Domenii şi specializări

 • Informatică în limba română – învăţământ cu frecvență
 • Informatică în limba engleză – învăţământ cu frecvență

Introducerea secţiei cu predare în limba engleză este condiţionată de existenţa unui număr minim de candidaţi admişi pentru aceasta.

Candidaţii care vor să studieze la secţia în limba engleză vor face dovada competenţei lingvistice, prin intermediul unui interviu susţinut în faţa comisiei de admitere. Acest interviu poate fi echivalat prin certificate recunoscute de M.E.N.C.S.

Consultaţi programa de studii şi informaţiile oferite de situl Admitere la UAIC.

Informaţii privind admiterea – sesiunea iulie 2018

Metodologie

Consultaţi Metodologia de admitere la studii de licenţă a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

Calendarul admiterii

Perioada de înscriere: 15-20 iulie

Susţinerea probei scrise: 21 iulie

Afişarea rezultatelor: 22-23 iulie

Confirmarea locurilor: în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor

În afara înscrierii la sediul facultăţii, este posibilă şi înscrierea online: inscriere.uaic.ro.

 • Atenţie la perioada de înscriere online.
 • Candidaţii care se înscriu online au obligaţia de a susţine testul scris, la fel ca toţi ceilalţi candidaţi.

Număr de locuri

 • Informatică învăţământ cu frecvență, fără taxă (buget): 285
 • Informatică învăţământ cu frecvență, cu taxă: 90

Condiţii de admitere

Candidaţii vor susţine un test scris la una din disciplinele Informatică sau Matematică, la alegere.

 • Materia pentru testul scris este cea de la proba scrisă la Bacalaureat – filiera teoretică, profil real (M1, respectiv Informatică intensiv), iar subiectele vor fi similare celor de la Bacalaureat.

Media de admitere va fi calculată astfel:

 • 50% – nota obţinută la testul scris
 • 25% – maximul dintre nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat şi nota la testul scris
 • 25% – media generală obţinută la Bacalaureat

Pentru programul în limba engleză se va susţine un interviu în limba engleză (probă eliminatorie), notat cu admis/respins.

Precizări:

 • Participanţii la ediţiile anterioare ale concursului elevilor de liceu pot solicita înlocuirea notei la testul scris cu nota obţinută la concursul elevilor de liceu (o singură dată: dacă s-a făcut deja uz de înlocuirea notei la o sesiune de admitere dintr-un an anterior, aceasta nu mai este posibilă).
 • În cazul participanţilor la ediţiile anterioare ale concursului elevilor de liceu care doresc să le fie luată în considerare nota obţinută atunci, dar decid şi să susţină testul scris la concursul de admitere din acest an, se va considera cea mai mare dintre cele două note.
 • Orice candidat se poate înscrie la concursul de admitere, indiferent de probele susţinute la Bacalaureat; în cazul în care candidatul nu a susţinut nici o probă la Informatică sau Matematică la Bacalaureat, la al doilea punct de mai sus se va considera automat nota la testul scris.
 • Nota obţinută la Informatică sau Matematică la Bacalaureat este luată în considerare indiferent de profilul la care a fost susţinută (nu doar la profilul real).

În caz de egalitate a mediilor generale între doi sau mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare sunt următoarele (în ordinea descrescătoare a priorităţii):

 • media de admitere, netrunchiată
 • nota obţinută la testul scris
 • nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat

Participanţii la olimpiade sau concursuri naţionale şi internaţionale

Pot fi înscrişi fără susţinerea testului scris candidaţii, absolvenţi de liceu cu diploma de bacalaureat, care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale şi naţionale, în clasele IX-XII:

