Pot susține teza de abilitare persoanele care dețin titlul de doctor în știință și care îndeplinesc standardele minimale de acordare a titlului de profesor universitar, elaborate de CNATDCU (anexa nr. 2) și standardele pe domenii stabilite de UAIC.

Dosarul electronic al candidatului include următoarele documente:

 1. cererea tip pentru susținerea abilitării, semnată de candidat și avizată de Rector.
 2. fişa de îndeplinire a standardelor minimale, semnată de candidat şi verificată de CSUD.
 3. portofoliu de lucrări ştiinţifice considerate relevante de către candidat, elaborate în domeniul de doctorat vizat.
 4. CV-ul candidatului și lista de lucrări, semnate de către candidat.
 5. declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor minimale și originalitatea lucrărilor științifice din lista de lucrări.
 6. copia legalizată a diplomei de doctor sau copie legalizată a atestatului de recunoaştere sau de echivalare a diplomei.
 7. actul de identitate în copie simplă, dovada schimbării numelui dacă este cazul.
 8. teza de abilitare și rezumatul tezei, în format tipărit și electronic.

Teza de abilitare prezintă în mod succint şi documentat:

 1. principalele rezultate ştiinţifice originale publicate/brevetate sau realizările profesionale făcute publice de către candidat în cercetarea ştiinţifică și/sau didactică, după conferirea titlului de doctor.
 2. capacitatea individuală a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a organiza şi gestiona activităţi didactice, de explicare şi facilitare a învăţării şi cercetării.

Candidatul poate opta pentru:

 1. redactarea tezei de abilitare în limba română, caz în care va fi însoţită de un rezumat în limba engleză.
 2. într-o limbă de largă circulaţie internaţională, caz în care va fi însoţită de un rezumat în limba română.

Evaluarea dosarului de abilitare

 1. Candidatul transmite prin email dosarul către Școala Doctorală și ulterior va depune/transmite teza de abilitare și anexele în format tiparit, în original.
 2. CSD verifică îndeplinirea standardelor minimale și emite în maximum 5 zile lucrătoare un Raport de verificare cu una din cele 2 concluzii:
  1. Standardele minimale sunt îndeplinite
  2. Standardele minimale nu sunt îndeplinite.
  3. CSD include raportul de verificare în dosarul candidatului împreună cu o listă de propuneri, de cel puțin 6 specialiști în domeniu, care ar putea face parte din Comisia de Abilitare. Raportul se transmite prin e-mail Directorului CSUD.
 3. În urma verificării de către CSD a îndeplinirii standardelor minimale, se transmite spre avizare la BECA cererea candidatului împreună cu propunerea componenței Comisiei de Abilitare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului, în format electronic. În cazul neîndeplinirii standardelor minimale, CSUD transmite avizul negativ.
 4. În cazul îndeplinirii standardelor minimale, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la avizarea cererii candidatului de către BECA, Școala Doctorală de Informatică și Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat asigură publicarea pe site-ul Școlii Doctorale de Informatică, respectiv pe site-ul UAIC a următoarelor documente:
  1. CV
  2. lista de lucrări
  3. fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
  4. rezumatul tezei de abilitare
  5. componența Comisiei de Specialitate propusă pentru susținerea tezei de abilitare.
 5. IOSUD transmite către CNATDCU o adresă oficială cu propunerea componenței comisiei de specialitate pentru evaluarea și susținerea publică a tezei de abilitare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea acesteia pe pagina web a UAIC.

Susținerea tezei de abilitare

 1. După primirea notificării cu privire la aprobarea componenței comisiei de specialitate de către CNATDCU, IOSUD-UAIC organizează susținerea tezei de abilitare.
 2. Susținerea tezei de abilitare se desfășoară în Facultatea corespunzătoare Școlii Doctorale implicate.
 3. Organizarea desfășurării susținerii intră în sarcina Directorului Școlii Doctorale.
 4. Teza se susține de regulă în limba română sau o limbă de circulație internațională, agreată de toți membrii comisiei, în cadrul unei sesiuni cu caracter public.
 5. Susținerea publică poate avea loc direct, într-o sală stabilită anterior sau prin utilizarea mijloacelor informatice, cum ar fi o platformă online agreată de UAIC, care să permită înregistrarea comunicării și participarea publicului.
 6. Membrii comisiei vor fi contactați pentru a-și da acceptul de participare în cadrul Comisiei de Abilitare și a indica intervalul temporal în care sunt disponibili. De asemenea se va transmite posibilitatea accesării platformei online pentru a putea participa la susținere. Școala Doctorală se asigură că documentele candidaților sunt încărcate pe portalul web al acesteia și sunt transmise Comisiei.
 7. În cazul în care unul dintre experți nu acceptă participarea la susținere sau nu este disponibil, se apelează la unul din membrii supleanți.
 8. Membrii comisiei aleg prin vot, președintele Comisiei de Abilitare și stabilesc data susținerii tezei.
 9. Data susținerii va fi anunțată pe pagina web a Școlii Doctorale și a IOSUD. La data stabilită, membrii comisiei și candidatul se vor prezenta în sala stabilită sau, după caz, vor accesa platforma online indicată și va avea loc susținerea tezei de abilitare.
 10. Susținerea în varianta online trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare candidat în parte și arhivată la nivelul IOSUD. Candidatul și membrii comisiei își vor da acordul pentru înregistrarea video.
 11. În urma susținerii publice, comisia de specialitate întocmește un raport de evaluare (direct sau online) pentru teza de abilitare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei, precum și motivarea deciziei. Acest raport poate fi semnat și pe cale electronică.
 12. IOSUD transmite prin e-mail dosarul candidatului, împreună cu raportul de evaluare al comisiei de specialitate scanat, către Ministerul Educației și Cercetării – CNATDCU pentru analiză și decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor.
 13. Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat comunică fiecărui candidat Ordinul Ministrului privind acordarea atestatului de abilitare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea și înregistrarea actului legislativ la UAIC.
 14. IOSUD-UAIC percepe o taxă pentru organizarea și desfășurarea procesului de obținere a Atestatului de Abilitare. Taxa se plătește în contul UAIC de către candidat și va fi calculată fără contravaloarea diurnei, cazării și a transportului membrilor comisiei de abilitare.

Teze de abilitare

Numele Candidatului

Locație

Data

Sala C308, Corp C, ora 10:00

13 ianuarie 2020

Sala C308, Corp C, ora 10:00

17 ianuarie 2019

Sala C308, Corp C, ora 12:00

8 decembrie 2017