile.

Pe tot timpul participării la sesiunile de examinare atât candidaţii, cât şi membrii comisiei vor avea camerele video deschise. Este posibilă închiderea camerei de către membrii comisiei doar din motive tehnice și doar atunci când nu comunică direct cu candidatul.

Acte necesare pentru înscriere

Deoarece înscrierea se face online, documentele vor fi încărcate în formă scanată; la momentul confirmării locului de către candidații declarați admiși, aceste documente vor trebui aduse în original (eventual și copie, după caz, conform cerințelor de mai jos):

 • fişa de înscriere (se completează la momentul înscrierii, la sediul facultății)
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalentul ei), în original, sau atestate de echivalare emise de C.N.R.E.D.
 • foaia matricolă din facultate – nivel licenţă (cu media ECTS); aceasta nu este necesară în cazul în care media ECTS de nivel licenţă apare în documentele de la punctul anterior
 • în cazul candidaţilor care sunt deja studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi la studii de master: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă, precum și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul
 • original şi copie după certificatul de naştere
 • original şi copie după cartea de identitate
 • original şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • două fotografii tip buletin
 • chitanţa ce dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei (strict în condiţiile metodologiei universităţii)
 • adeverinţă medicală tip
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare)
 • dosar plic
 • Important: este necesară de asemenea depunerea la dosar a unui abstract (în limba engleză) a lucrării de licenţă și a 3 referinţe bibliografice din contextul lucrării de licenţă (acestea vor constitui punctul de plecare al discuţiilor din cadrul interviului). Dacă lucrarea de licenţă este în alt domeniu decât Informatica, se vor menţiona doar 3 referinţe bibliografice din domeniul Informatică pe care candidatul le-a studiat.

La toate punctele de mai sus la care se solicită prezentarea unui act în original şi în copie, originalul nu va fi lăsat la dosar, ci este necesar doar pentru a putea fi certificată corespondenţa între copie şi original.

Pentru dosarul de înscriere online (nu și cel de confirmare), candidații absolvenți ai Facultății de Informatică, UAIC, în sesiunea iulie 2020, pot selecta în fișa de înscriere faptul că anumite acte sunt la universitate, iar adeverința de licență și foaia matricolă pot fi omise din actele depuse la dosar. Totuși, la confirmarea locului, aceste acte trebuiesc depuse în original la facultate.

Candidații care și-au încărcat dosarul pot consulta situația dosarului propriu în pagina situației înscrierilor. Dosarul poate fi identificat atât pe baza numărului de dosar, cât și pe baza inițialelor candidatului (incluzând inițiala tatălui).

Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la admitere la două sau mai multe domenii, la momentul confirmării locului dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.