Universitatea A. I. Cuza Iaşi


Admitere SEPTEMBRIE 2010 — studii de master

Sunt disponibile rezultatele la admiterea la Facultatea de Informatică – sesiunea din septembrie 2010.

Domenii şi specializări (2 ani) – doar în limba engleză

 • Ingineria sistemelor software
 • Lingvistică computaţională (poster ro, eng)
 • Optimizare computaţională
 • Securitatea informaţiei
 • Sisteme distribuite
Competenţele lingvistice pot fi dovedite prin certificate recunoscute de M.E.C.T.S.. Pentru candidaţii Univeristăţii "Al. I. Cuza" vor fi recunoscute certificatele obţinute pentru licenţă.

Candidaţii care nu au un astfel de certficat, pot da un test scris la înscriere.

De consultat programele de studii.

Număr de locuri:

 • 15 - cu taxă

Calendar

 • 06 - 16 septembrie, orele 09 - 16: înscrierea
 • 17 - 18 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

Taxe

 • Taxă de înscriere: 250 RON
 • Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2010 - 2011: 3000 RON
Taxele pot fi platite la orice unitate B.R.D.

Condiţii de admitere

Media generală ECTS a anilor de studii din facultate.

Acte necesare pentru înscriere

 • fişa de înscriere tip;
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalentul ei) originale sau copii legalizate însoţite de dovada că originalele sunt depuse la alta facultate;
 • foaia matricolă din facultate (cu media ECTS);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie simplă carte de identitate;
 • două fotografii tip buletin;
 • chitanţa ce dovedeşte plata taxei de înscriere;
 • adeverinţă medicală tip ce trebuie să conţină:
  • examen clinic;
  • adeverinţă de boli cronice;
  • VDRL;
  • radiografia pulmonară va fi înlocuită de ascultaţia pulmonară efectuată de medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc (în cazul în care adeverinţele medicale sunt incomplete, candidaţii se pot adresa Cabinetului Medical Studenţesc care se află la parterul căminul C8 din campusul „Titu Maiorescu”, în vecinătatea Universităţii).
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • dosar plic.
Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii în vederea admiterii în învăţământul universitar de masterat, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituţii în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

După afişarea rezultatelor

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia ca în intervalul 20 - 24 septembrie 2010 să depună dosarul cu actele în original, să semneze o declaraţie pe propria răspundere şi să achite cel puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2010 - 2011.

După acest termen, vor fi declaraţi respinsi candidaţii care nu au depus dosarul cu actele în original (cu excepţia celor cu taxă înscrişi la o a doua specializare/domeniu la UAIC), care nu au semnat declaraţia pe propria răspundere sau nu au achitat taxele menţionate mai sus. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune.

Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare.

Pentru candidaţii admişi în sesiunea din iulie:

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.

Pentru candidaţii admişi în sesiunea din septembrie:

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, dar înainte de începerea anului universitar li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.

Candidaţilor admişi la zi,care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxele băneşti prevăzute în aliniatul precedent.

De asemenea, în nici una din situaţiile prevăzute mai sus nu se restituie cheltuielile de înmatriculare.


© 2006-2010 FII | despre site | intranet