Examenul de admitere la FII:
Numărul de locuri aprobate pentru Şcoala Doctorală de Informatică, pentru anul universitar 2020-2021 este:

Nr.

crt

Admitere conform

OM nr.6000/2012 şi

OM nr.3359MD/11.03.2013

Nr. locuri BUGET

Nr.locuri TAXĂ

Cu frecvenţă

Cu bursă MEN

Cu frecvenţă redusă

Fără bursă

Romi

Cu frecvenţă/ Cu frecvență redusă

1

INFORMATICĂ

4

5

0

8

Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2020-2021 este de 6000 lei/an, iar taxa de înscriere la admitere este de 200 lei.

 1. Înscrierea candidaţilor se va face on-line, în perioada  1 – 7  septembrie 2020; (dosarele se trimit prin email la adresa lavinia.piriu@gmail.com)
 2. Concursul de admitere va avea loc astfel:
  a) Candidatul elaborează o prezentare scrisă despre intențiile de cercetare în legătură cu tema aleasă, prezentare pe care o va trimite prin email odată cu celelalte documente aferente dosarului de înscriere la admitere în perioada 01-04 septembrie 2020 ;
  b) interviul on-line: 9 septembrie 2020, incepand cu ora 9,00 a.m. (candidații vor primi datele de logare la platforma de susținere, prin email;
 3. afişarea rezultatelor pe 10 septembrie 2020;
 4. Contestații (doar pentru evaluarea la prezentarea scrisă) pe 11 septembrie 2020;
 5. Afișarea rezultatelor pe 14 septembrie 2020;
 1.  

Afişarea rezultatelor cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi pe 1 octombrie 2020.

Examenul de admitere va consta în susținerea a două probe: o prezentare scrisă și un interviu online. Modul de desfășurare a admiterii este următorul:

 1. Candidatul ia legătura cu profesorul cu care intenționează să pregătească teza de doctorat și stabilește de comun cu acesta, un plan și o temă pentru cercetare în cadrul studiilor de doctorat;
 2. Candidatul elaborează o prezentare scrisă despre intențiile de cercetare în legătură cu tema aleasă, prezentare pe care o va trimite prin email odată cu celelalte documente aferente dosarului de înscriere la admitere în perioada 01-04 septembrie 2020;
 3. După finalizarea înscrierilor, dar înainte de perioada de admitere – 07-09 septembrie 2020 – Comisia de Admitere va stabili o zi si un interval orar în care va intra în direct on-line cu fiecare candidat în parte, astfel încât fiecare candidat, în cadrul interviului de admitere, să își prezinte tema de cercetare pe care o propune și să răspundă întrebărilor comisiei;

Alte informaţii despre admiterea la doctorat la UAIC se găsesc aici.

Comisie de Admitere

Comisie de Contestații

Președinte

Prof.dr.Dan CRISTEA

Președinte

Conf.dr.Ştefan CIOBÂCĂ

Membri

Prof.dr.Dorel LUCANU Prof.dr.Henri LUCHIAN Prof.dr.Cătălin DIMA Prof.dr.Lenuța ALBOAIE Conf.dr.Adrian IFTENE Conf.dr.Gloria-Cerasela CRIȘAN Cercet.Șt.I.dr.Gabriel CIOBANU

Membri

Conf.dr.Sabin BURAGA Conf.dr.Cristian GAȚU

Secretar

Lect.dr.Vlad RĂDULESCU

Secretar

Conf.dr.Mădălina RĂSCHIP

Toti cei interesaţi de a urma cursurile doctorale la FII sunt rugaţi să ia legătura direct cu potenţialii profesori coordonatori pentru a discuta temele de cercetare.

În cazul candidaților cu medii egale la examenul de admitere, departajarea se va face după media dintre nota finală la examenul de licenţă şi nota finală la examenul de disertaţie.

