A. I. Cuza University of Iaşi


Graduation 2012

Informatică (sesiunea iulie 2012)

Programarea susținerii examenului de finalizare a studiilor:
Perioada de înscriere (Dosarele se primesc la secretariat conform programului):
 • 25 - 29 iunie
Susținerea lucrării de diplomă și evaluarea cunoștințelor:
 • 2 - 8 iulie

Dosarul de înscriere

Va conține următoarele acte pentru susținerea licenței:

 • cerere de înscriere (formularul se poate prelua de la secretariat);
 • copie legalizata după certificatul de naştere/căsătorie;
 • copie după actul de identitate;
 • fişa de lichidare (formularul poate fi preluat și de la secretariat);
 • certificat de competenţă lingvistică;
 • studenţii care au studiat prin planul de învaţământ al facultăţii o limbă străină cel puţin 4 semestre vor depune chitanţa de plată a taxei pentru certificatul de competenţă lingvistică în cuantum de 15 lei (se achita la BRD); absolvenții generației 2012 sunt scutiți de plata acestei taxe; studenţii care nu au studiat 4 semestre o limbă străină vor susţine un test la Facultatea de Litere pentru care taxa este de 30 lei);
 • studenţii care au beneficiat de burse de studii intr-o ţară străină pe o perioadă de minim 6 luni şi studenţii care au obţinut certificate si diplome de competenţă lingvistică de la alte instituţii abilitate (ex. Certificat TOEFL, cu punctaj minim 500) pot prezenta documentele respective.
 • un exemplar din lucrarea de licenţă cu un rezumat al lucrării ataşat, inclusiv pe suport electronic;
 • chitanţa de plata a taxei de repetare a examenului de licenţă (unde este cazul);
 • situaţia şcolară (se eliberează de către responsabila cu situația școlară, doamna Lăcrămioara Leonte, vezi cam. 201);
 • dosar plic.
Pentru susținerea dizertației, dosarul de înscriere va conține:

 • cerere de înscriere (formularul se poate prelua și de la secretariat);
 • copie legalizata după certificatul de naştere/căsătorie;
 • copie după actul de identitate;
 • fişa de lichidare (formularul poate fi preluat și de la secretariat)
 • un exemplar din lucrarea de disertaţie cu un rezumat al lucrării ataşat, inclusiv pe suport electronic;
 • chitanţa de plata a taxei de repetare a examenului de disertaţie (unde este cazul);
 • situaţia şcolară (se eliberează de către responsabila cu situația școlară, doamna Lăcrămioara Leonte, vezi cam. 201);
 • dosar plic.
Condiţii de înscriere:
 • Promovarea tuturor disciplinelor, conform planului de învăţământ;
 • Taxele de şcolarizare, taxele de reexaminare, de refacere activitate didactică, de recuperări laboratoare vor fi achitate integral.

Comisii de licenţă şi dizertaţie

Comisia 1 de licenţă:

 • Dan Cristea (președinte)
 • Lenuţa Alboaie
 • Sorin Iftene
 • Alex Moruz (secretar)
Comisia 2 de licenţă:

 • Dorel Lucanu (președinte)
 • Gheorghe Grigoras
 • Lucian Ghirvu
 • Norocel Petrache (secretar)
Comisia 3 de licenţă:

 • Liviu Ciortuz (președinte)
 • Adrian Iftene
 • Cristian Vidrascu
 • Catalin Birjoveanu (secretar)
Comisia de dizertaţie:
 • Ferucio-Laurențiu Tiplea(președinte)
 • Cristian Frăsinaru
 • Cristian Gațu
 • Corina Forascu
 • Asist.dr. Oana Captarencu (secretar)
In urma sedintei de marti, 26 iunie, s-a decis ca pentru sustinerea examenului de licenta subiectele de cunoştinţe generale de informatica să fie grupate în 5 domenii largi, dupa cum urmează:

ALGORITMICA

ALGORITMICĂ ŞI PROGRAMARE

Algoritm. Limbaj algoritmic. Program. Tip de date. Variabilă. Structură de date. Tablouri. Liste liniare. Stivă. Coada. Sortare. Căutare binară. Arbori binari. Grafuri (ca structuri de date). Heap-uri. Union-find. Notaţie pre/in/post fixată. Algoritmi de enumerare. Backtracking.

ALGORITMICA GRAFURILOR

Graf, digraf, drumuri, circuite, diametru, conexiune. Grafuri complete, bipartite, hamiltoniene , arbori: complexitate recunoaştere. Parcurgeri sistematice. Sortare topologică. Complexitatea problemelor de drum minim. Fluxuri maxime în reţele, aplicaţii combinatoriale. Grafuri planare, proprietăţi elementare.

