Domenii şi specializări

 • Informatică în limba română – învăţământ cu frecvență
 • Informatică în limba engleză – învăţământ cu frecvență

Introducerea secţiei cu predare în limba engleză este condiţionată de existenţa unui număr minim de candidaţi admişi pentru aceasta.

Candidaţii care vor să studieze la secţia în limba engleză vor face dovada competenţei lingvistice, prin intermediul unui interviu susţinut în faţa comisiei de admitere. Acest interviu poate fi echivalat prin certificate recunoscute de M.E.N.C.S.

Consultaţi programa de studii şi informaţiile oferite de situl Admitere la UAIC.

Informaţii privind admiterea – sesiunea iulie 2020

Metodologie

Consultaţi Metodologia de admitere la studii de licenţă a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

Calendarul admiterii

Perioada de înscriere: 13-24 iulie

Afişarea rezultatelor: 27-31 iulie

Pentru calendarul confirmării locurilor, consultați anunțurile de la începutul acestei pagini, legate de publicarea rezultatelor.

Număr de locuri

 • Informatică în limba română
  • învăţământ cu frecvență, fără taxă (buget): 216, din care 7 pentru absolvenți de licee situate în mediul rural și 1 pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială
  • învăţământ cu frecvență, cu taxă: 69
 • Informatică în limba engleză
  • învăţământ cu frecvență, fără taxă (buget): 69, din care 3 pentru absolvenți de licee situate în mediul rural
  • învăţământ cu frecvență, cu taxă: 21
  •  

Condiţii de admitere

Media de admitere va fi calculată astfel:

 • 75% – nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat
 • 25% – media generală obţinută la Bacalaureat

Pentru programul în limba engleză se va susţine un interviu în limba engleză (probă eliminatorie), notat cu admis/respins.

În caz de egalitate a mediilor generale între doi sau mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare sunt următoarele (în ordinea descrescătoare a priorităţii):

 • media de admitere, netrunchiată
 • nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat, care intră în calculul mediei de admitere

Participanţii la olimpiade sau concursuri naţionale şi internaţionale

Pot fi declarați admiși candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale şi naţionale, în clasele IX-XII:

 • Medalie sau premiu la Olimpiada Internaţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
 • Medalie sau premiu la concursurile şcolare internaţionale de Informatică sau Matematică (altele decât Olimpiadele Internaţionale) recunoscute de M.E.C.
 • Medalie sau premiu la Olimpiada Naţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
 • Medalie sau premiu la concursurile naţionale cu finanţare M.E.C., doar la probele de algoritmică
 • Participarea la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în anii anteriori, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, soldată cu clasarea pe unul dintre primele 10 locuri la oricare dintre cele două discipline (Matematică, respectiv Informatică) pe listele generale, care includ toţi participanţii (atât de la concursul elevilor, cât şi de la concursul de admitere)
 • Clasarea pe primele 3 locuri la concursul FII Code (proba de algoritmică), organizat de Asociaţia Studenţilor Informaticieni din Iaşi şi de Facultatea de Informatică

Precizări:

 • Absolvenţii de liceu care au participat la faza naţională a Olimpiadei de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie, în clasa a XI-a sau a XII-a, pot cere înlocuirea cu nota 10 a mediei generale de la Bacalaureat.
  • Pentru anul 2020, se acceptă documente care dovedesc faptul că respectivul candidat s-a calificat la faza națională a uneia dintre olimpiadele menționate mai sus.
 • Participanţii la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în anii anteriori, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, pot solicita echivalarea rezultatului obținut, la alegere, fie cu nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat, fie cu media generală obţinută la Bacalaureat.
  • Pentru candidații care au participat la Concursul elevilor de liceu, echivalarea de mai sus se va face doar în cazul în care nota obținută la concurs este superioară notei de la bacalaureat care se dorește a fi înlocuită.

Candidaţii vor depune la dosar diplomele care dovedesc participările/rezultatele obţinute la aceste competiţii.

Concursul elevilor de liceu – anulat

În condițiile pandemiei Covid-19 și ținând cont de toate implicațiile acesteia, Facultatea de Informatică a decis ca în acest an să nu organizeze Concursul elevilor de liceu. 