 • Medalie sau premiu la Olimpiada Internaţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
 • Medalie sau premiu la concursurile şcolare internaţionale de informatică sau matematică (altele decât Olimpiadele Internaţionale) recunoscute de M.E.N.
 • Medalie sau premiu la Olimpiada Naţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
 • Medalie sau premiu la concursurile naţionale de programare cu finanţare M.E.N.
 • Participarea la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în anii anteriori, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, soldată cu clasarea pe unul dintre primele 10 locuri la oricare dintre cele două discipline (Matematică, respectiv Informatică) pe listele generale, care includ toţi participanţii (atât de la concursul elevilor, cât şi de la concursul de admitere)
 • Clasarea pe primele 3 locuri la concursul FII Code (proba de algoritmică), organizat de Asociaţia Studenţilor Informaticieni din Iaşi şi de Facultatea de Informatică

Absolvenţii de liceu care au participat la faza naţională a Olimpiadei de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie, în clasa a XI-a sau a XII-a, pot cere înlocuirea cu nota 10 a mediei generale de la Bacalaureat, dar cu obligaţia de a susţine testul scris.

Candidaţii vor depune la dosar diplomele care dovedesc participările/rezultatele obţinute la aceste competiţii.

Concursul elevilor de liceu

Începând din anul 2015, Facultatea de Informatică organizează, în paralel cu proba scrisă din cadrul concursului de admitere, un concurs deschis elevilor de liceu.

Rezultatele obţinute la concurs de către elevi vor putea fi echivalate cu proba scrisă din cadrul concursurilor de admitere din anii următori; fiecare candidat va putea face uz de această posibilitate de echivalare într-o singură sesiune de admitere.

Detalii:

 • Concursul va consta dintr-un test scris la disciplina Informatică sau Matematică, la alegere.
 • Materia este aceeaşi ca la concursul de admitere.
 • Testul va fi susţinut în acelaşi timp cu proba scrisă din cadrul concursului de admitere şi va fi identic în conţinut cu aceasta.

Mai multe informaţii se găsesc în pagina dedicată concursului.

Taxe

 • Taxă de înscriere: 300 RON
  • Pentru participanţii la ediţiile anterioare ale concursului elevilor de liceu care nu vor susţine din nou testul scris, taxa de înscriere de la momentul concursului (100 RON) va fi scăzută din taxa de înscriere la concursul de admitere.
 • Taxă de şcolarizare: 3600 RON

Acte necesare

 • fişa de înscriere (se completează la momentul înscrierii, la sediul facultății)
 • trei fotografii tip buletin de identitate
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.N.
  • candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2018 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute şi notele la disciplinele care se iau în calcul la stabilirea mediei
  • dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original
 • original şi copie după foaia matricolă
 • original şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau paşaport (pentru candidaţii din ţările membre UE, SEE şi Elveţia)
 • original şi copie după certificatul de naştere
 • original şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie)
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei
 • dosar plic

La toate punctele de mai sus la care se solicită prezentarea unui act în original şi în copie, originalul nu va fi lăsat la dosar, ci este necesar doar pentru a putea fi certificată corespondenţa între copie şi original.

Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale; copiile prezentate trebuie să fie legalizate sau să aibă mențiunea „Conform cu originalul” aplicată de facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale. Indiferent dacă Facultatea de Informatică reprezintă sau nu prima opţiune, testul scris este obligatoriu pentru toţi candidaţii.

Candidaţii cetăţeni români cu domiciliul în România, dar cu studii efectuate în străinătate (inclusiv Republica Moldova), vor prezenta la înscriere diploma de bacalaureat echivalată de către M.E.N. (CNRED).

Precizare

Candidaţii care au absolvit liceul inainte de 2018 vor depune la dosar, după caz:

 • declaraţie pe propria răspundere că nu au urmat cursurile nici unei facultăţi
 • adeverinţă de la facultatea urmată, care să ateste numărul de semestre finanţate de la buget de care au beneficiat, precum și numărul de semestre în care au beneficiat de bursă

Candidaţii români de pretutindeni

Înscrierea candidaţilor români de pretutindeni se realizează la Comisia centrală de admitere a candidaților români de pretutindeni, care funcționează la nivelul universității; mai multe detalii pot fi găsite în pagina dedicată.

Subiectele date la testul scris la admitere, sesiunea iulie 2017