A. I. Cuza University of Iaşi


Examen de licenţă - sesiunea februarie 2018

Pentru planificarea candidaţilor pe comisii, a se vedea mai jos.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Informatică în perioada 05-09 februarie 2018.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:

 • cerere de înscriere (formularul poate fi ridicat de la secretariat sau descărcat de aici)
 • de asemenea, candidații trebuie să completeze obligatoriu și formularul online de înscriere
 • fişa de lichidare (formularul poate fi ridicat de la secretariat sau descărcat de aici)
 • copie după certificatul de naştere
 • copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui
 • copie după actul de identitate
 • situaţia şcolară (se eliberează de la Baze de date, cam. 201 – document ce se foloseşte doar în vederea susţinerii examenului de licenţă)
 • diploma de bacalaureat, în original, dacă nu se află la dosarul depus la facultate
 • un exemplar din lucrarea de licenţă (lucrarea se redactează și se susține în limba de predare a programului de studii)
 • chitanţa de plata a taxei de repetare a examenului de licenţă (unde este cazul)
 • dosar plic
Condiţii de înscriere:
 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de invăţământ.
 • Achitarea integrală a tuturor categoriilor de taxe (taxe de şcolarizare, de refacere activitate didactică etc. – după caz).
Comisia de licenţă nr. 1:

 • Conf. dr. Mihaela BREABĂN – preşedinte
 • Lect. dr. Cătălin BÎRJOVEANU – membru
 • Lect. dr. Cristian FRĂSINARU – membru
 • Lect. dr. Paula ONOFREI – secretar
Comisia de licenţă nr. 2:

 • Conf. dr. Adrian IFTENE – preşedinte
 • Lect. dr. Anca IGNAT – membru
 • Lect. dr. Cosmin VÂRLAN – membru
 • Asist. dr. Simona VÂRLAN – secretar

Pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale, fiecare student va menţiona pe fişa de înscriere patru discipline conexe subiectului lucrării de licenţă, dintre cele obligatorii ale planului de învăţământ, comisia urmând a alege două dintre acestea.

Subiectele vor fi trase la sorţi de către student, dintre cele aparţinând disciplinelor respective, la intrarea în sala de examinare.

Materii obligatorii pentru licenţă

Algoritmica Grafurilor

Arhitectura Calculatoarelor și Sisteme de Operare

Baze de Date

Calcul Numeric

Fundamentele Algebrice ale Informaticii

Grafică pe Calculator

Ingineria Programării

Inteligența Artificială

Învățare Automată

Limbaje Formale, Automate și Compilatoare

Logică pentru Informatică

Probabilități și Statistică

Programare Avansată

Programare Orientată-Obiect

Proiectarea Algoritmilor

Rețele de Calculatoare

Securitatea Informației

Sisteme de Operare

Structuri de Date

Tehnologii Web


© 2006-2010 FII | about | intranet