Taxe

 • Taxă de înscriere: 200 RON
 • Taxă de şcolarizare: 3600 RON

Taxa de înscriere poate fi plătită în următoarele moduri:

 • la orice agenție BRD
  • trebuie precizat faptul că se plătește taxa de înscriere la admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și trebuie menționat codul 1291 (care indică Facultatea de Informatică, studii de licență)
 • prin orice aplicație de Internet Banking (de preferat BRD, dar nu obligatoriu), direct din contul plătitorului, în unul din conturile universității; datele care trebuie menționate se găsesc aici
 • prin platforma https://plati-taxe.uaic.ro/ a universității, unde trebuie să aleagă Taxe de școlarizare
  • după efectuarea plății, candidatul va primi un email de confirmare a plății, care va conține un link (în partea de jos a mesajului), de unde se poate descarca tranzacția propriu-zisă (care conține nume și prenume plătitor, suma achitată și tipul taxei); aceasta va fi încărcată la dosarul de înscriere

 Acte necesare, verificarea stării dosarului, întrebări frecvente

Deoarece înscrierea se face online, documentele vor fi încărcate în formă scanată; la momentul confirmării locului de către candidații declarați admiși, aceste documente vor trebui aduse în original (eventual și copie, după caz, conform cerințelor de mai jos):

 • fişa de înscriere
 • trei fotografii tip buletin de identitate
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.
  • candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute şi notele la disciplinele care se iau în calcul la stabilirea mediei
  • dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original
 • original şi copie după foaia matricolă
 • original şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau paşaport (pentru candidaţii din ţările membre UE, SEE şi Elveţia)
 • original şi copie după certificatul de naştere
 • original şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie)
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei (a se vedea secțiunea Taxe pentru modalitățile de plată a taxei de înscriere)
 • dosar plic

La toate punctele de mai sus la care se solicită prezentarea unui act în original şi în copie, originalul nu va fi lăsat la dosar, ci este necesar doar pentru a putea fi certificată corespondenţa între copie şi original.

Precizări importante:

 • În atenția candidaților care au selectat categoria Preînscriere: fișa de înscriere completată trebuie trecută din starea Preînscriere în starea de Verificare de către candidat. În cazul in care nu ați reusit această operație, vă rugam să vă asigurați că ați completat toate câmpurile obligatorii.
 • Adeverințele de cadru didactic în învățământul preuniversitar, pentru scutirea de plata taxei de înscriere a copilului, sunt valabile doar dacă sunt vizate de către Inspectoratul Școlar Județean în subordinea căruia de află unitatea școlară în cauză.
 • Candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care vizează locul alocat acestei categorii, vor depune la dosar acte doveditoare în acest sens.
 • Candidații care au absolvit liceul în altă țară vor depune, pe lângă actele de mai sus, una din următoarele:
  • Actul care dovedește evaluarea studiilor de liceu de către CNRED
  • Documentele care formează dosarul de echivalare pentru CNRED. Acest dosar va fi încărcat online, împreună cu actele pentru înscriere la concursul de admitere, și apoi adus în original la momentul confirmării locului. Studenții declarați admiși aflați în această situație vor avea statutul de admiși sub rezerva obținerii echivalării; pentru aceștia, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” va centraliza dosarele de echivalare (aduse la confirmarea locului) și le va transmite la CNRED.
 • Candidații care nu au carte de identitate cu adresa în România, chiar dacă au cetățenie română, trebuie să se înscrie la români de pretutindeni.
 • Candidaţii care au absolvit liceul înainte de 2020 vor depune la dosar, după caz:
  • Declaraţie pe propria răspundere că nu au urmat cursurile nici unei facultăţi
  • Adeverinţă de la facultatea urmată, care să ateste numărul de semestre finanţate de la buget de care au beneficiat, precum și numărul de semestre în care au beneficiat de bursă

Candidații care și-au încărcat dosarul pot consulta situația dosarului propriu în pagina situației înscrierilor. Dosarul poate fi identificat atât pe baza numărului de dosar, cât și pe baza inițialelor candidatului (incluzând inițiala tatălui).

Candidații care au nelămuriri cu privire la cerințele legate de dosar pot consulta pagina cu întrebări și răspunsuri frecvente.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, la momentul confirmării locului dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale; copiile prezentate trebuie să fie legalizate sau să aibă mențiunea „Conform cu originalul” aplicată de facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale. Înmatricularea pe locurile finanțate de la buget, precum și scutirea de plata taxei de înscriere sunt posibile doar pentru candidații declarați admiși, care au depus actele în original la momentul confirmării locului.

Informații de contact

Comisia de admitere a Facultății de Informatică: