A. I. Cuza University of Iaşi


Absolvire 2016 - Sesiunea Februarie 2017

Informatică (sesiunea iunie - iulie)

Perioada de înscriere pentru licenţă (dosarele se primesc la secretariat conform programului):

 • 06-10 februarie;
 • înscrierea se încheie în ziua de vineri, 10 februarie, ora 12:00;
Perioada de înscriere pentru disertaţie (dosarele se primesc la secretariat conform programului):

 • 06-10 februarie;
 • înscrierea se încheie în ziua de vineri, 10 februarie, ora 12:00;
Susţinerea lucrării de diplomă şi evaluarea cunoştinţelor:

 • susţinerea lucrărilor de licenţă va avea loc în 14 februarie 2017, iar dizertația pe 15 februarie 2017. Coordonatele exacte (ora și sala) urmează să fie comunicate de către secretarii celor două comisii.

Dosarul de înscriere

Va conţine următoarele acte pentru susţinerea licenţei:

 • cerere de înscriere;
 • copie legalizată după certificatul de naştere/căsătorie;
 • copie după actul de identitate;
 • fişa de lichidare;
 • un exemplar tipărit al lucrării de licenţă;
 • chitanţa de plată a taxei de repetare a examenului de licenţă (unde este cazul);
 • situaţia şcolară (se eliberează de către responsabila cu situaţia şcolară, doamna Lăcrămioara Leonte, vezi cam. 201. Acesta este un document valabil doar în scopul susţinerii examenului de licenţă);
 • diploma de bacalaureat
 • dosar plic
 • candidații trebuie să completeze obligatoriu și formularul online de înscriere
 • candidații sunt rugați să consulte și pagina referitoare la studiile de master
Pentru susţinerea disertaţiei, dosarul de înscriere va conţine:

 • cerere de înscriere;
 • copie legalizată după certificatul de naştere/căsătorie;
 • copie după actul de identitate;
 • fişa de lichidare;
 • un exemplar din lucrarea de disertaţie cu un rezumat al lucrării ataşat, inclusiv pe suport electronic;
 • chitanţa de plată a taxei de repetare a examenului de disertaţie (unde este cazul);
 • situaţia şcolară (se eliberează de către responsabila cu situaţia şcolară, doamna Lăcrămioara Leonte, vezi cam. 201. Acesta este un document valabil doar în scopul susţinerii examenului de disertaţie.);
 • diploma de bacalaureat, diploma de licență și supliment de diplomă (pentru absolvenți de licență promoția 2014 sau anterior)
 • dosar plic.
Condiţii de înscriere:

 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de învăţământ.
 • Taxele de şcolarizare, taxele de reexaminare, de refacere a activității didactice, de recuperări a laboratoarelor vor fi achitate integral.

Comisii

Comisia de licenţă:

 • Conf.dr. Lenuţa ALBOAIE – președinte
 • Conf.dr. Liviu-Virgil CIORTUZ – membru
 • Lect.dr. Ionuţ PISTOL – membru
 • Lect.dr. Andrei ARUSOAIE – secretar

Studenții trebuie să fie prezenți cu 30 de minute înaintea orei stabilite pentru prezentare și examinare. Timpul alocat unui student pentru examenul de licență este de 40 de minute, dintre care 20 de minute pentru pregătirea răspunsurilor și 20 de minute pentru prezentare și examinare.

Pentru evaluarea cunoștințelor fundamentale, fiecare student va menționa pe fișa de înscriere două discipline conexe subiectului lucrării de licență, dintre cele obligatorii ale planului de învătamânt.

Subiectele vor fi trase la sorți de catre student dintre cele aparținând disciplinelor respective la intrarea în sala de examinare.

Comisia de disertaţie:

 • Conf.dr. Adrian IFTENE – președinte
 • Prof.dr. Ferucio-Laurenţiu ŢIPLEA – membru
 • Conf.dr. Mihaela BREABĂN – membru
 • Conf.dr. Cristian GAŢU - membru
 • Lect.dr. Cosmin-Nicolae VÂRLAN – secretar

Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. Timpul alocat unui student pentru examenul de disertatíe este de 20 de minute.

Materii obligatorii pentru licenţă

Învăţare automată

Învățare supervizată (clasificare) vs. învățare nesupervizată (clusterizare). Antrenare, testare, validare. Entropie, câștig de informație. Arbori de decizie, algoritmul ID3 și extensii. Definiția erorii la antrenare / testare / validare încrucișată / validare încrucișată cu metoda "Leave-One-Out". Overfitting. Funcția de verosimilitate și funcția de probabilitate a posteriori a datelor. Algoritmii Bayes Naiv și Bayes Corelat; complexitatea lor (număr de parametri de estimat). Algoritmul k-NN; eroarea asimptotică în raport cu algoritmul Bayes Corelat. Clasificare "eager" vs. clasificare "lazy". Clusterizare ierarhică (top-down vs. bottom-up); tipuri de măsuri de similaritate (single- complete- și average-linkage). Algoritmul K-means; criteriul "sumei celor mai mici pătrate"; problema opririi algoritmului K-means.Funcție de verosimilitate. Algoritmul EM pentru clusterizare folosind mixturi de distribuții gaussiene; funcția "auxiliară"; teorema Baum-Welch.

