A. I. Cuza University of Iaşi


Admitere SEPTEMBRIE 2010 — studii de licenţă

Sunt disponibile rezultatele la admiterea la Facultatea de Informatică – sesiunea din septembrie 2010.

Domenii şi specializări

 • Informatică - ZI
 • Informatică în limba engleză - ZI
Introducerea secţiei cu predare în limba engleză este condiţionată de existenţa a minim 75 de candidaţi admişi pentru aceasta.

Competenţele lingvistice pot fi dovedite prin certificate recunoscute de M.E.C.T.S.. Candidaţii care nu au un astfel de certficat, pot da un test scris la înscriere.

Vezi programa de studii sau informațiile disponibile pe blog-ul FII Student.

Număr de locuri

 • Informatică zi cu taxă: 20 locuri

Perioada de înscriere

 • 06 - 16 septembrie, orele 09 - 16: înscrierea
 • 17 - 18 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

Taxe

Taxa de înscriere: 250 RON. Taxele pot fi platite la orice unitate B.R.D.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “ Al. I. Cuza” Iaşi;
 • candidaţii care sunt copii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care sunt copii ai eroilor martiri ai revoluţiei, precum şi candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MECTS.
 • Candidaţii cetăţeni ai Republicii Moldova.
Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “M. Eminescu” Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2010-2011 este de 3000 RON.

Condiţii de admitere

Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:

 • 50% - nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat
 • 30% - media generală a anilor de studii din liceu
 • 20% - media generală obţinută la Bacalaureat
Participanţii la Olimpiada Naţională (faza finală) sau Concursuri Internaţionale

Absolvenţii de liceu care au participat la Olimpiada Natională de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie (în clasa a XI-a sau a XII-a) pot cere înlocuirea uneia dintre mediile luate în considerare la admitere cu nota 10. Comisia poate decide înlocuirea uneia dintre medii cu nota 10 şi pentru candidaţii cu rezultate notabile la Concursurile Internaţionale de Informatică de anvergură şi tradiţie. Candidaţii vor depune la dosar diplomele care dovedesc participările la aceste competiţii.

Acte necesare

 • fişa de înscriere;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de MEC (candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2010 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală cât şi notele obţinute la probele susţinute şi notele la disciplinele care se iau în calcul la stabilirea mediei);
 • foaia matricolă din liceu;
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • buletin/carte de identitate, în copie;
 • certificat de căsătorie, în copie legalizată;
 • adeverinţă medicală tip ce trebuie să conţină:
   • examen clinic;
   • adeverinţă de boli cronice;
   • VDRL;
   • radiografia pulmonară va fi înlocuită de ascultaţia pulmonară efectuată de medicul de familie/medicul şcolar/medicul de dispensar studenţesc (în cazul în care adeverinţele medicale sunt incomplete, candidaţii se pot adresa Cabinetului Medical Studenţesc care se află la parterul căminul C8 din campusul „Titu Maiorescu”, în vecinătatea Universităţii).
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei;
 • dosar plic.
Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituţii în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Pentru candidaţii din etnia rromilor, admiterea se va face centralizat. Locurile se vor ocupa strict în ordinea descrescătoare a mediilor. Media de admitere se va calcula, indiferent de domeniul pentru care optează candidatul, astfel: 70% media anilor de studii şi 30% media de bacalaureat. Candidaţii vor trebui să prezinte, la înscriere, şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă si nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză.

După afişarea rezultatelor

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia ca în intervalul 20 - 24 septembrie 2010 să depună dosarul cu actele în original, să semneze o declaraţie pe propria răspundere şi să achite cel puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2010 - 2011.

După acest termen, vor fi declaraţi respinsi candidaţii care nu au depus dosarul cu actele în original (cu excepţia celor cu taxă înscrişi la o a doua specializare/domeniu la UAIC), care nu au semnat declaraţia pe propria răspundere sau nu au achitat taxele menţionate mai sus. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune. Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare.

Pentru candidaţii admişi în sesiunea din iulie:

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.

Pentru candidaţii admişi în sesiunea din septembrie:

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, dar înainte de începerea anului universitar li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.

Candidaţilor admişi la zi, care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxele băneşti prevăzute în aliniatul precedent.

De asemenea, în nici una din situaţiile prevăzute mai sus nu se restituie cheltuielile de înmatriculare.


© 2006-2010 FII | about | intranet