ANALIZA ŞI PROIECTAREA ALGORITMILOR

Algoritm, complexitatea timp a unui algoritm, timpul de execuţie în cazul cel mai nefavorabil al unui algoritm, timpul de execuţie mediu al unui algoritm, complexitatea spaţiu a unui algoritm, complexitatea problemelor, arbori de căutare echilibraţi, paradigme de proiectare a algoritmilor (algoritmi greedy, programare dinamică (principiul de optim),backtracking, branch-and-bound, divide-et-impera), algoritm nedeterminist, problemă NP-completă, algoritm de aproximare, euristică.

TEHNICI DE PROGRAMARE

BAZE DE DATE

Relaţii şi operaţii cu relaţii în modelul relaţional. Restricţii de tip funcţional, proprietăţi. Relaţii Armstrong pentru clase de restricţii funcţionale. Problema generală a descompunerii schemelor de relaţie, anomalii. Forme normale pentru scheme de relaţie. Structura generală a comenzii SELECT-SQL. Join interior şi exterior. Exprimarea interogărilor complexe.

DEZVOLTAREA APLICAŢIILOR FOLOSIND .NET FRAMEWORK

CLR, assemblies, metadata, managed code, unmanaged code, tipuri valoare, tipuri referinţă, Garbage Collector, delegarea şi evenimente, fire de execuţie, .NET Remoting, ADO.NET, Windows Communication Foundation

INGINERIA PROGRAMĂRII

Etapele dezvoltării programelor, modele de dezvoltare a programelor (cascadă, spirală, XP), ingineria cerinţelor, modelare şi limbaje de modelare, diagrame UML (diagrame de clase, diagrame use case, diagrame de secvenţă, diagrame de activităţi), modele de proiectare (design patterns), testare funcţională, testare structurală, administrarea proiectelor, calitatea unui program

PROGRAMARE ORIENTATĂ-OBIECT

Clasă, obiect, încapsulare, moştenire (subclasă, principiul lui Liskov), polimorfism, relaţii între clase generalizare/specializare, asociere, agregare), proiectare orientată-obiect (principiul închis-deschis, principiul lui Liskow, proiectare bazată pe contracte), şabloane (modele) de proiectare (Singleton, ObjectFactory, Iterator, Composition, Observer)

TEHNICI AVANSATE DE PROGRAMARE

Platforma de programare, maşini virtuale, neutralitate arhitecturală, portabilitate, gestiunea automată a memoriei, tratarea excepţiilor, fluxuri de date (primitive şi de filtrare), organizarea proiectelor, serializarea obiectelor, colecţii şi tipuri generice, crearea interfeţelor grafice cu utilizatorul, programare concurentă, monitoare şi semafoare, comunicare sincronă şi asincronă între fire de execuţie, programare în reţea, socket-uri, conexiuni TCP/IP, datagrame UDP, invocarea la distanţă a metodelor, conceptul de RemoteProxy, persistenţa obiectelor, DAO şi ObjectFactory, applet-uri, internaţionalizare, localizare, lucrul dinamic cu clase şi obiecte, introspecţie

FUNDAMENTE TEORETICE

CALCUL NUMERIC

Matrici simetrice, matrici triunghiulare, matrici ortogonale (matrici de rotaţie, matrici de reflexie), matrici singulare/nesingulare – definiţii. Descompuneri LU şi QR – definiţii şi folosirea lor la rezolvarea sistemelor liniare. Valori şi vectori proprii, matrici asemenea –definiţii. Matrici în formă superior Hesseberg, matrici în formă Schur reală – definiţii. Algoritmul QR de aproximare a valorilor proprii. Metoda tangentei de rezolvare a ecuaţiilor neliniare. Problema interpolării numerice, polinomul de interpolare Lagrange, funcţii spline – definiţii. Formule de integrare numerică - ordin de exactitate, formule interpolative – definiţii.

FUNDAMENTE ALGEBRICE ALE INFORMATICII

Relaţie binară, relaţie de echivalenţă (clasă de echivalenţă, mulţime cât), relaţie de ordine parţială, congruenţe în Z, cmmdc, algoritmul (extins) al lui Euclid, ordine de mărime (big O, Omega, Theta, small o), semigrup, monoid, cod de lungime variabilă, cod Huffman, grup, ordinul unui element, problema logaritmului discret, inel şi concepte înrudite, corp finit (Galois), caracteristica unui inel, spaţiu vectorial, baza şi dimensiune a unui spaţiu vectorial, cod bloc, cod detector de erori, cod corector de erori, mulţime parţial ordonată, funcţie monotonă (pe o mulţime parţial ordonată), mulţime parţial ordonată completă, funcţie continuă (pe o mulţime parţial ordonată completă), algebre universale şi concepte de bază asupra lor (congruenţă, algebra cât, algebra de termi, algebra iniţială, algebra liberă)

LIMBAJE FORMALE, AUTOMATE ŞI COMPILATOARE

Clasificarea gramaticilor (ierarhia Chomsky), Gramatici şi limbaje regulate, Automate finite, Expresii regulate, Analiză lexicală, Gramatici şi limbaje independente de context, Forma normală Chomsky, Automate pushdown, Gramatici LL(1), Analiză sintactică LL(1), Gramatici LR(0), LR(1), Analiză sintactică LR.

LOGICĂ

Algebra Boole, calcul propoziţional, problemă decidabilă, clauze Horn, predicate de ordinul I, forme normale, universuri şi structuri Herbrand, unificare, rezoluţie, sistem de demonstraţie şi teorii logice, corectitudine şi completitudine, definiţii şi demonstraţii constructive

PROBABILITĂŢI ŞI STATISTICĂ

Măsuri pentru tendinţa centrală şi pentru împrăştiere în eşantion, histograma frecvenţelor, variabile aleatoare (media, dispersia, funcţia de distribuţie de probabilitate şi masă de probabilitate), distribuţii discrete şi continue, intervale de încredere şi teste de semnificaţie (pentru medie şi dispersie), compararea a două populaţii (medii şi dispersii).

SECURITATEA INFORMAŢIEI

Criptosistem cu chei private, criptosistem cu chei publice, semnătură digitală, funcţie hash, coliziune a unei funcţii hash, idei generale despre proprietăţile de securitate cele mai utilizate (confidenţialitate, autentificare, integritate, nerepudiere), idei generale despre scheme de autentificare şi identificare, idei generale asupra tehnicilor de management a parolelor, tehnologia smart-card, moduri de lucru IPsec, SSL-TLS

SISTEME DE OPERARE SI RETELE

ARHITECTURA CALCULATOARELOR ŞI SISTEME DE OPERARE

Calculatoare von Neumann. Legile localizării. Circuite combinaţionale: funcţii booleene, porţi logice, minimizare. Circuite secvenţiale. Reprezentări în virgulă fixă (modul-semn, complement faţă de 1, complement faţă de 2, exces), depăşiri. Reprezentări în virgulă mobilă: simplă precizie, dublă precizie, depăşiri. Memoria cache. Pipeline, principiul benzii de asamblare. Sistemul de întreruperi. Sistemul de operare: apeluri sistem, gestiunea memoriei (adrese fizice şi virtuale, segmentare, paginare, memoria virtuală).

REŢELE DE CALCULATOARE

Tipuri de reţele, protocoale de comunicaţie, modele de arhitecturi de reţea, modelul client/server, interfaţa socket BSD, protocoale de aplicaţie (terminal, SMTP, FTP, POP), paradigma RPC, paradigma peer-to-peer (P2P), reţele wireless, securitate în reţele de calculatoare

SISTEME DE OPERARE

Sistem de operare, structura sa şi serviciile oferite, planificarea procesorului şi algoritmii utilizaţi, coordonarea si sincronizarea proceselor, administrarea memoriei principale şi algoritmii utilizaţi, sisteme de fişiere şi administrarea dispozitivelor de stocare

INFORMATICA APLICATA

GRAFICĂ PE CALCULATOR

Hărţi de biţi (bitmaps); Lumina acromatică (parametri, setarea parametrilor); Lumina cromatică (parametri); Modele de culori (HSV, RGB); Algoritmi de afişare a segmentelor de dreaptă, cercurilor, elipselor pe ecrane rastru; algoritmul Cohen-Sutherland (de decupare al unui segment de dreaptă în raport cu un dreptunghi de decupare); transformări geometrice 2D/3D (translaţie, scalare, rotaţie) şi exprimarea matricială a acestora; proiecţii geometrice planare (definiţie, clasificare în proiecţii perspectivă şi paralele); curbe parametrice cubice (curbe Hermite, Bezier); modelarea solidelor prin partiţionare spaţială (descompunerea în celule, enumerarea ocupării spaţiale, arbori quadtrees şi octrees).

INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ

Testul Turing, funcţii chirurgicale Lisp, metode de căutare irevocabile, algoritmul A*, paternitate şi monotonie în sisteme ierarhice, reţea semantică evenimenţială

TEHNOLOGII WEB

Arhitectura spaţiului World Wide Web, (meta)limbaj de marcare, modelare XML, validarea documentelor XML, metode de procesare XML, servere de aplicaţii Web, cookie-uri, sesiuni, servicii Web, aplicaţii de tip mash-up, securitatea aplicaţiilor Web

Pentru fiecare dintre materile trecute in cele 5 categorii generale vor fi puse la dispozitie 7 - 8 subiecte.Subiectele trebuie sa aiba in vedere numai tematicile generale date in descrierea materiei. La sustinerea tezei, candidatul va fi invitat sa aleaga un subiect dintr-o categorie aleasa de comisia de licenta (domeniu al tezei) si va alege inca un subiect dintr-un domeniu conex tezei (domeniul conex tezei va fi ales de catre candidat, cu acordul comisiei de examinare).


© 2006-2010 FII | about | intranet