Algoritmica grafurilor

Graf, digraf, drumuri, circuite, diametru, conexiune. Grafuri complete, bipartite, hamiltoniene, arbori: complexitate recunoaştere. Parcurgeri sistematice. Sortare topologică. Complexitatea problemelor de drum minim. Fluxuri maxime în reţele, aplicaţii combinatoriale. Grafuri planare, proprietăţi elementare.

Arhitectura calculatoarelor şi sisteme de operare

Calculatoare von Neumann. Legile localizării. Circuite combinaţionale: funcţii booleene, porţi logice, minimizare. Circuite secvenţiale. Reprezentări în virgulă fixă (modul-semn, complement faţă de 1, complement faţă de 2, exces), depăşiri. Reprezentări în virgulă mobilă: simplă precizie, dublă precizie, depăşiri. Memoria cache. Pipeline, principiul benzii de asamblare. Sistemul de întreruperi. Sistemul de operare: apeluri sistem, gestiunea memoriei (adrese fizice şi virtuale, segmentare, paginare, memoria virtuală).

Baze de date

Relaţii şi operaţii cu relaţii în modelul relaţional. Restricţii de tip funcţional și multivaluat: proprietăţi, exemple. Problema generală a descompunerii schemelor de relaţie, anomalii. Forme normale pentru scheme de relaţie. Indecși. Tabele virtuale (view-uri). Tranzactii, proprietatile ACID. Structura generală a comenzii SELECT-SQL.

Calcul numeric

Matrici simetrice, matrici triunghiulare, matrici ortogonale (matrici de rotaţie, matrici de reflexie), matrici singulare/nesingulare – definiţii. Descompuneri LU şi QR – definiţii şi folosirea lor la rezolvarea sistemelor liniare. Valori şi vectori proprii, matrici asemenea – definiţii. Matrici în formă superior Hesseberg, matrici în formă Schur reală – definiţii. Algoritmul QR de aproximare a valorilor proprii. Metoda tangentei de rezolvare a ecuaţiilor neliniare. Problema interpolării numerice, polinomul de interpolare Lagrange, funcţii spline – definiţii. Metode iterative de rezolvare a sistemelor liniare - schema generală.

Fundamente algebrice ale informaticii

Relaţie binară, relaţie de echivalenţă (clasă de echivalenţă, mulţime cât), relaţie de ordine parţială, congruenţe în Z, cmmdc, algoritmul (extins) al lui Euclid, ordine de mărime (big O, Omega, Theta, small o), semigrup, monoid, cod de lungime variabilă, cod Huffman, grup, ordinul unui element, problema logaritmului discret, inel şi concepte înrudite, corp finit (Galois), caracteristica unui inel, spaţiu vectorial, baza şi dimensiune a unui spaţiu vectorial, cod bloc, cod detector de erori, cod corector de erori, mulţime parţial ordonată, funcţie monotonă (pe o mulţime parţial ordonată), mulţime parţial ordonată completă, funcţie continuă (pe o mulţime parţial ordonată completă), algebre universale şi concepte de bază asupra lor (congruenţă, algebra cât, algebra de termi, algebra iniţială, algebra liberă).

Grafică pe calculator

Hărţi de biţi (bitmaps); Lumina acromatică (parametri, setarea parametrilor); Lumina cromatică (parametri); Modele de culori (HSV, RGB); Algoritmi de afişare a segmentelor de dreaptă, cercurilor, elipselor pe ecrane rastru; algoritmul Cohen-Sutherland (de decupare al unui segment de dreaptă în raport cu un dreptunghi de decupare); transformări geometrice 2D/3D (translaţie, scalare, rotaţie) şi exprimarea matricială a acestora; proiecţii geometrice planare (definiţie, clasificare în proiecţii perspectivă şi paralele); curbe parametrice cubice (curbe Hermite, Bezier); modelarea solidelor prin partiţionare spaţială (descompunerea în celule, enumerarea ocupării spaţiale, arbori quadtrees şi octrees).

Ingineria Programării

Etapele dezvoltării programelor, modele de dezvoltare a programelor (cascadă, spirală, XP), ingineria cerinţelor, modelare şi limbaje de modelare, diagrame UML (diagrame de clase, diagrame use case, diagrame de secvenţă, diagrame de activităţi), modele de proiectare (design patterns), testare funcţională, testare structurală, administrarea proiectelor, calitatea unui program.

Inteligenţă artificială

Testul Turing, funcţii chirurgicale Lisp, metode de căutare irevocabile, algoritmul A*, paternitate şi monotonie în sisteme ierarhice, reţea semantică evenimenţială.

Introducere în programare

Paradigme de programare. C++: caracteristici și puncte tari. Tipuri fundamentale de date. Reguli de asociere și prioritate. Variabile în C++. Operatori pe biți și operatorul ternar condițional. Conversii implicite și explicite. Instrucțiuni în C++. Funcții. Tablouri uni- și bi-dimensionale. Șiruri de caractere. Pointeri. Tipurile de date struct și union. Fișiere – principalele operații în C++. Clean code: semnificație, utilitate, domenii de aplicare.