 

Acte necesare pentru înscriere

 • dosar plic
 • fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;
 • curriculum vitae;
 • scrisoare de intenție;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • copie a certificatului de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • Candidaţii din etnia romilor vor trebui să prezinte la înscriere şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu apartenența la organizaţia în cauză;
 • Candidații care sunt copii ai cadrelor didactice si didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat, sunt scutiți de plata taxelor de inscriere la conursurile de admitere în învățământul superior (pe baza actelor doveditoare depuse la dosar);

Tematică admitere doctorat

Prof. univ. dr. Dan Cristea

Sisteme expert şi prelucrarea limbajului natural
 1. Corpusuri sintactice şi tehnici de bază în parsarea limbajului natural

 • Mitkov: The Oxford Handbook of Computational Linguistics, Oxford University Press, 2003, chapter 12
 • Manning&Schutze: Foundations of Statistical Natural Language Processing, The MIT Press, 1999, chapter 12
 • Bohmova et al.: The Prague Dependency Treebank: A Three-Level Annotation Scenario (pdf)

 2. Teorii şi tehnici de prelucrarea discursului

 • Mitkov: The Oxford Handbook of Computational Linguistics, Oxford University Press, 2003-chapters 10, 14
 • Mitkov: Anaphora Resolution, Longman, 2002 – chapter 8
 • Cristea et al.: Veins Theory: A Model of Global Discourse Cohesion and Coherence, ACL 1998, http://citeseer.ist.psu.edu/cristea98veins.html

 3. Temporalitate în limbajul natural

Prof. univ. dr. Henri Luchian

Metode de optimizare inspirate din natură:
 1. Calcul evolutiv
 2. Algoritmi genetici
 3. Meta-euristici
 4. Rezultate fundamentale privind complexitatea algoritmilor inspiraţi din natură

Bibliografie

 • Z.Michalewicz: Genetic Algorithms & Data Structures – Evolution Program Springer Verlag (Biblioteca de Informatică).
 • M.Mitchell: Introduction to GA MIT Press (Biblioteca de Informatică).
 • H.Luchian: Clasificare evolutivă (Biblioteca de Informatică).

Prof. univ. dr. Dorel Lucanu

Metode formale aplicate in Ingineria Software (specificare, verificare, testare, analiza statica, modelare), cu accent pe semantica limbajelor de programare.
 1. Logica de ordinul I. Cunoaşterea de logici temporale, sau logica Hoare, logica ecuațională, sau a unui demonstrator de teoreme constituie un avantaj.

 • Bibliografie: Michael Huth and Mark Ryan. Logic in Computer Science. Modelling and reasoning about systems. Cambridge University Press 2004.

 2. Semantica limbajelor de programare.

 • Bibliografie: Hanne Riis Nielson, Flemming Nielson: Semantics with Applications: A Formal Introduction. Wiley Professional Computing, (240 pages, ISBN 0 471 92980 8), Wiley, 1992.

 3. Specificare algebrică şi rescriere. Cunoaşterea unui limbaj algebric (Maude, CafeOBJ, CASL, TOM, etc) constituie un avantaj.

 • Bibliografie: F. Baader, T. Nipkow. Term Rewriting and All That. ISBN0-521-77920-0, Cambridge University Press, 1998.

New! O tema de interes pentru acest an este dezvoltarea unui demonstrator de matching logic:
http://fsl.cs.illinois.edu/index.php/Matching_Logic_Explained
http://fsl.cs.illinois.edu/index.php/Initial_Algebra_Semantics_in_Matching_Logic

Prof. univ. dr. Lenuța Alboaie

Sisteme distribuite

 • Aplicatii de retea (e.g. retele p2p, sisteme de fisiere distribuite, sisteme de procesare distribuita a informatiilor)
 • Cloud Computing (paradigme si modele de programare in Cloud, proiectarea, implementarea si tehnici de verificare  a sistemelor cloud), aspecte privind orchestrarea si coreografia serviciilor in sisteme distribuite)
 • Aplicatii ale Sistemelor Distribuite (e.g. smart/green/resilient/digital/circular cities)

