Important

Datorită pandemiei Covid-19 și a măsurilor luate în România pentru combaterea acestora, o parte din informațiile prezente inițial în această pagină au suferit modificări. Este posibil ca unele detalii să mai fie schimbate, în sensul clarificării lor, motiv pentru care vă invităm să consultați această pagină în perioada următoare. Totuși, elementele principale, referitoare mai ales la modul de calcul al mediei de concurs, au fost deja stabilite în mod ferm.


Domenii şi specializări

 • Informatică în limba română – învăţământ cu frecvență
 • Informatică în limba engleză – învăţământ cu frecvență

Introducerea secţiei cu predare în limba engleză este condiţionată de existenţa unui număr minim de candidaţi admişi pentru aceasta.

Candidaţii care vor să studieze la secţia în limba engleză vor face dovada competenţei lingvistice, prin intermediul unui interviu susţinut în faţa comisiei de admitere. Acest interviu poate fi echivalat prin certificate recunoscute de M.E.N.C.S.

Consultaţi programa de studii şi informaţiile oferite de situl Admitere la UAIC.

Informaţii privind admiterea – sesiunea iulie 2020

Metodologie

Consultaţi Metodologia de admitere la studii de licenţă a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

Calendarul admiterii

Perioada de înscriere: 13-24 iulie

Afişarea rezultatelor: 27-31 iulie

Confirmarea locurilor: în principiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor; în cazul în care cerințele de distanțare socială vor impune o perioadă mai lungă, eventuala prelungire va fi anunțată.

Număr de locuri solicitate

 • Informatică, învăţământ cu frecvență, fără taxă (buget): 285
 • Informatică, învăţământ cu frecvență, cu taxă: 90
  •  

Condiţii de admitere

Media de admitere va fi calculată astfel:

 • 75% – nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat
 • 25% – media generală obţinută la Bacalaureat

Pentru programul în limba engleză se va susţine un interviu în limba engleză (probă eliminatorie), notat cu admis/respins.

În caz de egalitate a mediilor generale între doi sau mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare sunt următoarele (în ordinea descrescătoare a priorităţii):

 • media de admitere, netrunchiată
 • nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat, care intră în calculul mediei de admitere

Participanţii la olimpiade sau concursuri naţionale şi internaţionale

Pot fi declarați admiși candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale şi naţionale, în clasele IX-XII:

 • Medalie sau premiu la Olimpiada Internaţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
 • Medalie sau premiu la concursurile şcolare internaţionale de Informatică sau Matematică (altele decât Olimpiadele Internaţionale) recunoscute de M.E.C.
 • Medalie sau premiu la Olimpiada Naţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
 • Medalie sau premiu la concursurile naţionale cu finanţare M.E.C., doar la probele de algoritmică
 • Participarea la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în anii anteriori, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, soldată cu clasarea pe unul dintre primele 10 locuri la oricare dintre cele două discipline (Matematică, respectiv Informatică) pe listele generale, care includ toţi participanţii (atât de la concursul elevilor, cât şi de la concursul de admitere)
 • Clasarea pe primele 3 locuri la concursul FII Code (proba de algoritmică), organizat de Asociaţia Studenţilor Informaticieni din Iaşi şi de Facultatea de Informatică

Precizări:

 • Absolvenţii de liceu care au participat la faza naţională a Olimpiadei de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie, în clasa a XI-a sau a XII-a, pot cere înlocuirea cu nota 10 a mediei generale de la Bacalaureat.
 • Participanţii la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în anii anteriori, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, pot solicita echivalarea rezultatului obținut, la alegere, fie cu nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat, fie cu media generală obţinută la Bacalaureat.

Candidaţii vor depune la dosar diplomele care dovedesc participările/rezultatele obţinute la aceste competiţii.

Concursul elevilor de liceu – anulat

În condițiile pandemiei Covid-19 și ținând cont de toate implicațiile acesteia, Facultatea de Informatică a decis ca în acest an să nu organizeze Concursul elevilor de liceu. 

Taxe

 • Taxă de înscriere: 200 RON
 • Taxă de şcolarizare: 3600 RON

Acte necesare

 • fişa de înscriere (se completează online)
 • trei fotografii tip buletin de identitate
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.
  • candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute şi notele la disciplinele care se iau în calcul la stabilirea mediei
  • dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original
 • original şi copie după foaia matricolă
 • original şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau paşaport (pentru candidaţii din ţările membre UE, SEE şi Elveţia)
 • original şi copie după certificatul de naştere
 • original şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie)
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei
 • dosar plic

La toate punctele de mai sus la care se solicită prezentarea unui act în original şi în copie, originalul nu va fi lăsat la dosar, ci este necesar doar pentru a putea fi certificată corespondenţa între copie şi original.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, la momentul confirmării locului dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale; copiile prezentate trebuie să fie legalizate sau să aibă mențiunea „Conform cu originalul” aplicată de facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale. Înmatricularea pe locurile finanțate de la buget, precum și scutirea de plata taxei de înscriere sunt posibile doar pentru candidații declarați admiși, care au depus actele în original la momentul confirmării locului.

Candidaţii cetăţeni români cu domiciliul în România, dar cu studii efectuate în străinătate (inclusiv Republica Moldova), vor prezenta la înscriere diploma de bacalaureat echivalată de către M.E.C. (CNRED).

Precizare

Candidaţii care au absolvit liceul înainte de 2020 vor depune la dosar, după caz:

 • declaraţie pe propria răspundere că nu au urmat cursurile nici unei facultăţi
 • adeverinţă de la facultatea urmată, care să ateste numărul de semestre finanţate de la buget de care au beneficiat, precum și numărul de semestre în care au beneficiat de bursă