Limbaje formale, automate şi compilatoare

Clasificarea gramaticilor (ierarhia Chomsky), Gramatici şi limbaje regulate, Automate finite, Expresii regulate, Analiză lexicală, Gramatici şi limbaje independente de context, Forma normală Chomsky, Automate pushdown, Gramatici LL(1), Analiză sintactică LL(1), Gramatici LR(0), LR(1), Analiză sintactică LR.

Logică pentru informatică

Algebra Boole, calcul propoziţional, problemă decidabilă, clauze Horn, predicate de ordinul I, forme normale, universuri şi structuri Herbrand, unificare, rezoluţie, sistem de demonstraţie şi teorii logice, corectitudine şi completitudine, definiţii şi demonstraţii constructive.

Probabilităţi şi statistică

Măsuri pentru tendinţa centrală şi pentru împrăştiere în eşantion, histograma frecvenţelor, variabile aleatoare (media, dispersia, funcţia de distribuţie de probabilitate şi masă de probabilitate), distribuţii discrete şi continue, intervale de încredere şi teste de semnificaţie (pentru medie şi dispersie), compararea a două populaţii (medii şi dispersii).

Programare avansată

Platforma de programare, maşini virtuale, neutralitate arhitecturală, portabilitate, gestiunea automată a memoriei, tratarea excepţiilor, fluxuri de date (primitive şi de filtrare), organizarea proiectelor, serializarea obiectelor, colecţii şi tipuri generice, crearea interfeţelor grafice cu utilizatorul, programare concurentă, monitoare şi semafoare, comunicare sincronă şi asincronă între fire de execuţie, programare în reţea, socket-uri, conexiuni TCP/IP, datagrame UDP, invocarea la distanţă a metodelor, conceptul de RemoteProxy, persistenţa obiectelor, DAO şi ObjectFactory, applet-uri, internaţionalizare, localizare, lucrul dinamic cu clase şi obiecte, introspecţie.

Programare orientată-obiect

Clasă, obiect, încapsulare, moştenire (subclasă, principiul lui Liskov), polimorfism, relaţii între clase generalizare/specializare, asociere, agregare), proiectare orientată-obiect (principiul închis-deschis, principiul lui Liskow, proiectare bazată pe contracte), şabloane (modele) de proiectare (Singleton, ObjectFactory, Iterator, Composition, Observer).

Proiectarea algoritmilor

Algoritm, complexitatea timp a unui algoritm, timpul de execuţie în cazul cel mai nefavorabil al unui algoritm, timpul de execuţie mediu al unui algoritm, complexitatea spaţiu a unui algoritm, complexitatea problemelor, arbori de căutare echilibraţi, paradigme de proiectare a algoritmilor (algoritmi greedy, programare dinamică (principiul de optim),backtracking, branch-and-bound, divide-et-impera), algoritm nedeterminist, problemă NP-completă, algoritm de aproximare, euristică.

Reţele de calculatoare

Tipuri de reţele, protocoale de comunicaţie, modele de arhitecturi de reţea, modelul client/server, interfaţa socket BSD, protocoale de aplicaţie (terminal, SMTP, FTP, POP), paradigma RPC, paradigma peer-to-peer (P2P), reţele wireless, securitate în reţele de calculatoare

Securitatea informaţiei

Criptosistem cu chei private, criptosistem cu chei publice, semnătură digitală, funcţie hash, coliziune a unei funcţii hash, idei generale despre proprietăţile de securitate cele mai utilizate (confidenţialitate, autentificare, integritate, nerepudiere), idei generale despre scheme de autentificare şi identificare, idei generale asupra tehnicilor de management a parolelor, tehnologia smart-card, moduri de lucru IPsec, SSL-TLS.

Sisteme de operare

Sistem de operare, structura sa şi serviciile oferite, planificarea procesorului şi algoritmii utilizaţi, coordonarea si sincronizarea proceselor, administrarea memoriei principale şi algoritmii utilizaţi, sisteme de fişiere şi administrarea dispozitivelor de stocare.

Structuri de date

Algoritm. Limbaj algoritmic. Tip de date. Variabilă. Tablouri si structuri. Complexitatea timp a algoritmilor; notatia asimptotica. Complexitatea timp a algoritmilor recursivi. Teorema Master. Liste liniare. Stive. Cozi. Sortare. Căutare binară. Arbori binari. Grafuri (ca structuri de date). Structuri de tip "Heap". Structuri de tip "union-find". Arbori binari de cautare. Arbori de cautare echilibrati. Tabele de dispersie.

Tehnologii WEB

Arhitectura spaţiului World Wide Web, (meta)limbaj de marcare, modelare XML, validarea documentelor XML, metode de procesare XML, servere de aplicaţii Web, cookie-uri, sesiuni, servicii Web, aplicaţii de tip mash-up, securitatea aplicaţiilor Web.


© 2006-2010 FII | about | intranet