Conf.univ.dr. Adrian Iftene

 1. Inteligenţă artificială
  1. Credibilitatea resurselor disponibile pe Internet
  2. Identificarea informațiilor false din cadrul rețelelor sociale
  3. Procesarea de imagini din domeniul medical
 2. Folosirea tehnologii noi în îmbunătățirea calității vieții
  (cu aplicații în eLearning și în domeniul medical)
  1. Realitate augmentată și realitate virtuală
  2. Interacțiune cu ajutorul vocii, a gesturilor și a ochilor

Bibliografie:

Conf. univ. dr. Gloria-Cerasela Crișan

Inteligență artificială; Probleme de Optimizare Combinatorie
Interes specific de cercetare:
a) Metode exacte și euristice de rezolvare a problemelor de optimizare combinatorie.
b) Probleme de transport în care sunt incluse caracteristici GIS.
c) Modele ale problemelor reale din Transporturi și Logistica mărfurilor.
d) Evaluarea metodelor de rezolvare pentru Problema Comis-voiajorului.
e) Incertitudini în date și modul în care acestea se reflectă asupra algoritmilor de rezolvare pentru Problema Comis-voiajorului.

Bibliografie:

Prof. univ. dr. Cătălin Dima

Logică și Model Checking
1. Reprezentări eficiente ale spațiului stărilor în model-checking.
Studiul se va concentra pe impactul unor generalizări recente ale Diagramelor de Decizie Binară în verificarea proprietăților programelor, cu aplicații la probleme de model-checking pentru logici temporale epistemice.
2. Specificarea și verificarea proprietăților de securitate în logici temporale epistemice.
Tema propusă necesită transformarea modelelor simbolice ale protocoalelor de securitate în modele multi-agenți, formularea diferitelor proprietăți de securitate în logici temporale epistemice, apoi aplicarea unor algoritmi de model-checking existenți pentru verificarea proprietăților respective.

Bibliografie:

 • Christel Baier and Joost-Pieter Katoen : Principles of Model Checking, The MIT Press, 2008.
 • Ronald Fagin, Joseph Y. Halpern, Yoram Moses, Moshe Vardi : Reasoning About Knowledge, The MIT Press, 2004.
 • Nils Bulling, Valentin Goranko, and Wojciech Jamroga : Logics for Reasoning About Strategic Abilities in Multi-Player Games. In: J. van Benthem, S. Ghosh, R. Verbrugge (Eds.), Models of Strategic Reasoning. Logics, Games, and Communities. Lecture Notes in Computer Science vol. 8972, pp. 93-136. © Springer.

Cercet. ştiinţific I dr. Gabriel Ciobanu

1. Metode formale în sisteme distribuite (Formal Methods in Distributed Systems)
a) Algebre de procese și sisteme concurente
b) Semantici operaționale și denotaționale
c) Logici temporale, verificare automată
2. Calcul inspirat de natură (Natural Computing)
a) Sisteme membranare; calcul natural

Bibliografie:

 • John Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages and Computation
 • Michael Huth, Mark Ryan: Logic in Computer Science.Modelling and Reasoning about Systems
 • Robin Milner: Communicating and Mobile Systems: the pi-calculus. Cambridge University Press, 1999
 • Gabriel Ciobanu: Membrane Computing and Biologically Inspired Process Calculi. Ed. Univ. A.I.Cuza, 2010
 • G.Ciobanu: Semantica limbajelor de programare. Ed. Univ. A.I.Cuza, 1996
 • I.Creanga, C.Reisher, D.Simovici: Introducere algebrică în informatică; Teoria automatelor. Ed. Junimea, 1973
 • I.Purdea, Gh.Pic: Tratat de algebra moderna. Ed. Academiei, 1977/1982.

 

Observaţie: Candidații interesați pot solicita (și sunt sfătuiți să solicite) detalii asupra bibliografiei și tematicii de admitere direct de la domnii profesori coordonatori. Pentru alte informatii contactați Secretariatul Scolii Doctorale de Informatică la adresa lavinia.piriu@info.uaic.ro sau la telefon 0232-201102/2329.

Rezultate examen de admitere 09 septembrie 2020